Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 23 mei 2019
gepubliceerd op 24 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering houdende organisatie van het Belgisch Radio- en **** van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019203818
pub.
24/10/2019
prom.
23/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** **** DE


einde


Publicatie : 2019-10-24 **** : 2019203818

MINISTERIE VAN DE **** GEMEENSCHAP


23 MEI 2019. - **** van de **** houdende organisatie van het Belgisch Radio- en **** van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren


De **** van de **** Gemeenschap, **** op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20; **** op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de **** ****, artikel 7; **** op het decreet van 27 juni 1986 betreffende het **** Radio- en **** van de **** ****, artikel 17, tweede lid, en artikel 19; **** op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de **** ****, artikel 102, § 1, eerste lid; **** op het besluit van de **** van 20 november 1996 betreffende de controle van de **** wegens ziekte in de organismen van openbaar nut van de **** Gemeenschap; **** op het besluit van de **** van 30 november 2000 betreffende de regeling van de tegemoetkoming van de **** **** en van sommige instellingen van openbaar nut in de **** van de personeelsleden; **** op het besluit van de **** van 6 mei 1992 tot vastlegging van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen voor reiskosten die worden toegekend aan de leden van de raad van beheer en aan de **** **** van het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap; **** op het besluit van de **** van 2 februari 2018 tot vaststelling van de samenstelling van de **** van het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap; **** op het besluit van de **** van 10 maart 1999 tot vastlegging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het '**** ****- **** **** der **** ****' (Belgisch Radio- en **** van de **** Gemeenschap); **** op protocol ****. S1/19 van **** **** van de **** **** van 26 februari 2019; **** op het advies van de inspecteur van ****, gegeven op 11 maart 2019; **** op de akkoordbevinding van de ****, bevoegd voor ****, ****.****. 11 maart 2019; **** op advies 65.702/3 van de **** van ****, gegeven op 3 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973; **** de voordracht van de **** bevoegd voor Media; **** beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK ****. - Algemene regels, organisatie en personeelsformatie Afdeling 1. - Algemene regels en personeelsformatie Artikel 1 - **** besluit is van toepassing op het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap, hierna **** genoemd, en zijn personeel.

Art. 2 - **** van het **** is elkeen die, in vast dienstverband, **** is bij deze instelling van openbaar nut en door de raad van beheer in deze hoedanigheid **** is. **** ambtenaar bevindt zich in een statutaire toestand waaraan slechts een einde kan worden gemaakt in de bij het statuut bepaalde gevallen.

De hoedanigheid van ambtenaar wordt bekrachtigd door de eed die door de ambtenaar binnen twee maanden na zijn benoeming wordt afgelegd in de termen bepaald bij artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831.

Art. 3 - § 1 - **** de **** van het **** wordt uitsluitend voorzien door ambtenaren die onderworpen zijn aan de bepalingen van dit besluit. **** afwijking van het eerste lid geschiedt een indienstneming bij arbeidsovereenkomst: 1° om een ambtenaar gedurende een tijdelijke **** of **** afwezigheid te vervangen;2° om te voldoen aan ****, ongeacht de aard ervan, totdat de nodige selectieprocedures georganiseerd en afgesloten zijn om de functies door statutaire personeelsleden te laten bekleden;3° altijd om taken te vervullen die uitsluitend door contractuele personeelsleden uitgeoefend worden en die door de **** vastgelegd worden. § 2 - Enkel wie aan de volgende algemene **** voldoet, kan tot ambtenaar worden benoemd: **** zijn indien de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan de uitoefening van openbaar gezag inhoudt die werkzaamheden met zich brengt die strekken tot bescherming van de algemene belangen van de ****, de **** of het **** ofwel, in de overige gevallen, **** zijn of burger of familielid van een burger van een staat van de **** Economische **** of van de **** **** in de zin van het derde lid;2° van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;4° aan de **** voldoen;5° de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. **** controle van de vereiste lichamelijke geschiktheid geschiedt door een door de **** aangewezen erkende dienst. **** de zin van het eerste lid, 1°, wordt onder 'familielid' verstaan: ****) de echtgenoot; ****) de partner met wie de in het eerste lid, 1°, vermelde burger samenwoont in de zin van de artikelen 1475 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; ****) de rechtstreekse bloedverwanten in **** lijn van de in het eerste lid, 1°, vermelde burger alsmede die van zijn echtgenoot of partner in de zin van ****) die jonger zijn dan éénentwintig jaar of te hunnen laste zijn; ****) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn van de in het eerste lid, 1°, vermelde burger alsmede die van zijn echtgenoot of partner in de zin van ****) die te hunnen laste zijn. **** familielid levert het bewijs dat het aan één der voorafgaande voorwaarden voldoet. **** in het derde lid opgenomen definities dienen tot de omzetting van de **** 2004/38/EG van het **** **** en de **** van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de **** en hun familieleden, tot wijziging van **** (****) ****. 1612/68 en tot intrekking van **** 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** en 93/96/****, en zijn in deze zin te verstaan.

Art. 4 - **** benoeming van een ambtenaar geschiedt van **** in een **** ambt.

Art. 5 - De graden die de ambtenaren van het **** kunnen dragen, zijn in 5 niveaus opgedeeld. **** niveaus zijn aangeduid door **** cijfers, het zijn de niveaus ****, ****+, ****, **** en ****: 1° niveau **** voor de betrekkingen die het bezit vereisen van een diploma van het universitair onderwijs of het hoger onderwijs van het lange type gelijkgesteld met universitair niveau;2° niveau ****+ voor de betrekkingen die het bezit vereisen van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type;3° niveau **** voor de betrekkingen die het bezit vereisen van een diploma van het hoger secundair of het daarmee gelijkgestelde onderwijs;4° niveau **** en niveau **** voor de andere betrekkingen. De lijst van de diploma's of getuigschriften die toegang geven tot de betrekkingen in de verschillende niveaus vormt bijlage **** van dit besluit. **** de niveaus **** en **** is geen diploma of getuigschrift vereist.

Art. 6 - **** niveaus bevatten rangen die de ambtenaren van het **** kunnen dragen en worden aangeduid door **** cijfers die het niveau aangeven en met een letter, waarbij de hoogste rang in een niveau wordt aangegeven met de letter **** voor de niveaus **** en ****, de letters **** voor de niveaus **** en ****+ en de letter **** voor niveau ****.

Art. 7 - **** niveaus bevatten het volgende aantal rangen: 1° het niveau **** bevat 4 rangen, van ****.**** tot ****.**** en ****.**** 2° het niveau ****+ bevat 4 rangen, van ****+.**** tot ****+.**** 3° het niveau **** bevat 4 rangen, van ****.**** tot ****.**** 4° het niveau **** bevat 3 rangen, van ****.**** tot ****.**** 5° het niveau **** bevat 3 rangen, van ****.**** tot ****.**** **** volledige lijst van de graden en hun indeling in rangen vormt bijlage **** van dit besluit.

Art. 8 - Een personeelsformatie, aangenomen door de ****, bepaalt het aantal betrekkingen per niveau en per graad. Deze personeelsformatie wordt in het **** **** bekendgemaakt. **** artikel 3, § 2, kunnen een toelating tot de stage of een vaste benoeming slechts plaatsvinden als een overeenkomstige betrekking in de personeelsformatie is ingeschreven en vacant is.

Art. 9 - **** mag een betrekking van een bepaald niveau bekleden zonder vooraf in het bezit te zijn van het voor dit niveau vereiste diploma of geslaagd te zijn voor het overeenkomstige overgangsexamen.

Art. 10 - **** **** van betrekkingen, de toelatingen tot de stage en de benoemingen worden door de raad van beheer besloten. De **** van betrekkingen wordt door de **** goedgekeurd, met uitzondering van de **** van betrekkingen in de rangen ****.**** en ****+.****: die worden door de **** besloten. **** afwijking van het eerste lid wordt de directeur aangesteld overeenkomstig het decreet van 27 juni 1986 betreffende het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap.

Afdeling 2. - Organisatie Art. 11 - De werkterreinen van het **** worden ingedeeld in departementen; elk departement wordt qua werkwijze en qua personeel geleid door een **** dat de nodige bevoegdheden krijgt. **** **** hebben beslissingsbevoegdheid ten aanzien van hun medewerkers. **** departementen worden bepaald als volgt: 1° departement ****;2° departement ****;3° departement **** en ****;4° departement **** en ****. Art. 12 - De raad van beheer wijst voor een verlengbare termijn van vijf jaar **** aan, hetzij onder de met 'positief' geëvalueerde ambtenaren, **** of met een opdracht voor het **** belaste personeelsleden van het onderwijs of onder externe gegadigden. Op het tijdstip van de aanwijzing als **** is betrokkene houder van een diploma dat hem toegang verleent tot niveau ****+ of niveau **** of is betrokkene geslaagd voor een overgangsexamen voor niveau ****+ of niveau ****. **** aanwijzing geschiedt op de voordracht van de directeur, nadat hij een oproep tot de gegadigden heeft gedaan waarin het vereiste profiel is bekendgemaakt en nadat hij vervolgens de geschiktheid en de vaardigheden van alle gegadigden voor de leidinggevende taak heeft vergeleken. **** de voordracht van de ****, die de betrokkene vooraf gehoord heeft, kan de raad van beheer de aanwijzing van een **** op grond van ernstige tekortkomingen voortijdig beëindigen. **** **** kan zijn ambt te allen tijde neerleggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Art. 13 - **** **** van het **** is samengesteld uit: 1° de directeur;2° het hoofd van het departement ****;3° het hoofd van het departement ****;4° het hoofd van het departement **** en ****;5° het hoofd van het departement **** en ****. **** directeur bekleedt het voorzitterschap. Wanneer hij afwezig is, kan hij zich laten vertegenwoordigen door een ander, door hem aangewezen lid van de **** voor de uitoefening van het voorzitterschap.

Art. 14 - **** **** is ermee belast de uitwisseling van informatie tussen de diensten van het **** en een gecoördineerd functioneren van het **** te vergemakkelijken. **** brengt vooraf een met redenen omkleed advies uit over alle algemene maatregelen tot uitvoering van het statuut van de ambtenaren van het ****. Hij kan de raad van beheer uit eigen beweging een advies over een algemeen administratief probleem bezorgen. **** beschikt hij over de bevoegdheden waarin dit statuut of andere reglementaire teksten voorzien. **** **** legt, binnen het kader van dit statuut, zijn huishoudelijk reglement vast; daarin worden op zijn minst de aspecten vermeld in artikel 19, tweede lid, van het decreet van 27 juni 1986 betreffende het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap geregeld. Het huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt in het **** Staatsblad.

