Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 20 maart 2018
gepubliceerd op 27 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2018202007
pub.
27/04/2018
prom.
20/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202007

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


20 MAART 2018. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 13 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200237 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven sluiten tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven, artikel 14, § 1;

Gelet op het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de Dienst voor zelfbeschikkend leven, gedaan op 8 september 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 17 november 2017;

Gelet op advies 62.873/1 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat die besparingsmaatregel ter kennis werd gebracht van de organiserende instanties van de instellingen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : "2° Dienst : de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven;" 2° de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt : "3° begunstigde: een gebruiker vanaf 20 jaar die overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 13 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200237 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven sluiten tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven beschikt over een ondersteuningsplan dat voorziet in een werkzaamheid en een begeleiding in een dagcentrum;"

Art. 2.In artikel 10 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Regering van 12 januari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het bedrag "9,9355 euro" vervangen door het bedrag "10,1344 euro";2° in paragraaf 2 wordt het bedrag "4,2161 euro" vervangen door het bedrag "4,3006 euro";3° in paragraaf 3 wordt het bedrag "1,6669 euro" vervangen door het bedrag "1,7003 euro".

Art. 3.In artikel 12, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Regering van 12 januari 2017, worden de woorden "De subsidiëring van de personeelskosten voor het jaar 2017 wordt berekend op basis van het maximale aantal personeelsuren dat op 31 december 2016 is vastgelegd" vervangen door de woorden "De subsidiëring van de personeelskosten voor het jaar 2018 wordt berekend op basis van het maximale aantal personeelsuren dat op 31 december 2017 is vastgelegd", worden de woorden "voor de personen met een handicap" opgeheven en worden de woorden "voor het jaar 2017" vervangen door de woorden "voor het jaar 2018".

Art. 4.In artikel 13 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Regering van 12 januari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het bedrag "1,2092 euro" vervangen door het bedrag "1,2334 euro";2° in paragraaf 2 wordt het bedrag "0,4577 euro" vervangen door het bedrag "0,4669 euro";3° in paragraaf 3 wordt het bedrag "1,6669 euro" vervangen door het bedrag "1,7003 euro".

Art. 5.In artikel 16, derde lid, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Regering van 12 januari 2017, worden de woorden "voor het jaar 2017" vervangen door de woorden "voor het jaar 2018".

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 20 maart 2018.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^