Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 februari 2015
gepubliceerd op 04 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015201526
pub.
04/05/2015
prom.
19/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 127;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten;

Gelet op het besluit van de Regering van 19 april 1995 houdende vastlegging van de procedure voor de erkenning en sluiting van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 september 2012 houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 127 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen worden de volgende personen aangewezen als inspecteur : 1° Mevr.Sarah Paquet; 2° Mevr.Gaetane Burnotte; 3° Mevr.Karin Cormann.

De ziekenhuisinspecteurs van de Zorginspectie, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie, worden gelijkgesteld met de inspecteurs bedoeld in het eerste lid.

Art. 2.De inspecteurs bedoeld in artikel 1 beschikken over alle bevoegdheden vermeld in artikel 127 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en vermeld in de uitvoeringsbesluiten van die gecoördineerde wet.

Art. 3.Het besluit van de Regering van 20 september 2012 houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 5.De minister bevoegd voor het Gezondheidsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 februari 2015.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^