HOOFDSTUK ****. - **** en proeftijd Afdeling 1. - **** bepalingen Art. 15 - Niemand kan aangeworven worden als ambtenaar van het **** wanneer hij, naast de in artikel 3, § 2, opgenomen algemene ****, niet aan de volgende voorwaarden voldoet: 1° houder zijn van een diploma of **** dat overeenstemt met het niveau van de te verlenen betrekking, behalve de uitzonderingen bepaald door de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid;2° geslaagd zijn voor een vergelijkend **** georganiseerd door de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid. Art. 16 - De lijst van graden die door werving kunnen worden verleend, wordt gevoegd bij het besluit van de **** houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ****.

Art. 17 - **** modaliteiten van de vergelijkende **** en de samenstelling van de examencommissies worden bepaald door de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid.

De programma's van de vergelijkende **** worden vastgesteld door de directeur van het ****, na overleg met de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid en na overleg met de ****, in afspraak met het hoofd van het departement waarvoor de aanwerving bestemd is. **** directeur beslist na overleg met de **** of een **** wordt aangelegd en bepaalt, in voorkomend geval, de geldigheidsduur ervan. Deze geldigheidsduur kan slechts één keer volgens dezelfde procedure worden verlengd. De geslaagden die gerangschikt werden, worden op de hoogte gebracht van de verlenging.

Art. 18 - § 1 - **** **** kunnen worden opgelegd, wanneer het te verlenen ambt het vereist. **** directeur legt die voorwaarden vast na overleg met de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid en na overleg met de ****. § 2 - **** de **** betreft, stelt de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid de datum vast waarop de gegadigden aan de voorwaarden inzake diploma of **** en, in voorkomend geval, aan de bijzondere **** moeten voldoen. § 3 - **** de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid in de loop van een **** vaststelt dat een gegadigde niet voldoet of niet zal kunnen voldoen aan één van de voor de beoogde graad bepaalde algemene of bijzondere ****, sluit hij de gegadigde van de deelneming aan het vergelijkend examen uit en deelt hij hem zijn gemotiveerde beslissing mede.

Art. 19 - **** afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid maakt de organisatie van de vergelijkende **** bekend door de publicatie van een mededeling in het Belgisch **** en door elk ander middel dat hij geschikt acht. **** mededeling vermeldt op zijn minst de algemene en zo nodig de bijzondere ****, alsook de datum waarop die voorwaarden vervuld moeten zijn. **** nodig wordt het aantal te verlenen betrekkingen vermeld.

Art. 20 - Na het afsluiten van het proces-verbaal van het examen kan ieder deelnemer die er schriftelijk om verzoekt, kennis nemen van zijn uitslag. **** behaalde uitslag wordt in het personeelsdossier opgenomen als de gegadigde tot ambtenaar wordt benoemd.

Art. 21 - Iemand kan slechts benoemd worden nadat hij de proeftijd succesvol heeft doorlopen.

Art. 22 - § 1 - De geslaagden worden tot de proeftijd toegelaten in de orde van hun rangschikking; die rangschikking wordt vastgelegd door de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid. § 2 - **** de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid de geslaagden toelaatbaar verklaart, **** hij na of ze aan de **** voldoen. § 3 - De geslaagde kan tot de proeftijd worden toegelaten en kan benoemd worden voordat zijn lichamelijke geschiktheid is gecontroleerd. Als hij nadien aan deze vereiste niet voldoet, wordt hij ambtshalve ontslagen. **** op het tijdstip van dat ambtshalve ontslag wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst met betrokkene gesloten; de duur van die arbeidsovereenkomst stemt overeen met de **** die in zijn geval vereist is om werkloosheidsuitkeringen te krijgen.

Wanneer hij op de begindatum van de arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt is of tijdens de looptijd van die arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt wordt, wordt hem een wedde uitbetaald: in het eerste geval gedurende zes maanden en in het tweede geval gedurende de periode nodig om de wachttijd te dekken voor de verplichte ziekte- en ****, sector uitkeringen.

Art. 23 - Een personeelslid in de proeftijd, kandidaat-ambtenaar genoemd, is geen ambtenaar in de zin van dit statuut. **** bepalingen van dit statuut gelden voor de personeelsleden in de proeftijd, voor zover zij uitdrukkelijk op hen van toepassing verklaard zijn.

Art. 24 - **** duur van de proeftijd bedraagt: 1° voor de niveaus **** en ****+: 12 maanden;2° voor de niveaus ****, **** en ****: 6 maanden. **** de kandidaat-ambtenaar wegens een reglementair mogelijke **** of wegens een vermindering van de arbeidstijd geen **** prestaties levert tijdens de proeftijd, dan wordt de in het eerste lid vermelde duur van de proeftijd dienovereenkomstig verlengd.

Art. 25 - **** de duur van de proeftijd te berekenen, wordt in beginsel rekening gehouden met alle periodes waarin de kandidaat-ambtenaar zich in **** bevindt. **** de kandidaat-ambtenaar bij een **** betrekking in het totaal 15 werkdagen al dan niet onderbroken afwezig is geweest, dan wordt geen rekening meer gehouden met de daaropvolgende **** tijdens de proeftijd. **** prestaties worden in verhouding tot een **** betrekking aangerekend. **** die berekening worden de jaarlijkse vakantiedagen niet als afwezigheid beschouwd.

Afdeling 2. - **** in de niveaus ****, ****+, ****, **** en ****, behalve voor de graad van directeur Art. 26 - De proeftijd wordt doorlopen in het ****, onder toezicht van de onmiddellijke hiërarchische meerdere.

In het begin van de proeftijd wordt de betrokkene ingelicht over zijn statutaire rechten en verplichtingen. **** activiteit van de kandidaat-ambtenaar verschilt fundamenteel niet van de activiteit van een ambtenaar.

Art. 27 - **** directeur neemt maatregelen om de kandidaat-ambtenaren te integreren en de kandidaat-ambtenaren of ambtenaren op te leiden. **** **** kan, voor bepaalde ****, de deelneming aan stages en aan opleidingen tijdens de proeftijd opleggen.

Art. 28 - Op het einde van de proeftijd in de niveaus **** en ****+ stelt de kandidaat-ambtenaar een persoonlijk verslag op over het verloop van de proeftijd. **** verslag wordt ten vroegste vier weken en ten laatste een week vóór het einde van de proeftijd aan de **** bezorgd.

Art. 29 - **** onmiddellijke hiërarchische meerdere stelt na elke maand en op het einde van de proeftijd een verslag over de proeftijd op. De kandidaat-ambtenaar moet dit verslag onmiddellijk voor gezien tekenen.

Hij krijgt een kopie van dat verslag.

Art. 30 - **** verslagen over de proeftijd en de inschatting van een kandidaat-ambtenaar zijn gebaseerd op de volgende criteria: ****;****;3° teamgeest;****. **** de opdrachten van de kandidaat-ambtenaar kan eventueel zijn creativiteit in aanmerking worden genomen.

Art. 31 - Binnen 10 werkdagen na ondertekening kan de kandidaat-ambtenaar over elk verslag zijn schriftelijk standpunt te kennen geven. Dat standpunt wordt tegelijk aan de onmiddellijke hiërarchische meerdere en aan de directeur gericht.

Art. 32 - Binnen 20 werkdagen na afloop van de proeftijd deelt de onmiddellijke hiërarchische meerdere zijn verslagen en het eindverslag, samen met zijn aanbeveling voor de ****, mee aan de directeur.

Art. 33 - **** ontvangst van de verslagen bedoeld in artikel 32 stelt de **** binnen 20 werkdagen vast of de proeftijd al dan niet succesvol doorlopen werd. Daarbij houdt hij rekening met de verslagen over de proeftijd en de eventueel door de kandidaat-ambtenaar schriftelijk te kennen gegeven standpunten, alsook met de eventueel opgelegde deelneming aan stages en opleidingen. De kandidaat-ambtenaar wordt, op zijn verzoek of op initiatief van de ****, vooraf door de **** gehoord. **** **** deelt de raad van beheer in een met redenen omkleed advies mee of de proeftijd succesvol werd doorlopen. **** advies wordt tegelijk aan de kandidaat-ambtenaar overhandigd. **** bekrachtigt de ontvangst ervan op een duplicaat. **** niet wordt het advies aangetekend verzonden.

Art. 34 - **** in het advies van de **** wordt vastgesteld dat de proeftijd succesvol werd doorlopen, **** de raad van beheer binnen twee maanden tot de benoeming over. **** in het advies van de **** wordt vastgesteld dat de proeftijd niet succesvol werd doorlopen, dan kan betrokkene binnen 10 werkdagen na de overhandiging of ontvangst van het advies overeenkomstig artikel 33, tweede lid, een beroep instellen bij de commissie van beroep. **** beslissing van de raad van beheer om betrokkene te benoemen of te ontslaan wordt tijdens de procedure voor de commissie van beroep opgeschort.

Art. 35 - **** commissie van beroep bestaat uit: 1° vier leden die worden voorgedragen door de voor het **** representatieve vakorganisaties, waarbij de mandaten zo nodig in onderlinge overeenstemming worden verdeeld;2° vier leden die door de raad van beheer worden voorgedragen uit het statutair personeel van het ****, waarbij de leden van de **** uitgesloten zijn;3° de directeur of een door hem aangewezen vertegenwoordiger, die optreedt als voorzitter. **** de vakorganisaties het niet eens over de verdeling van de mandaten, dan beslist de voorzitter van de commissie van beroep.

De leden vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, worden aangewezen door de ****.

De kandidaat-ambtenaar en een door de **** afgevaardigd lid van de **** moeten door de commissie van beroep gehoord worden. **** door de **** afgevaardigd lid mag niet tegelijk het voorzitterschap van de commissie van beroep bekleden. De kandidaat-ambtenaar kan zich laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze.

Art. 36 - Binnen 10 werkdagen na de indiening van het beroep deelt de commissie van beroep haar met redenen omkleed advies mee aan de raad van beheer.

Binnen 15 werkdagen na de ontvangst van dit advies beslist de raad van beheer definitief of de proeftijd succesvol is doorlopen.

Art. 37 - Voor zover de proeftijd succesvol werd doorlopen, **** de raad van beheer over tot de benoeming; die benoeming heeft uitwerking met ingang van de dag volgend op het einde van de proeftijd. **** de proeftijd niet succesvol doorlopen, neemt de raad van beheer een ontslagbeslissing; die beslissing wordt aangetekend ter kennis gebracht van de kandidaat-ambtenaar. **** de dag van de ontslagbeslissing wordt de proeftijd van de kandidaat-ambtenaar geacht verlengd te worden.

