Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 januari 2011
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2006 betreffende de adoptie

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011201108
pub.
17/03/2011
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2006 betreffende de adoptie


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 21 december 2005 betreffende de adoptie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gewettigd is door de omstandigheid dat een paar een aanvraag heeft ingediend om aan de voorbereiding deel te nemen waarvoor de centrale autoriteit de deelneming aan de collectieve voorbereiding om deontologische redenen onmogelijk acht en door de omstandigheid dat de wettelijke grondslag voor de organisatie van een individuele voorbereiding bijgevolg onverwijld in kracht moet treden;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 6, § 2, van het besluit van de Regering van 28 september 2006 betreffende de adoptie wordt vervangen als volgt : "§ 2 - De voorbereiding geschiedt volledig individueel wanneer de kandidaten noch het Duits, noch het Frans machtig zijn en een beroep moet worden gedaan op een tolk of wanneer de centrale autoriteit het deelnemen van de kandidaat-adoptanten aan een collectieve voorbereiding wegens bijzondere omstandigheden onmogelijk acht."

Art. 2.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een § 3, luidende : "§ 3 - De in artikel 9 van het decreet voorgeschreven bijdrage in de kosten om met toepassing van § 1 of § 2 aan een individuele voorbereiding deel te nemen, bedraagt 100 euro . Indien voor de organisatie van de individuele voorbereiding een beroep moet worden gedaan op een tolk, vallen de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de kandidaat-adoptanten en worden die kosten door de aangestelde tolk rechtstreeks aan de kandidaat-adoptanten gefactureerd."

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 januari 2011.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen K.-H. LAMBERTZ De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^