Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 20 april 2000
gepubliceerd op 20 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 14 juli 1999 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033050
pub.
20/07/2000
prom.
20/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2000. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 14 juli 1999 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de artikelen 121, 130, 132 en 139 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 30 december 1993, 16 december 1996 en 6 mei 1999;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3, § 1, 15° van het besluit van 14 juli 1999 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers wordt door volgende tekst vervangen : « 15° de infrastructuur in de aangelegenheden waarvoor hij krachtens dit besluit is bevoegd alsmede de infrastructuur waarvan de Duitstalige Gemeenschap eigenaar, mede-eigenaar of beheerder is, met uitzondering van de schoolgebouwen van het gemeenschapsonderwijs. »

Art. 2.Artikel 4, § 1, 13° van hetzelfde besluit wordt door volgende tekst vervangen : « 13° de infrastructuur in de aangelegenheden waarvoor hij krachtens dit besluit is bevoegd, met uitzondering van de infrastructuur waarvan de Duitstalige Gemeenschap eigenaar, mede-eigenaar of beheerder is, met uitzondering van de schoolgebouwen van het gemeenschapsonderwijs. »

Art. 3.Artikel 5, § 1, 12° van hetzelfde besluit wordt door volgende tekst vervangen : « 12° de gewestelijke aangelegenheid « monumenten en landschappen » met inbegrip van de uitgravingen, zoals de uitoefening ervan bij de decreten van het Waalse Gewest van 17 december 1993 en 6 mei 1999 alsmede bij de decreten van de Duitstalige Gemeenschap van 17 januari 1994 en 10 mei 1999 is overgedragen, alsmede de benaming van de openbare wegen; ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 20 april 2000.

Art. 5.De Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 20 april 2000.

De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^