Art. 38 - **** de dag van de ontslagbeslissing loopt een **** van drie maanden. **** de datum van de ontslagbeslissing wordt, in overeenstemming met de genoemde ****, een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur van drie maanden gesloten met de betrokkene.

Art. 39 - **** de proeftijd wordt ambtshalve en zonder opzegging een einde gesteld in dezelfde gevallen als bepaald voor het verlies, ambtshalve en zonder opzegging, van de hoedanigheid van ambtenaar. **** maakt het vrijwillig ontslag een einde aan de proeftijd.

Afdeling 3. - **** voor contractuele personeelsleden van het **** die zonder onderbreking in de tijd overgaan naar het statutaire dienstverband Art. 40 - **** contractuele personeelsleden van het **** die zonder onderbreking in de tijd van het contractuele naar het statutaire dienstverband overgaan, geldt de proeftijd overeenkomstig afdeling 2 van dit hoofdstuk als met succes voltooid, als de duur van het contractuele dienstverband op de dag van de inwerkingtreding van de **** van de betrekking minstens overeenstemt met de duur van de proeftijd die de betrokkene als kandidaat-ambtenaar zou hebben moeten doorlopen. **** benoeming tot ambtenaar geschiedt onmiddellijk. **** de duur van het contractuele dienstverband op de dag van de inwerkingtreding van de **** van de betrekking korter is dan de duur van de proeftijd die de betrokkene als kandidaat-ambtenaar zou moeten doorlopen, stemt de duur van de proeftijd overeen met de ontbrekende periode. **** die verkorte proeftijd is afdeling 2 van dit hoofdstuk van toepassing op de kandidaat-ambtenaar. **** de periode vermeld in het tweede lid minder dan drie maanden bedraagt, wordt de betrokkene vrijgesteld van de in artikel 28 vermelde verplichting om een persoonlijk verslag op te stellen. **** artikel is niet van toepassing wanneer - uiterlijk op de dag vóór de inwerkingtreding van de **** van de betrekking - de arbeidsovereenkomst van de betrokkene werd opgezegd of in enigerlei vorm tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd besloten.

Art. 41 - **** de berekening van de perioden van het contractuele dienstverband die als proeftijd gelden, wordt - onverminderd het tweede en het derde lid - rekening gehouden met elke periode vanaf de dag van indienstneming onder arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de perioden waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst was en aan betrokkene om die reden geen loon uitbetaald werd. **** de betrokkene bij een **** betrekking in het totaal 15 werkdagen al dan niet onderbroken afwezig is geweest, dan wordt geen rekening meer gehouden met de daaropvolgende **** tijdens de proeftijd. **** vakantie wordt niet als afwezigheid beschouwd. **** prestaties worden in verhouding tot een **** betrekking aangerekend.

HOOFDSTUK ****. - **** van **** ambtenaren van andere overheden Art. 42 - **** de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder 'overheden' verstaan: de 'administratieve overheden' vermeld in artikel 14 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Art. 43 - **** ambtenaar van een andere overheid kan worden overgenomen. **** een overname gebeuren het ontslag bij de andere overheid en de vaste benoeming bij het **** zonder onderbreking in de tijd, daar de overgenomen ambtenaar geen proeftijd hoeft te doorlopen.

Art. 44 - **** **** zijn van toepassing: 1° de ambtenaar is bij de overheid die hij verlaat in vast verband benoemd;2° de ambtenaar vervult de **** vermeld in artikel 3, § 2, eerste lid. Art. 45 - § 1 - **** ambtenaar kan bij het **** in een bepaald niveau in vast verband benoemd worden, indien hij bij de overheid die hij verlaat, in vast verband benoemd is in een graad waarvoor bij de aanwerving een diploma in het dienovereenkomstig niveau krachtens artikel 5 vereist is. § 2 - **** het om een vaste benoeming in een andere graad dan een ****, dan moet de ambtenaar bovendien in het dienovereenkomstig niveau de administratieve anciënniteit kunnen bewijzen die vereist is om als ambtenaar van het **** in deze graad te kunnen worden bevorderd. **** diensten gepresteerd bij de verlaten overheid worden overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 50 tot 54 berekend. § 3 - **** overname in de graad van directeur is uitgesloten.

HOOFDSTUK ****. - Evaluatie Art. 46 - **** ambtenaar die in werkelijke dienst is, kan geëvalueerd worden of schriftelijk om zo'**** evaluatie verzoeken. **** afwijking van het eerste lid is een evaluatie vereist: 1° bij een bevordering overeenkomstig hoofdstuk 5, afdeling 2 of 3;2° bij een overgang naar een hoger niveau overeenkomstig hoofdstuk 5, afdeling 4;3° indien op het laatste evaluatieverslag de vermelding 'onder voorbehoud' of 'negatief' als eindconclusie staat;4° bij nieuwe gegevens inzake de wijze van dienen. **** de gevallen vermeld in het tweede lid, 1° en 2°, en in de artikelen 12, 13 en 76 mag de vereiste evaluatie 'positief' niet ouder zijn dan twee jaar. In het geval vermeld in het tweede lid, 3°, vindt de evaluatie een jaar na de laatste evaluatie plaats.

Art. 47 - § 1 - **** evaluatie wordt met redenen omkleed en in een evaluatieverslag opgetekend. **** betreft de **** van de ambtenaren. § 2 - **** **** zijn: 1° kwaliteit van het werk;2° hoeveelheid werk;3° beschikbaarheid/plichtbesef;4° veelzijdigheid;5° teamgeest/solidariteitsgevoel;6° creativiteit/ondernemingsgeest;7° organisatievermogen;8° bereidheid om zijn **** te verruimen;9° in voorkomend geval, bereiken van de overeengekomen doeleinden;10° in voorkomend geval, leidinggevende competentie. **** evaluatieverslag is ingedeeld op basis van de ****. **** directeur bepaalt de nadere vorm van het verslag. § 3 - **** evaluaties kunnen worden toegekend: 'positief', 'onder voorbehoud' en 'negatief'. **** de evaluatie 'onder voorbehoud' wordt gegeven, wordt binnen de termijn vermeld in artikel 46, derde lid, ofwel een evaluatie 'positief', ofwel een evaluatie 'negatief' gegeven.

Art. 48 - § 1 - **** onmiddellijke hiërarchische meerdere nodigt de ambtenaar uit tot een gesprek ten einde voor de evaluatie relevante gegevens te verkrijgen en de evaluatie voor te bereiden. De **** vermeld in artikel 47, § 2, dienen als basis.

Na het gesprek stelt de onmiddellijke hiërarchische meerdere een verslag op. **** verslag wordt ter kennis gebracht van de ambtenaar die eventueel zijn opmerkingen eraan toevoegt. **** directeur bepaalt de nadere vorm van het verslag. **** **** wijst de onmiddellijke hiërarchische meerderen aan; de directeur deelt de naam van die onmiddellijke hiërarchische meerderen na het opstellen van het verslag en na elke wijziging mee. Het kan gaan om ambtenaren, contractuele personeelsleden en personeelsleden van het onderwijs die in het **** een opdracht in het belang van het onderwijs vervullen. § 2 - **** directeur verricht de evaluatie nadat hij bovenvermeld verslag heeft gelezen en een gesprek met de ambtenaar heeft gehad. § 3 - **** afwijking van de § § 1 en 2 wordt de directeur geëvalueerd door de minister bevoegd voor ****, op basis van de **** vermeld in artikel 47, § 2. **** voert de minister een evaluatiegesprek met de directeur.

Art. 49 - § 1 - **** ambtenaar of directeur die de evaluatie 'positief' niet heeft gekregen, kan binnen 15 werkdagen een beroep instellen bij de commissie van beroep inzake evaluatie. Het schriftelijk beroep wordt aan de voorzitter van de commissie gericht. **** ambtenaar of directeur heeft het recht om door de commissie van beroep te worden gehoord en door een persoon naar eigen keuze te worden bijgestaan.

Binnen 15 werkdagen na de ontvangst van het beroep ingediend bij de voorzitter van de commissie brengt de commissie een met redenen omkleed advies uit over het geval en stelt zo nodig een nieuwe evaluatie voor. **** de commissie geen eenparigheid bereikt, dan worden de adviezen met de respectieve voorstellen meegedeeld. Binnen 20 werkdagen na ontvangst van het advies of van de adviezen neemt de **** een definitieve beslissing. Als het beroep werd ingesteld door de directeur, wordt het advies aan de **** gericht en neemt de **** de definitieve beslissing over de evaluatie. § 2 - Als het beroep werd ingesteld door een ambtenaar, is de commissie van beroep samengesteld overeenkomstig artikel 35, eerste en tweede lid.

Als het beroep werd ingesteld door de directeur, is de commissie van beroep samengesteld uit: 1° drie leden die voorgedragen worden door de voor het **** representatieve vakorganisaties, waarbij, indien noodzakelijk, artikel 35, tweede lid, van toepassing is;2° vier leden die gekozen worden uit de magistraten die de kennis van het **** kunnen bewijzen, waarbij één van hen wordt aangewezen als voorzitter en waarbij de magistraten hun ambt niet uitoefenen als er reden is om aan hun onpartijdigheid te twijfelen. De **** stelt de leden vermeld in het tweede lid aan.

HOOFDSTUK ****. - **** inzake bevorderingen Afdeling 1. - **** van de anciënniteit Art. 50 - § 1 - **** de ****, de **** en de **** worden de diensten aangerekend vanaf de datum van benoeming in de graad, in een graad van de betrokken rang of in een graad van de betrokken niveau. **** contractuele personeelsleden van het **** die zonder onderbreking in de tijd naar het statutaire dienstverband overgaan, worden de ****, de **** en de **** vanaf de dag van de indienstneming onder arbeidsovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling berekend en voor de bevordering in aanmerking genomen, waarbij het begin van de betrokken **** overeenstemt met de datum waarop de **** die overeenkomstig de **** met het niveau, de rang of de graad gepaard ****, toegekend wordt. § 2 - **** de ambtenaren overgenomen met toepassing van hoofdstuk 3 worden de **** en de **** die zij bij de verlaten overheid verworven hebben krachtens de bepalingen van voorliggende afdeling berekend en voor de bevordering in aanmerking genomen. § 3 - **** de berekening worden alleen werkelijke diensten in aanmerking genomen die de betrokkene zonder vrijwillige onderbreking verricht heeft als kandidaat-ambtenaar, ambtenaar of contractueel personeelslid van het ****, van het **** van de **** ****, van het **** voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de **** en de ****'s, van de **** van de **** **** voor **** leven of van de **** voor arbeidsbemiddeling van de **** Gemeenschap.

