Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 februari 2015
gepubliceerd op 01 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015201527
pub.
01/04/2015
prom.
19/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 19 juni 1990 houdende oprichting van een "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap), artikel 6, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 17 mei 2004, en artikel 8;

Gelet op het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap;

Overwegende dat het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, opgericht bij het bijzonder decreet van 20 januari 2014, de rechtsopvolger is van de PMS-centra in de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op de voordracht van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren - Kaleido-DG van 22 januari 2015;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, 9°, van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap worden de woorden "de heer KLÖCKER, Siegfried" vervangen door de woorden "de heer MICHAELIS, Gerhard".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 februari 2015.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^