Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 oktober 2017
gepubliceerd op 15 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017206384
pub.
15/12/2017
prom.
19/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206384

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


19 OKTOBER 2017. - Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap


De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 november 2013 betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 89.4;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - Het bij dit besluit gevoegd huishoudelijk reglement van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap van 26 september 2017 wordt goedgekeurd.

Art. 2 - Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3 - De minister bevoegd voor Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 oktober 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme I. WEYKMANS Bijlage Bijlage bij het besluit van de Regering van 19 oktober 2017 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap Huishoudelijk reglement van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap 2017-2021 Artikel 1 - Samenstelling Zoals in het decreet van 18 november 2013 betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap is vastgelegd, is de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap, hierna 'commissie' genoemd, samengesteld uit vijf leden.

Aan de vergaderingen van de commissie nemen daarnaast twee medewerkers van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap deel: - een secretaris, die de notulen van de commissie opmaakt; - een deskundige, die de commissie adviseert.

Artikel 2 - Wraking van leden Een lid van de commissie dat beroepsmatig of als particulier rechtstreeks voor- of nadeel kan hebben bij het te beoordelen kunstwerk, mag in die aangelegenheid geen raadgevende of meebeslissende rol vervullen. Tijdens de behandeling van die zaak verlaat het lid de vergadering of neemt het niet deel aan de schriftelijke procedure. Uiterlijk bij het begin van de vergadering of de schriftelijke procedure moet het lid eventuele belangenconflicten aan het ministerie meedelen.

Artikel 3 - Bijeenroeping - toezending van de uitnodiging De secretaris roept de vergadering zo nodig bijeen; hij doet dit in overleg met de voorzitter en bepaalt de agenda.

De uitnodiging en alle andere stukken worden elektronisch toegezonden, tenzij een lid uitdrukkelijk de wens geuit heeft om die stukken via de post te ontvangen.

De toezending geschiedt minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Artikel 4 - Wijziging van de agenda Elk lid kan schriftelijk vragen om de agenda te wijzigen of aan te vullen. Het secretariaat moet die aanvraag minstens 3 werkdagen vóór de vergadering ontvangen.

In dringende gevallen kunnen ook agendapunten op de dag van de vergadering opgenomen worden. De commissie beslist bij het begin van de vergadering of de aanvraag ingewilligd of afgewezen wordt.

Artikel 5 - Organisatie van de vergaderingen De commissie beraadslaagt en beslist in niet-openbare vergaderingen.

De voorzitter leidt de vergadering. Als de voorzitter afwezig is, wordt een voorzitter aangewezen onder de aanwezige leden van de commissie. De voorzitter ondertekent de notulen.

Artikel 6 - Aanneming De commissie kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten, indien ten minste de helft van de leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. Bij staking van stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel.

Indien geen unaniem advies wordt bereikt, maakt de commissie een verslag op met de verschillende standpunten.

Artikel 7 - Adviesverlening aan de minister bevoegd voor cultuur De commissie oefent de taken uit die haar bij het cultuurondersteuningsdecreet worden toegewezen.

De commissie adviseert de Regering bij het aankopen van kunst en maakt een advies op over elke aanvraag van de Regering met het oog op het aankopen van een kunstwerk.

De commissie kan voorstellen voor kunstaankopen uitwerken.

De met redenen omklede adviezen en voorstellen van de commissie worden voorgelegd aan de bevoegde minister.

Artikel 8 - Notulen - Vertrouwelijkheid De notulen en de adviezen of voorstellen worden toegezonden aan alle leden. Die documenten of de inhoud van de gesprekken tijdens de vergaderingen mogen niet aan onbevoegde derden meegedeeld of doorgegeven worden, behalve als de commissie dat beslist.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 19 oktober 2017 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap.

Eupen, 19 oktober 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^