Art. 51 - **** de algemene **** komen in aanmerking de werkelijke diensten die betrokkene in enigerlei hoedanigheid en zonder vrijwillige onderbreking heeft verricht als ****-personeelslid dat een **** functie bekleedt.

Art. 52 - De kandidaat-ambtenaar of ambtenaar verricht werkelijke diensten zolang hij zich in een administratieve toestand bevindt op grond waarvan hij, krachtens zijn statuut, recht op zijn **** heeft of ten minste zijn aanspraak op bevordering tot een hogere wedde behoudt. **** contractueel personeelslid verricht werkelijke diensten zolang geen vorm van schorsing van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst voorligt waarbij zijn loon niet wordt uitbetaald. **** afwijking van het tweede lid wordt de duur van de schorsing in de volgende gevallen in aanmerking genomen als werkelijke dienst: 1° de **** in het kader van een geboorte zoals bepaald in de artikelen 39 en 42 tot 43bis van de **** van 16 maart 1971;2° de afwezigheid wegens een georganiseerde werkonderbreking;3° de afwezigheid in het kader van een ****;4° ouderschapsverlof;5° de **** voor opdracht;6° de verloven bepaald in artikel 128. **** is de onderbreking die door de daad of de schuld van de ambtenaar is veroorzaakt.

Volledig zijn de prestaties waarvan de **** een normale **** volledig in beslag neemt.

Art. 53 - **** de berekening van de in aanmerking komende diensten tellen alleen de werkelijke diensten mee. **** diensten die op de eerste dag van de maand beginnen en op de laatste dag van de maand eindigen, gelden als een ****. Bij werkelijke diensten die niet op de eerste dag van de maand beginnen of op de laatste dag van de maand eindigen, gelden 365 kalenderdagen werkelijke diensten als twaalf ****.

Bij personeelsleden die wegens persoonlijke aangelegenheden **** werken of bij contractuele personeelsleden met een **** arbeidsovereenkomst wordt het aantal **** berekend op basis van de in het vorige lid beschreven regels en met inachtneming van het betrokken ****. **** de werktijd met hoogstens acht uur per week wordt verminderd, worden de prestaties als **** prestaties berekend. **** de **** die uit de som van alle in aanmerking komende diensten voortvloeit, worden alleen de **** uitgedrukt in hele getallen behouden, decimalen worden buiten beschouwing gelaten.

Art. 54 - De regering kan vastleggen: 1° in welke verhouding volgende diensten in aanmerking kunnen komen voor de in deze afdeling voorziene berekening: ****) de diensten met onvolledige prestaties anders dan de verminderde prestaties uitgeoefend wegens persoonlijke aangelegenheden; ****) de diensten verricht in andere openbare diensten dan het ****, waarvan het personeel onder de regeling staat van een statuut dat als gelijkwaardig is erkend; 2° in hoeverre en onder welke voorwaarden de diensten verricht als titularis van een graad die in verschillende rangen of niveaus was ingedeeld, geacht kunnen worden in aanmerking te komen voor de berekening van de **** en de ****;3° in hoeverre en onder welke voorwaarden de diensten in een afgeschafte graad geacht kunnen worden in aanmerking te komen voor de berekening van de **** en de ****. Afdeling 2. - Bevordering Art. 55 - **** bevordering is de benoeming in een betrekking van hetzelfde niveau behorend tot een hogere graad die voorafgaand vacant werd verklaard. **** **** geschiedt door de raad van beheer.

Art. 56 - **** de **** doet de voorzitter van de **** een oproep tot de gegadigden die schriftelijk aan alle in aanmerking komende gegadigden wordt bezorgd. **** in aanmerking komende gegadigden ondertekenen een bewijs dat ze de oproep tot de gegadigden hebben ontvangen of de overheid zendt de oproep tot de gegadigden, in het bijzonder wanneer de gegadigde afwezig is, aangetekend toe. De oproep tot de gegadigden voorziet in een termijn van ten minste 15 werkdagen voor de indiening van een schriftelijke sollicitatie bij de voorzitter van de **** en vermeldt in voorkomend geval de inlichtingen en documenten die moeten worden meegedeeld.

Art. 57 - **** bevordering kan alleen toegekend worden aan een in aanmerking komende gegadigde die de evaluatie 'positief' heeft gekregen en in actieve dienst is.

Art. 58 - **** bevordering kan pas plaatsvinden nadat de **** een met redenen omkleed advies heeft uitgebracht omtrent elk van de in aanmerking komende gegadigden. **** meerdere gegadigden in aanmerking komen, **** de **** tot een rangschikking over. **** basis daarvan stelt hij voor de raad van beheer een voorstel tot benoeming in de vacante betrekkingen op.

Daarbij houdt de **** niet alleen rekening met de evaluatie, maar ook met de prestaties en de ervaring van de gegadigden, hun ****, hun inspanningen inzake opleiding en bijscholing in verband met het te verlenen ambt, alsook met hun ****.

Als zich onder de gegadigden **** bevinden, worden de taken van de **** die in het eerste en het tweede lid vermeld worden, uitgeoefend door de directeur.

Art. 59 - **** voorzitter van de **** deelt aan elke gegadigde mee op welke plaats hij door de **** werd gerangschikt. **** in aanmerking komende gegadigde heeft het recht om door de **** te worden gehoord; zijn verzoek om te worden gehoord moet binnen 10 werkdagen na de mededeling van de rangschikking bij de voorzitter van de **** worden ingediend. **** beide gevallen moet hij zijn beslissing motiveren. **** de **** alle in aanmerking komende gegadigden heeft gehoord die erom verzochten, wijzigt hij of bekrachtigt hij de oorspronkelijke rangschikking.

Art. 60 - **** een bevordering afwijkt van het voorstel bedoeld in de artikelen 58 en 59 moet de raad van beheer die bevordering in het bijzonder ten opzichte van dat voorstel motiveren.

Art. 61 - **** de voorwaarden inzake rang-, dienst- en **** waarin dit besluit voorziet, kan een besluit van de **** voor elk van de bij bevordering te verlenen graden de lijst vastleggen van de graden die er toegang toe verlenen. Bovendien kan een besluit van de **** bijkomende **** alsmede dienovereenkomstige **** in verband met de te bekleden graad als **** vastleggen.

Art. 62 - **** de toegang tot graden van de **** moeten de gegadigden een graad van de rang bekleden die onmiddellijk beneden de **** ligt. **** de personeelsformatie in geen graad van die rang voorziet of indien de in artikel 61 bepaalde **** in geen graad van die rang als toegang tot de **** voorziet, worden de graden van de onmiddellijk lagere rang toegelaten, in voorkomend geval onder voorbehoud van de **** bedoeld in artikel 61 en van alle andere ****. Dit geldt ook voor zover er in de rang die onmiddellijk lager dan de **** ligt minder in aanmerking komende gegadigden zijn dan dienovereenkomstige vacant verklaarde ****.

Art. 63 - **** in aanmerking te komen, moet de gegadigde een administratieve anciënniteit van ten minste 3 jaar kunnen bewijzen in de rang bedoeld in artikel 62. **** de bevordering tot de graden ****.****, ****.****, ****.****, ****+.**** en ****.**** moet de gegadigde bovendien een **** van ten minste 9 jaar kunnen bewijzen. **** de bevordering tot de graden ****.**** en ****+.**** moet de gegadigde bovendien een **** van ten minste 25 jaar kunnen bewijzen.

Als geen enkele gegadigde de vereiste rang- of **** bezit, kan de raad van beheer de vereiste rang- of **** met één derde en daarna met twee derden verminderen tot er minstens één in aanmerking komende gegadigde is. **** vermindering van de vereiste rang- of **** moet in de oproep tot de gegadigden vermeld worden.

Afdeling 3. - **** in een vlakke loopbaan Art. 64 - **** voorschriften van afdeling 2 zijn niet van toepassing op de bevorderingen in een vlakke loopbaan, tenzij anders bepaald in de voorliggende afdeling. **** bevordering in een vlakke loopbaan bestaat in opeenvolgende benoemingen tot graden van een steeds hogere rang van hetzelfde niveau zonder dat er permanente betrekkingen vacant zijn in de te bekleden graden en zonder dat een kandidatuur moet worden ingediend.

De personeelsformatie moet in de bevorderingen in een vlakke loopbaan voorzien door de opeenvolgende graden van de vlakke loopbaan met "of" te verbinden.

Art. 65 - **** bevordering in een vlakke loopbaan van de **** tot de onmiddellijk hogere graad van de vlakke loopbaan gebeurt na vier jaar administratieve anciënniteit in de graad. **** er in een vlakke loopbaan in nog een andere bevordering tot de onmiddellijk hogere graad voorzien is, gebeurt deze na 7 bijkomende jaren administratieve anciënniteit in de graad. **** er in een vlakke loopbaan in nog een andere bevordering tot de onmiddellijk hogere graad voorzien is, gebeurt deze na 9 bijkomende jaren administratieve anciënniteit in de graad. **** betrokken ambtenaren moeten de evaluatie 'positief' gekregen hebben en zich in **** bevinden om voor de bevordering in vlakke loopbaan in aanmerking te komen.

Art. 66 - **** ambtenaar in een vlakke loopbaan mag noch door normale bevordering noch door verandering van graad tot een andere graad bevorderd worden dan die waarin de personeelsformatie voor die vlakke loopbaan voorziet. **** beperking van het eerste lid is niet van toepassing: 1° op de ambtenaar die zijn kandidatuur stelt voor een graad waarvan de toekenning onderworpen is aan het slagen voor een ****;2° op de ambtenaar die de hoogste graad van een vlakke loopbaan heeft bereikt;3° op de ambtenaar die zijn kandidatuur stelt voor een graad waarvan de toekenning onderworpen is aan het slagen voor een overgangsexamen. Afdeling 4. - **** naar een hoger niveau Art. 67 - **** overgang naar een hoger niveau is de benoeming in een vacante betrekking van een **** van een hoger niveau dan **** de ambtenaar bekleedt. **** overgang naar een hoger niveau is onderworpen aan het slagen voor een vergelijkend overgangsexamen, georganiseerd door de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid en waarvan de organisatie telkens door de **** besloten wordt. Het examenprogramma wordt bepaald door de directeur, na overleg met de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid en na overleg met de ****. **** **** kan, wanneer de aard van het te bekleden ambt het rechtvaardigt, bijkomende voorwaarden voor de overgang naar een hoger niveau opleggen.

