Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 januari 2017
gepubliceerd op 24 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang en het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017200793
pub.
24/02/2017
prom.
19/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200793

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


19 JANUARI 2017. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang en het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang, artikel 7, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 2 maart 2015, en vierde lid, artikel 8, § 3, 2°;

Gelet op het decreet van 13 december 2016 tot oprichting van een Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 oktober 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 7 oktober 2016;

Gelet op advies 60.585/3 van de Raad van State, gegeven op 30 december 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 37 van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang wordt een paragraaf 2.1 ingevoegd, luidende : " § 2.1 - Indien het gaat om de voorlopige erkenning van een crèche of een mini-crèche wordt bovendien een advies van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven bijgevoegd over de vraag of de ruimten van de crèche of de mini-crèche voldoen aan de geldende voorschriften voor een aangepaste inrichting voor personen met een handicap."

Art. 2.Artikel 87 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bepaling onder 16°, luidende : "16° de ruimten voldoen aan de geldende voorschriften voor een aangepaste inrichting voor personen met een handicap."

Art. 3.In artikel 205, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal "24" vervangen door het getal "36".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 205.2 ingevoegd, luidende : "Art. 205.2 - Het bepaalde in artikel 87, 16°, geldt niet voor crècheruimtes die al bestonden op 1 januari 2017.

In afwijking van het eerste lid wordt bij de in artikel 86, § 2, vermelde aanvraag tot aanpassing van de opvangcapaciteit waarbij verbouwd of aangebouwd wordt, een advies van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven gevoegd over de vraag of de ruimten van de crèche voldoen aan de geldende voorschriften voor een aangepaste inrichting voor personen met een handicap."

Art. 5.In artikel 58, tweede lid, van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders wordt het getal "28" vervangen door het getal "40".

Art. 6.De artikelen 3 en 5 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 7.De minister bevoegd voor Gezin is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 januari 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^