Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 november 1997
gepubliceerd op 10 juni 1998
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in de instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1998033024
pub.
10/06/1998
prom.
19/11/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 1997. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in de instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, laatst gewijzigd bij de wet van 16 december 1996;

Gelet op het decreet van 19 juni 1990 houdende oprichting van een « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap alsmede voor de bijzondere sociale bijstandsverlening);

Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's;

Gelet op het protocol nr. S 7/97 van 7 oktober 1997 van het Sectorcomité XIX van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Financiën en Personeel;

Gelet op het akkoord van de Minister van Pensioenen, gegeven op 28 oktober 1997;

Gelet op het akkoord van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 oktober 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is onverwijld dit besluit aan te nemen omdat het ervoor zorgt dat de personeelsleden van de paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap op dezelfde wijze behandeld worden als die van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

Overwegende dat het noodzakelijk is onverwijld de resultaten van de onderhandelingen met de vakbonden van de openbare diensten te verwezenlijken;

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is toepasselijk op alle instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap waarvan het statuut van het personeel door de Regering vastgelegd is, met uitzondering van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.Voor het statutair personeel van de in artikel 1 vermelde instellingen geldt de regeling van de loopbaanonderbreking die van toepassing is op het statutair personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3.De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt ondertekend.

Eupen, 19 november 1997.

De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^