Art. 68 - **** aan een vergelijkend examen voor overgang naar het hoger niveau deel te nemen, moeten de betrokken ambtenaren ten minste de evaluatie 'onder voorbehoud' gekregen hebben en zich in **** bevinden. **** voor de overgang naar een hoger niveau in aanmerking te komen, moeten ze de evaluatie 'positief' hebben gekregen en zich in **** bevinden. **** aan een vergelijkend overgangsexamen deel te nemen, moet men op de door de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid vastgelegde **** een gecumuleerde **** van ten minste 4 jaar kunnen bewijzen.

Art. 69 - **** ambtenaren van het niveau **** kunnen in voorkomend geval aan examens voor de overgang naar het niveau **** deelnemen. **** ambtenaren van het niveau **** kunnen in voorkomend geval aan examens voor de overgang naar het niveau **** deelnemen. Ze kunnen in voorkomend geval ook aan examens voor de overgang naar het niveau ****+ deelnemen, maar moeten dan ten minste een graad van de rang ****.**** bekleden. **** ambtenaren van het niveau **** kunnen in voorkomend geval aan examens voor de overgang naar de niveaus ****+ en **** deelnemen. **** ambtenaren van het niveau ****+ kunnen in voorkomend geval aan examens voor de overgang naar het niveau **** deelnemen.

Art. 70 - **** een deelnemende ambtenaar in de loop van de **** niet meer voldoet aan één van de ****, vervallen de vanaf dat moment behaalde positieve ****.

Afdeling 5. - **** van graad Art. 71 - **** verandering van graad is de benoeming van een ambtenaar in een vacante betrekking van een graad behorend tot dezelfde rang als de graad die hij bekleedt. De raad van beheer verklaart de betrekking vacant. **** bepaalt of de betrekking door verandering van graad moet worden toegekend en legt de **** vast. **** in de verlaten graad verworven **** wordt in aanmerking genomen om de **** in de nieuwe graad te berekenen.

Art. 72 - **** artikelen 58, 59 en 60 zijn **** **** van toepassing op de verandering van graad.

HOOFDSTUK ****. - Bezoldiging Art. 73 - Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaren en op de kandidaat-ambtenaren.

Afdeling 1. - **** Art. 74 - **** bezoldiging van de personeelsleden van het **** wordt bepaald aan de hand van **** die door nummers gekenmerkt zijn.

De lijst met de **** is opgenomen in de bijlage **** bij dit besluit.

Art. 75 - **** **** bestaat uit een ****, **** die de tussentijdse verhogingen overeenkomstig de geldelijke anciënniteit vertegenwoordigen, en een ****. De schalen geven de jaarlijkse **** aan.

De wedde ligt nooit beneden het gewaarborgd minimumloon.

Art. 76 - **** de graden in het **** worden de **** vermeld in bijlage **** toegepast. **** van niveau ****, ****, **** en ****+ met een geldelijke anciënniteit van 25 jaar en ambtenaren van niveau **** met een geldelijke anciënniteit van 23 jaar worden op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin ze 59 jaar zijn geworden, ingedeeld in de **** met het **** 59 die overeenstemt met de stand van hun **** op dat tijdstip. **** door de raad van beheer als **** aangewezen ambtenaar wordt voor de duur van zijn aanwijzing bezoldigd op basis van **** ****/8 tot hij op grond van zijn **** op basis van een hogere **** bezoldigd wordt. **** bepaling heeft geen enkele uitwerking op de regeling inzake bevorderingen.

Afdeling 2. - De geldelijke anciënniteit Art. 77 - De geldelijke anciënniteit van een ambtenaar bestaat, voor de tussentijdse verhogingen waarin artikel 75 voorziet, uit het geheel van de in aanmerking komende diensten.

Art. 78 - § 1 - **** beschouwd als in aanmerking komende diensten: de werkelijke diensten die gepresteerd zijn in het **** in het kader van een benoeming door de **** **** of in het kader van een met haar gesloten arbeidsovereenkomst. § 2 - **** bovendien beschouwd als in aanmerking komende diensten gepresteerd vóór de indiensttreding bij het ****: de werkelijke diensten die aantoonbaar gepresteerd zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke benoeming of aanstelling bij een private of openbare werkgever in **** of in het buitenland, alsmede in het kader van een vrij beroep of als zelfstandige. **** de diensten gepresteerd bij een private werknemer, als zelfstandige of in het kader van een vrij beroep betreft, worden in totaal ten hoogste 10 jaar in aanmerking genomen. **** de maximale grens van 10 jaar bepaald in het tweede lid kan de raad van beheer, op voorwaarde dat de **** hiermee instemt, alle andere diensten als in aanmerking komende diensten erkennen, voor zover het om een nuttige beroepservaring **** en dit in de oproep tot de gegadigden vermeld is. § 3 - De werkelijke diensten die in het kader van programma's ter bevordering van de werkgelegenheid bij het **** gepresteerd zijn, worden met de in § 1 bedoelde diensten gelijkgesteld. § 4 - De werkelijke diensten die gepresteerd zijn bij andere instellingen van algemeen nut, van **** recht, van recht van een ****-lidstaat of van **** recht en waarin de openbare hand een **** heeft of waarvan de federale **** of de **** **** lid zijn, worden met de in § 1 bedoelde diensten gelijkgesteld.

Art. 79 - **** ambtenaar verricht werkelijke diensten zolang hij zich in een administratieve stand bevindt op grond waarvan hij krachtens zijn statuut recht heeft op zijn **** of ten minste zijn aanspraak op tussentijdse verhogingen overeenkomstig zijn **** behoudt.

Art. 80 - **** **** als **** diensten worden in aanmerking genomen. De periodes van **** en **** diensten worden op dezelfde wijze in aanmerking genomen.

Art. 81 - **** de berekening worden alleen volledige kalendermaanden in aanmerking genomen.

Art. 82 -**** afwijking van artikel 75, tweede lid, wordt de gewaarborgde **** bij verloven voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen of bij verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden naar rata van de werkelijke diensten berekend.

Art. 83 - De perioden waarin de ambtenaar verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden verricht, worden eveneens beschouwd als in aanmerking komende diensten in de zin van artikel 78.

De regering kan vastleggen in welke verhouding andere verminderde prestaties dan de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden in aanmerking kunnen komen.

Afdeling 3. - **** bepalingen Art. 84 - De wedde van een ambtenaar mag noch wegens een verandering van het administratief statuut noch wegens een verandering van graad, een verhoging in graad of een bevordering beneden de wedde vóór deze maatregel liggen. **** vroegere **** blijft op hem van toepassing zolang de daarmee verbonden wedde hoger ligt dan de wedde van de nieuwe schaal.

Art. 85 - **** de wedde van een persoon die door aanwerving ambtenaar is geworden, met toepassing van de bepalingen van voorliggend besluit lager is dan de wedde die hij voorheen als ambtenaar van het **** of als contractueel personeelslid van het **** verkreeg met toepassing van het besluit van 23 mei 2019 tot bepaling van de rechtspositie van het contractueel personeel van het **** Radio- en **** van de **** ****, dan geniet die ambtenaar de hogere wedde totdat hij met toepassing van voorliggend besluit een wedde verkrijgt die ten minste even hoog is. **** eerste lid is van toepassing bij een aanwerving in hetzelfde niveau of in een hoger niveau.

Art. 86 - De raad van beheer kan beslissen dat een ambtenaar, overgenomen met toepassing van hoofdstuk 3, verder krachtens de **** bezoldigd wordt die op hem van toepassing was bij de door hem verlaten overheid totdat hij met toepassing van voorliggend besluit een wedde verkrijgt die ten minste zo hoog ligt.

Art. 87 - **** ambtenaar die geslaagd is voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau of voor een **** en één jaar na de datum van het proces-verbaal van het examen nog niet tot een dienovereenkomstige graad is benoemd, verkrijgt op dat moment een toelage die 70 % van het verschil tussen zijn huidige wedde en de wedde in de **** van zijn **** vertegenwoordigt. **** toelage wordt toegevoegd aan de huidige wedde. **** de wedde van de huidige schaal hoger dan of gelijk aan de wedde van de **** van de ****, dan wordt de toelage niet uitbetaald.

Afdeling 4. - De uitbetaling van de wedde Art. 88 - § 1 - De wedde wordt de ambtenaren in twaalfden uitbetaald op het einde van de betrokken maand.

Dit geldt ook voor andere toelagen die tegelijk met de wedde uitbetaald worden. De uitbetaling van de kinderbijslag is niet onderworpen aan deze regeling. § 2 - Bij het overlijden of op pensioen stellen van de vaste of tot de proeftijd toegelaten ambtenaar is de wedde voor de lopende maand niet ****.

Art. 89 - **** de **** niet volledig verschuldigd is, wordt de **** **** vermenigvuldigd met de volgende breuk: ****) wanneer het aantal tijdens de maand gepresteerde werkdagen lager dan of gelijk aan 10 is: aantal gepresteerde dagen van de maand **** 1,4 30 ****) wanneer het aantal tijdens de maand gepresteerde werkdagen hoger dan 10 is: 30 - aantal niet gepresteerde werkdagen **** 1,4 30 **** aantal gepresteerde werkdagen bestaat uit de werkelijk gepresteerde werkdagen en de **** waarvoor de wedde wordt doorbetaald.

Art. 90 - **** een **** betrekking wordt de wedde naar rata van de prestaties uitbetaald.

Art. 91 - Het uurloon is gelijk aan 1/1976**** van de wedde op jaarlijkse basis.

Art. 92 - **** bedragen van de **** ondergaan de schommelingen van het indexcijfer der **** overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de **** van het **** worden gekoppeld. **** de inwerkingtreding van dit besluit zijn de **** opgenomen in de bijlage gekoppeld aan **** 138,01.

Afdeling 5. - **** Art. 93 - **** **** ten **** van 3 **** per uur wordt toegekend aan de ambtenaren die op bevel van de directeur, buiten de voorgeschreven diensttijd, ter beschikking staan voor mogelijke interventies op het vlak van veiligheid en logistiek. **** toelage wordt uitbetaald in de loop van de volgende maand, tegelijk met de betrokken maandelijkse wedde. **** toelage ondergaat de schommelingen van het indexcijfer der **** overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de **** van het Rijk worden gekoppeld. **** **** bij de inwerkingtreding van het besluit is 138,01.

