Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 17 maart 2016
gepubliceerd op 28 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016202714
pub.
28/06/2016
prom.
17/03/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202714

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


17 MAART 2016. - Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang sluiten houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, artikel 2, § 4, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 23 december 1969 en 30 juli 1971;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang sluiten houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 28 oktober 2015;

Gelet op advies 58.709/3 van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de Adviescommissie voor de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en voor de thuishulp, gegeven op 16 oktober 2015;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Bejaarden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.(geldt alleen voor de Duitse tekst).

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepalingen onder 1° en 2° worden vervangen als volgt : « 1° Minister: de minister van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap die het bejaardenbeleid onder zijn bevoegdheid heeft;2° instellingen voor bejaardenopvang: het zorgaanbod en de seniorenresidenties vermeld in het decreet van 4 juni 2007 betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden, de seniorenresidenties en de psychiatrische verzorgingstehuizen, alsook bepaalde pilootprojecten bepaald door de Minister;» 2° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende: « 6° departement: het departement van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dat bevoegd is voor Bejaarden.»

Art. 3.(geldt alleen voor de Duitse tekst).

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "wordt bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst toegezonden aan de Prijzendienst, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel" vervangen door de woorden "wordt toegezonden aan het departement"; 2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie" vervangen door de woorden "het departement"; 3° paragraaf 2, derde lid, wordt opgeheven.

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3.1 ingevoegd, luidende : « Art. 3.1 Het departement gaat jaarlijks op 1 maart en op 1 oktober na of de ingediende aanvragen volledig zijn.

Wanneer de aanvraag niet volledig is, verwittigt het departement de instelling binnen 20 dagen na de in het eerste lid vermelde controledatum dat de aanvraag niet volledig is en vermeldt daarbij welke gegevens ontbreken.

Wanneer de aanvraag volledig is, zendt het departement een bevestiging daarvan aan de instelling. »

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3.2 ingevoegd, luidende : « Art. 3.2 De Minister kan het departement en/of externe deskundigen ermee belasten een advies over de ingediende aanvragen uit te brengen. »

Art. 7.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Binnen 90 dagen na toezending van de bevestiging vermeld in artikel 3.1, derde lid, wordt de beslissing van de Minister met betrekking tot de verhoging van de dagprijzen en van de marges die hij toestaat, ter kennis gebracht van de aanvrager. »; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « De beslissing van de Minister kan in voorkomend geval voorwaardelijk zijn en/of bepalen dat de verhoging van de prijzen en de marges in de tijd wordt gespreid.» 3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.De instelling mag de toegestane verhoging van de dagprijzen en de marges toepassen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin zij de beslissing van de Minister heeft ontvangen en de toegepaste dagprijzen en de percentages van de marges en hun toepassingsdatum heeft meegedeeld aan het departement."; 4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.Bij ontstentenis van een beslissing binnen 90 dagen na toezending van de bevestiging vermeld in artikel 3.1, derde lid, is de instelling gerechtigd de gevraagde verhoging van de dagprijzen en de marges toe te passen en dit vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin ze de toegepaste dagprijzen en marges en hun toepassingsdatum heeft meegedeeld aan het departement. »

Art. 8.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "aan de Prijzendienst meedelen bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst," vervangen door de woorden "aan het departement meedelen";2° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt : « Bij ontstentenis van een weigering door het departement binnen 20 dagen na ontvangst van de kennisgeving, kan de meegedeelde verhoging ten vroegste vanaf 1 april of 1 november van ieder jaar toegepast worden, onverminderd de federale bepalingen.»

Art. 9.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de Prijzendienst" vervangen door de woorden "het departement" en wordt het woord "tien" vervangen door het getal "20"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Op de brief wordt de vermelding "kennisgeving nieuwe dienst" en/of de vermelding "kennisgeving nieuw product" aangebracht."; 3° in het derde lid worden de woorden "de Prijzendienst" vervangen door de woorden "het departement" en wordt het woord "tien" vervangen door het getal "20".

Art. 10.In hetzelfde besluit wordt een artikel 6.1 ingevoegd, luidende : « Art. 6.1 Alle mededelingen, aanvragen en kennisgevingen vermeld in dit hoofdstuk kunnen elektronisch ingediend worden via een daarvoor bestemde functionele mailbox van het departement. »

Art. 11.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Prijzendienst" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 13.De minister bevoegd voor het bejaardenbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 17 maart 2016.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^