Afdeling 6. - **** voor ****- en **** Art. 94 - § 1 - **** advies van de **** kan de directeur een toelage toekennen aan een personeelslid dat ****- of **** binnen een bepaald werkterrein vervult. **** **** ontvangen de toelage voor ****- of **** van rechtswege.

Onder personeelslid wordt verstaan: een contractueel personeelslid, een kandidaat-ambtenaar of een ambtenaar van het **** of een personeelslid dat door het onderwijs belast is met een opdracht voor het ****.

De **** bepaalt het maximale aantal toelagen dat kan worden toegekend. **** afwijking van het eerste lid kan alleen de minister bevoegd voor **** die toelage toekennen aan de directeur. § 2 - ****- of **** omvatten ****.****. volgende elementen: 1° de leiding van personeelsleden in een bepaald werkgebied, met inbegrip van een bepaalde beslissingsbevoegdheid;2° de persoonlijke ontwikkeling van deze personeelsleden en de medewerking aan hun evaluatie;3° de leiding van een werkgebied, onder andere de arbeidsverdeling onder deze personeelsleden en de controle op de uitvoering van de arbeid alsmede het organiseren van ****. Art. 95 - **** toelage wordt tijdens 5 jaar toegekend; de **** kan overeenkomstig de in artikel 94, § 1, eerste lid, bepaalde procedure worden hernieuwd. **** afwijking van het eerste lid schrapt de directeur, op advies van de ****, vroegtijdig de toelage als het personeelslid geen **** meer is of geen ****- of **** meer vervult. **** afwijking van het eerste lid schrapt de minister bevoegd voor **** vroegtijdig de toelage als het personeelslid geen directeur meer is of geen ****- of **** meer vervult.

Art. 96 - **** toelage beloopt 616,15 **** per maand voor een **** betrekking. **** toelage wordt tegelijk met de **** uitbetaald. **** een **** betrekking wordt het bedrag evenredig verminderd in verhouding tot het ****. **** tijdens ten minste 30 opeenvolgende kalenderdagen geen werkelijke diensten verricht worden, wordt de toelage voor de duur van de afwezigheid niet uitbetaald. **** bedrag vermeld in het eerste lid is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de **** vermeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands ****. **** **** bij de inwerkingtreding van het besluit is 138,01.

HOOFDSTUK ****. - Rechten, plichten, **** en cumulaties Art. 97 - De rechten en plichten van de ambtenaren van het **** worden bepaald door de voorschriften van de artikelen 4 tot 8 van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeen sluiten tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de ****- en **** en van de **** van de **** **** en van de **** ****, alsook van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, hierna '****' genoemd.

Onverminderd het eerste lid vallen de journalisten onder de **** regels van de **** voor journalistieke deontologie.

Art. 98 - **** directeur beslist in welke dienst van het **** de ambtenaar zijn activiteiten zal uitoefenen. **** elke wijziging hoort hij de betrokkene en de ****.

Art. 99 - § 1 - **** **** moet elke bezigheid worden verstaan die recht geeft op een **** in de zin van het **** van de inkomstenbelastingen. **** activiteiten zonder regelmatig karakter worden echter buiten beschouwing gelaten. De uitoefening van politieke mandaten wordt niet beschouwd als bijkomende **** in de zin van dit besluit. § 2 - **** **** in de publieke sector worden, vóór het begin ervan, langs hiërarchische weg meegedeeld aan de directeur. **** voorafgaand advies van de **** kan hij binnen 20 kalenderdagen de raad van beheer voorstellen, de activiteit te verbieden. De raad van beheer beslist op zijn eerstvolgende vergadering. § 3 - **** ambtenaren mogen buiten hun diensturen geen bijkomende **** in de privé-sector waarnemen dan met de schriftelijke toestemming van de raad van beheer, behalve als het om een activiteit in het belang van de dienst **** die in opdracht van een hiërarchische meerdere wordt uitgeoefend. **** directeur legt de aanvraag ****.****.****. de uitoefening van een bijkomende **** in de privé-sector aan de **** ter advies voor. De raad van beheer beslist na kennis te hebben genomen van het advies en motiveert in voorkomend geval in zijn beslissing waarom hij het advies niet volgt. § 4 - **** toestemming kan worden ingetrokken. De raad van beheer wint vooraf het advies van de **** in.

Art. 100 - **** bijkomende **** is in het bijzonder niet aanvaardbaar: 1° wanneer ze afbreuk kan doen aan het vervullen van de normale dienst;2° wanneer ze de waardigheid van het ambt in het gedrang kan brengen;3° wanneer ze onverenigbaar schijnt te zijn met het statuut van ambtenaar. Art. 101 - § 1 - **** ambtenaar die zich kandidaat stelt voor **** verkiezingen, ****, ****, ****, **** of gemeenteraadsverkiezingen licht de directeur daarover in en mag vanaf die datum tot en met de verkiezingsdag niet meer uitzenden. **** de ambtenaar de verplichting vermeld in het eerste lid niet nakomt, mag hij geen uitzendingen meer doen, zodra vastgesteld wordt dat hij zich kandidaat heeft gesteld. § 2 - **** ambtenaar die zich kandidaat stelt voor **** verkiezingen, ****, ****, ****, **** of gemeenteraadsverkiezingen wordt van **** op verlof gesteld vanaf de wettelijk voorgeschreven datum van de indiening van de kiezerslijsten. **** verlof wordt gelijkgesteld met onbetaald politiek verlof; het eindigt op de dag na de verkiezingen.

Art. 102 - **** mogen de bekendheid of reputatie die ze door hun activiteit bij het **** hebben verworven, niet gebruiken voor hun verkiezingscampagne. **** van het **** mogen niet aan verkiezingspropaganda doen in de lokalen van het ****.

Art. 103 - Dit hoofdstuk is van toepassing op de kandidaat-ambtenaren.

HOOFDSTUK ****. - Administratieve standen Art. 104 - **** ambtenaar bevindt zich geheel of gedeeltelijk in één van de volgende administratieve standen: ****;2° non-activiteit. Art. 105 - **** **** bepalingen heeft een ambtenaar in **** recht op zijn wedde, op bevordering en op tussentijdse verhogingen.

Art. 106 - **** **** bepalingen heeft een ambtenaar die zich in non-activiteit bevindt geen recht op wedde. **** verliest zijn recht op bevordering en op tussentijdse verhogingen.

Art. 107 - **** ambtenaar bevindt zich altijd in **** behoudens een uitdrukkelijke bepaling die hem, van rechtswege of bij beslissing van de bevoegde instantie, geheel of gedeeltelijk in non-activiteit plaatst.

Art. 108 - **** mag geheel in non-activiteit blijven, indien hij aan alle voorwaarden voldoet om een pensioen te verkrijgen.

Art. 109 - Dit hoofdstuk is van toepassing op de kandidaat-ambtenaren.

HOOFDSTUK ****. - **** en **** Afdeling 1. - Algemeen Art. 110 - **** verlofregeling van het **** is ook van toepassing op de kandidaat-ambtenaren, met uitzondering van de volgende regelingen: 1° de afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden;2° de **** vermeld in artikel 128;3° het ****;4° de **** voor de uitvoering van een opdracht die niet door de **** van de **** Gemeenschap wordt toevertrouwd. Art. 111 - Onder het begrip 'werkdagen' wordt verstaan: de dagen waarop de ambtenaar op grond van de **** die hem opgelegd is, verplicht is te werken. **** 'verlof' dienen alle geregelde **** tijdens werkdagen te worden verstaan. **** **** bepalingen wordt het verlof met de stand van **** gelijkgesteld. **** '****' omvat alle **** die door de overheid toegekend of opgelegd worden tijdens de arbeidsuren en die niet als verlof in aanmerking worden genomen. **** **** wordt met een periode van **** gelijkgesteld.

Onder 'levenspartner' dient de persoon te worden verstaan die met de ambtenaar als feitelijk gezin onder één dak woont.

Art. 112 - De gemiddelde werktijd bedraagt 38 uur per week. Het gemiddelde wordt op basis van een referentieperiode van vier maanden berekend.

Art. 113 - § 1 - Onder 'zondagswerk' wordt verstaan: diensten die op zondagen of wettelijke feestdagen worden verricht tussen 0 en 24 uur. § 2 - Volgende personeelsleden hebben recht op een toelage voor zondagswerk: 1° alle personeelsleden van niveau ****+, ****, **** en ****; 2° de personeelsleden van niveau **** tot rang ****.****, als hun dienstrooster in diensten op zondagen en feestdagen voorziet. **** andere personeelsleden van dat niveau hebben geen recht op enige vorm van toelagen voor zondagswerk. **** overeenkomstig § 2 **** personeelsleden van het **** ontvangen voor zondagswerk, per werkelijk gepresteerd uur, een toelage van 80 % van 1/****52 van het geïndexeerd brutoloon, waarbij **** staat voor het aantal uren per week. § 3 - **** overige regels voor de uitbetaling en berekening van overuren en zondagswerk worden vastgelegd door de raad van beheer.

Art. 114 - **** artikel 115 mag het personeelslid niet van zijn dienst afwezig zijn, tenzij het verlof of **** heeft bekomen. **** de eventuele toepassing van een **** of van een administratieve maatregel komt het personeelslid dat zonder toestemming van de dienst afwezig is of de duur van zijn verlof overschrijdt, op non-activiteit te staan.

Art. 115 - **** deelneming aan een georganiseerde werkonderbreking wordt met een periode van **** gelijkgesteld. **** ambtenaar heeft tijdens deze periode geen recht op wedde.

Art. 116 - **** verloven, **** en overige **** worden toegekend door de directeur of door een door hem aangewezen vertegenwoordiger.

Afdeling 2. - **** **** en feestdagen Art. 117 - **** ambtenaar heeft recht op jaarlijks ****. **** jaarlijks **** wordt door het **** toegekend. **** nodig kan het **** een ander personeelslid van zijn departement met de toekenning van het verlof belasten. **** jaarlijkse vakantie kan opgesplitst worden, maar moet ten minste één ononderbroken periode van 5 werkdagen omvatten. **** aantal dagen jaarlijks **** beloopt: 1° voor ambtenaren tot en met 45 jaar: 26 dagen;2° voor ambtenaren tussen 45 en 50 jaar: 27 dagen;3° voor ambtenaren vanaf 50 jaar: 28 dagen;4° voor ambtenaren vanaf 53 jaar: 29 dagen;5° voor ambtenaren vanaf 55 jaar: 30 dagen;6° voor ambtenaren vanaf 58 jaar: 31 dagen;7° voor ambtenaren vanaf 59 jaar: 32 dagen. Vanaf het jaar waarin de ambtenaar 60 jaar oud wordt, krijgt hij één dag **** extra per bijkomend levensjaar. **** jaarlijks **** wordt tijdens het kalenderjaar genomen waarop het recht betrekking heeft. Ten hoogste 10 verlof- en **** mogen echter op het volgende kalenderjaar worden overgedragen. In gerechtvaardigde gevallen kan de **** van deze regeling afwijken ten einde de overdracht van een hoger aantal verlof- en **** mogelijk te maken.

Art. 118 - § 1 - Elke periode van **** geeft recht op jaarlijks ****. **** verlof wordt in de volgende gevallen in evenredige mate verminderd: 1° indien een ambtenaar in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn ambt definitief neerlegt;2° gedurende het verlof voor persoonlijke aangelegenheden;3° gedurende de ****;4° bij verminderde prestaties;5° in het geval van één der onbezoldigde verlof- en ****;6° gedurende de periode waarin de ambtenaar zich in non-activiteit bevindt of een **** ontvangt; **** de berekening van het aantal verlofdagen worden de decimalen naar de hogere halve dag afgerond. **** evenredige berekening is niet van toepassing op de in artikel 117 vermelde dagen bijkomend **** toegekend vanaf de 60**** verjaardag. § 2 - **** de ambtenaar om **** zijn jaarlijks **** niet heeft genomen vóór de dienst definitief te verlaten, dan verkrijgt hij voor de ontgane verlofdagen een **** die proportioneel is aan zijn laatste wedde.

Art. 119 - **** ambtenaar is bovendien met verlof op alle wettelijke feestdagen alsook op 2 en 15 november, op 26 december, op **** en ****. **** de feestdag van de **** Gemeenschap krijgt de ambtenaar een bijkomende verlofdag waarover hij vrij kan beschikken en die aan dezelfde **** onderworpen is als die ****.****.****. het jaarlijks ****. **** maandag van de **** die plaatsvindt in het oord waar de dienst gevestigd is, geldt voor de betrokken ambtenaar als verlofdag. Indien de sluiting in het belang van de dienst onmogelijk is, kan de verlofdag gecompenseerd worden onder de voorwaarden bepaald in artikel 120. **** feestdagen worden met een periode van **** gelijkgesteld.

Art. 120 - **** een wettelijke feestdag of een in artikel 119 bepaalde feestdag met een zaterdag of een zondag samenvalt, kan de ambtenaar over een dag **** vrij beschikken die aan dezelfde **** onderworpen is als die ****.****.****. het jaarlijks ****. **** een **** betrekking wordt het recht op **** in evenredige mate verminderd. **** **** kan echter vaste datums voor zulke inhaaldagen vastleggen. **** ambtenaren die op die dagen toch moeten werken, kunnen **** aanvragen op basis van de regels vermeld in het eerste lid.

Afdeling 3. - **** Art. 121 - Naast het jaarlijks **** heeft de ambtenaar recht op bijzonder verlof naar aanleiding van de volgende gebeurtenissen: 1° huwelijk van de ambtenaar: 4 werkdagen;2° bevalling van de echtgenote/levenspartner: 10 werkdagen;3° overlijden van de echtgenoot/ levenspartner, een van de ouders of een van de ouders van de echtgenoot/levenspartner, een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de eerste graad van de echtgenoot/levenspartner: 4 werkdagen;4° huwelijk van een kind of van een kind van de echtgenoot/levenspartner: 2 werkdagen;5° huwelijk van een van de ouders of stiefouders, huwelijk van een van de ouders van de echtgenoot/levenspartner;huwelijk van een broer of zus, halfbroer of ****, stiefbroer of ****; huwelijk van een kleinkind of van een kleinkind van de echtgenoot/levenspartner: 1 werkdag; 6° overlijden van een bloedverwant die onder hetzelfde dak woont of van een bloedverwant van de echtgenoot/levenspartner die onder hetzelfde dak woont: 2 werkdagen;7° overlijden van een bloedverwant in de tweede of de derde graad of overlijden van een bloedverwant in de tweede of de derde graad van de echtgenoot/levenspartner die niet onder hetzelfde dak woont: 1 werkdag;8° priesterwijding of intreden in het klooster van een kind van de ambtenaar of van zijn echtgenoot/levenspartner, of elke daarmee gelijkgestelde religieuze of vrijzinnige gebeurtenis: 1 werkdag;9° plechtige communie van een kind van de ambtenaar, van een kind van de echtgenoot/levenspartner van de ambtenaar of elke daarmee gelijkgestelde religieuze of vrijzinnige plechtigheid: 1 werkdag. Art. 122 - **** ambtenaar die beenmerg afstaat, krijgt 4 dagen verlof vanaf de dag waarop het beenmerg wordt afgenomen.

Art. 123 - **** ambtenaar die een orgaan afstaat, krijgt verlof voor de tijd die noodzakelijk is voor de pre- en **** medische onderzoeken en voor de ziekenhuisopname. **** nodige tijd wordt door een medisch attest gestaafd.

Art. 124 - **** ambtenaar heeft recht op verlof voor de duur van zijn verplichting als gezworene. **** een ambtenaar voor een rechtbank als getuige moet optreden of persoonlijk aanwezig moet zijn, krijgt hij verlof voor de noodzakelijke en bewijsbare duur. **** ambtenaar die lid van een stembureau is, krijgt een verlofdag op de eerste werkdag volgend op de verkiezing.

Art. 125 - **** ambtenaar heeft recht op verlof om in vredestijd als vrijwilliger prestaties te verrichten bij het **** voor burgerlijke bescherming. **** ook als verlofdagen de deelnemingen aan oefeningen van de **** **** waarop de ambtenaar werd opgeroepen. **** de ambtenaar lid is van de vrijwillige brandweer, krijgt hij **** voor de duur van de interventie die in zijn diensturen valt.

Art. 126 - **** ambtenaar heeft recht op verlof om gehandicapten of zieken te begeleiden tijdens reizen georganiseerd door een door de **** erkende organisatie. **** verlof wordt slechts op voorlegging van een door de begeleidende organisatie afgegeven attest toegekend en mag niet meer bedragen dan 5 dagen per jaar.

Art. 127 - **** ambtenaar heeft recht op vijf verlofdagen per jaar om een ziek familielid of een zieke levenspartner te verzorgen.

De reden van het verlof wordt met een **** gestaafd.

Art. 128 - **** de ambtenaar kunnen volgende verloven toegekend worden, op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met het belang van de dienst: 1° 42 kalenderdagen per jaar om redenen van familiaal belang, die per hele dagen en telkens met perioden van minstens zeven kalenderdagen moeten worden genomen;2° verlof om deel te nemen aan een stage of proefperiode die buiten het **** plaatsvindt; **** ambtenaar dient een schriftelijke aanvraag in bij de directeur.

Voor het verlof vermeld in de bepaling onder 2° wordt die aanvraag minstens één maand van tevoren ingediend. **** beslissing wordt genomen door de directeur. **** verloven worden niet bezoldigd en worden voor het overige met een periode van **** gelijkgesteld.

Afdeling 4. - **** voor persoonlijke aangelegenheden Art. 129 - Voor zijn gehele loopbaan kan een ambtenaar aanspraak maken op een verlof voor persoonlijke aangelegenheden van hoogstens 2 jaar, op voorwaarde dat het niet strijdig is met het belang van de dienst. **** verlof duurt ten minste één maand.

Het wordt niet bezoldigd en wordt met een periode van non-activiteit gelijkgesteld.

Art. 130 - **** verlof voor persoonlijke aangelegenheden begint altijd op de eerste dag van een maand.

Art. 131 - **** ambtenaar die een verlof voor persoonlijke aangelegenheden **** te genieten, dient uiterlijk twee maanden vóór het begin van dit verlof een schriftelijke aanvraag in bij de directeur; de beslissing wordt genomen door de directeur. **** de directeur de aanvraag niet inwilligt, deelt hij zijn beslissing en de motivering ervan binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag mee aan de ambtenaar.

Art. 132 - **** verlof voor persoonlijke aangelegenheden dat ten minste drie maanden duurt, kan tussentijds door middel van een schriftelijke mededeling vervroegd worden beëindigd. **** mededeling dient uiterlijk twee maanden vóór de hervatting van het werk bij de directeur te worden ingediend.

Afdeling 5. - **** naar aanleiding van een geboorte of adoptie Onderafdeling 5.1. - ****- en vaderschapsverlof Art. 133 - **** ****, zoals geregeld bij artikel 39 van de **** van 16 maart 1971, wordt met een periode van **** gelijkgesteld.

Art. 134 - De wedde van de vrouwelijke ambtenaar in **** dekt vijftien weken en dekt zeventien of negentien weken in geval van de geboorte van een ****, voor zover de in artikel 136, derde lid, bepaalde aanvraag werd ingediend.

Art. 135 - Het prenataal verlof begint ten vroegste vijf weken en, in het geval van de geboorte van een ****, zeven weken vóór de laatste zeven dagen die de vermoedelijke geboortedatum voorafgaan.

Art. 136 - **** vrouwelijke ambtenaar mag geen arbeid verrichten vanaf de zevende dag die de vermoedelijke datum van de bevalling voorafgaat tot het verstrijken van een periode van negen weken die begint te lopen op de dag van de bevalling. **** **** wordt na de negende week verlengd met een periode waarvan de duur gelijk is aan de duur van de periode waarin de vrouwelijke ambtenaar bleef werken vanaf de zesde week vóór de werkelijke datum van de bevalling of vanaf de achtste week wanneer de geboorte van een **** wordt verwacht. Deze periode wordt, bij een ****, met de dagen verminderd waarop arbeid verricht werd tijdens de periode van zeven dagen die de bevalling voorafgaat. **** de geboorte van een **** wordt, op verzoek van de vrouwelijke ambtenaar en overeenkomstig de bepalingen van het voorafgaande lid, de periode van **** van negen weken na de bevalling verlengd met maximaal twee bijkomende weken. **** verzoek van het personeelslid wordt de periode van **** van negen weken na de bevalling met een bijkomende week verlengd, indien de vrouwelijke ambtenaar arbeidsongeschikt is geweest tijdens de zes weken vóór de werkelijke bevallingsdatum of de acht weken in het geval van de geboorte van een ****.

Art. 137 - **** de pasgeborene langer dan zeven dagen na zijn geboorte in het ziekenhuis moet verblijven, kan de vrouwelijke ambtenaar - na het postnataal **** te hebben opgebruikt - een verlenging van de **** aanvragen die gelijk is aan het aantal dagen dat de pasgeborene vanaf de zevende dag na de geboorte in het ziekenhuis moet verblijven. **** **** mag maximaal met 24 weken worden verlengd. **** vrouwelijke ambtenaar die van deze mogelijkheid gebruik **** te maken, geeft de volgende documenten af aan de directeur: 1° na afloop van het postnataal **** een attest van de **** waarop de geboortedatum van het kind en de precieze duur van zijn **** staan vermeld;2° in voorkomend geval, na afloop van de periode gedekt door het eerste attest, een nieuw attest afgegeven door de **** waaruit blijkt dat de pasgeborene het ziekenhuis nog niet heeft verlaten en waarop de duur van het **** staat vermeld. Art. 138 - **** volgende **** die tijdens de vijf weken of, in het geval van de geboorte van een ****, de zeven weken van het prenataal verlof vallen, gelden als gewone werkdagen die na het postnataal verlof kunnen worden gecompenseerd: 1° het jaarlijks ****;2° de verlofdagen vermeld in de artikelen 119, 121 en 127;3° de **** wegens ziekte, met uitzondering van de in artikel 135 vermelde ****. **** meer dan 10 dagen jaarlijks **** naar het volgende kalenderjaar moeten worden verschoven, dan is de instemming van de directeur of diens plaatsvervanger vereist.

Art. 139 - De proeftijd wordt tijdens het **** onderbroken.

Art. 140 - In het kader van haar zwangerschap heeft de vrouwelijke ambtenaar recht op een **** voor de prenatale en postnatale medische onderzoeken die niet buiten de diensturen kunnen plaatsvinden. **** **** te bekomen, legt de vrouwelijke ambtenaar een attest van de **** arts voor.

Art. 141 - **** of borstvoeding **** vrouwelijke ambtenaren mogen geen overuren verrichten. **** overuren dienen alle werkuren bovenop 38 uren per week te worden verstaan.

In geval van **** arbeid worden de te verrichten arbeidsuren naar rata berekend.

Art. 142 - **** de door de vrouwelijke ambtenaar uitgeoefende bezigheid een risico inhoudt voor de zwangerschap zoals bedoeld in de **** van 16 maart 1971 en dit risico niet kan worden vermeden door een verandering van de arbeidsvoorwaarden of van de uit te oefenen taken, dan krijgt de vrouwelijke ambtenaar een **** voor de nodige duur.

Art. 143 - In geval van een miskraam vóór de 181**** dag van de zwangerschap zijn de artikelen 133 tot 135 niet van toepassing.

Art. 144 - § 1 - **** de moeder van het kind bij de bevalling overlijdt of na de geboorte langer dan de pasgeborene moet worden gehospitaliseerd, dan heeft de vader recht op vaderschapsverlof. § 2 - In geval van overlijden van de moeder is de duur van het vaderschapsverlof ten hoogste gelijk aan de duur van het bevallingsverlof dat de moeder nog niet opgebruikt had. **** die een vaderschapsverlof **** te genieten, deelt dit schriftelijk mee aan de directeur binnen zeven dagen na het overlijden van de moeder. **** mededeling vermeldt de aanvangsdatum van het verlof en de duur ervan. **** overlijdensakte wordt binnen een redelijke termijn voorgelegd. § 3 - **** de moeder na de geboorte langer dan de pasgeborene moet worden gehospitaliseerd, dan is het vaderschapsverlof tot de duur van de hospitalisatie van de moeder beperkt, zonder echter de duur van het aantal overblijvende dagen **** te kunnen overschrijden. **** die een vaderschapsverlof **** te genieten, deelt dit onmiddellijk schriftelijk mee aan de directeur. **** mededeling vermeldt de aanvangsdatum van het verlof en de duur ervan. **** de mededeling wort een attest van het ziekenhuis gevoegd. § 4 - **** vaderschapsverlof wordt met een periode van **** gelijkgesteld.

Art. 145 - **** bepalingen van deze onderafdeling dienen tot omzetting van de **** 92/85/**** van de **** van de **** Gemeenschappen van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie.

Onderafdeling 5.2. - **** Art. 146 - **** ambtenaar heeft op eigen verzoek recht op verlof als hij een kind beneden de 10 jaar opneemt met het oog op adoptie of ****. **** verlof bedraagt hoogstens vier of zes weken naargelang het opgenomen kind de leeftijd van drie jaar al dan niet heeft bereikt. **** **** wordt met een periode van **** gelijkgesteld.

De proeftijd wordt tijdens het **** onderbroken.

Art. 147 - Wanneer het geadopteerd kind **** is, wordt de duur van het verlof verdubbeld indien aan de voorwaarden wordt voldaan om kinderbijslag te genieten overeenkomstig het besluit van de **** van 29 november 2018 tot uitvoering van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen sluiten betreffende de ****.

Onderafdeling 5.3 - Ouderschapsverlof Art. 148 - **** bepalingen van deze onderafdeling voorzien in de omzetting van **** 2010/18/**** van de **** van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door ****, ****, het **** en het **** gesloten **** **** en tot intrekking van **** 96/34/EG. Art. 149 - **** ambtenaar in **** kan na een geboorte of een adoptie ouderschapsverlof opnemen.

Art. 150 - **** ouderschapsverlof bedraagt vier maanden en kan **** in maanden opgesplitst worden. **** moet opgenomen worden voordat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. **** ouderschapsverlof wordt niet vergoed en wordt met een periode van **** gelijkgesteld. **** afloop van het ouderschapsverlof heeft de ambtenaar het recht terug te keren in zijn vroegere functie of, indien dat niet mogelijk is, in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie.

Art. 151 - **** ambtenaar kan een aanpassing van zijn werktijden aanvragen voor een duur van zes maanden na afloop van het ouderschapsverlof. **** de aanpassing van de werktijd wordt rekening gehouden met het belang van de dienst en met het belang van de betrokken ambtenaar om de **** van het beroepsleven en het gezinsleven te verbeteren. **** aanvraag om de werktijd aan te passen, moet minstens drie weken vóór afloop van het ouderschapsverlof, via de onmiddellijke hiërarchische meerdere, schriftelijk ingediend worden bij de directeur; de directeur neemt de beslissing in overleg met de onmiddellijke hiërarchische meerdere. **** aanvraag kan alleen geweigerd worden bij een beslissing die de betrokken ambtenaar minstens één week voor afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk wordt meegedeeld.

Afdeling 6. - Verminderde prestaties Art. 152 - **** ambtenaar kan een vermindering van zijn diensturen worden toegekend; hij dient echter ten minste **** werk te verrichten. **** verzoek om verminderde prestaties te verrichten moet ten minste twee maanden voordat het van kracht wordt bij het **** schriftelijk worden ingediend. **** verzoek om verlenging moet ten minste één maand voor het verstrijken van het verlof worden ingediend. **** verzoek wordt aan de directeur doorgestuurd die een beslissing neemt in overleg met het ****.

Wordt het verzoek afgewezen, dan wordt de reden ervan aan de betrokken ambtenaar ten minste één maand vóór het begin van de maatregel schriftelijk meegedeeld.

Art. 153 - De raad van beheer kan bepaalde ambten van de mogelijkheid om verminderde prestaties te verrichten geheel of gedeeltelijk uitsluiten.

Art. 154 - **** arbeidsduur kan voor een periode van drie tot vierentwintig maanden worden verminderd. **** verdere verlenging, waarvan het aantal onbeperkt is, kan voor dezelfde periode worden aangevraagd. **** diensturen worden in overleg met het **** vastgelegd.

Art. 155 - § 1 - **** machtiging om verminderde prestaties te verrichten, wordt van rechtswege opgeschort zodra de ambtenaar één van de volgende verloven **** te genieten: 1° verlof om in vredestijd als vrijwilliger prestaties te verrichten bij het **** voor burgerlijke bescherming;2° verlof om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen van de federale wetgevende kamers, van de gewest- en ****, van de gemeente- of provincieraden of voor de **** verkiezingen;3° verlof om een stage of een proefperiode buiten het **** te vervullen;4° verlof naar aanleiding van een geboorte of adoptie;**** om ter beschikking te worden gesteld van de ****, een **** of een **** van ****;6° verlof zoals bepaald in artikel 77 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 houdende de uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. § 2 - **** bevordering tot een hogere graad maakt van rechtswege een einde aan de machtiging tot het verrichten van verminderde prestaties.

Art. 156 - **** verminderde prestaties worden gelijkgesteld met een periode van non-activiteit.

Art. 157 - **** aanvraag van de ambtenaar, die een maand van tevoren moet worden ingediend, kan aan de verminderde prestaties vervroegd een einde worden gemaakt.

Afdeling 7. - Ziekteverlof Art. 158 - **** ambtenaar die wegens ziekte of gebrekkigheid verhinderd is zijn ambt uit te oefenen, bevindt zich in ziekteverlof.

Het ziekteverlof wordt met een periode van **** gelijkgesteld.

Art. 159 - De **** legt de bepalingen ****.****.****. de controle van de **** wegens ziekte vast.

Art. 160 - **** de eerste drie dienstjaren beschikt elke ambtenaar over 63 werkdagen als ziekteverlof. **** elke verdere schijf van 12 maanden **** wordt dit aantal met 21 werkdagen verhoogd. **** oorlogsinvaliden bedraagt het ziekteverlof 32 werkdagen per dienstjaar ****. 95 werkdagen voor de eerste drie jaren.

Art. 161 - § 1 - **** effectief aantal verlofdagen wegens ziekte toegekend per periode van 12 maanden wordt in evenredige mate verminderd, indien de ambtenaar om de volgende redenen afwezig is: 1° verlof om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen van de federale wetgevende kamers, van de gewest- en ****, van de gemeente- of provincieraden of voor de **** verkiezingen;2° verlof om een stage of een proefperiode buiten het **** te vervullen;****;4° elke andere periode van non-activiteit;5° ziekteverlof, met uitzondering van het in artikel 164 bepaald verlof;6° verminderde prestaties. Indien het zo berekende aantal verlofdagen wegens ziekte decimalen omvat, wordt het afgerond naar de onmiddellijk hogere eenheid. § 2 - **** de ambtenaar verminderde prestaties verricht, worden de dagen afwezigheid tijdens welke de ambtenaar zijn prestaties diende te verrichten als ziekteverloven aangerekend.

Art. 162 - **** de **** met het oog op de berekening van het aantal dagen bepaald in artikel 160 vast te leggen, geldt de regeling waarin artikel 51 voorziet.

Art. 163 - § 1 - **** de ambtenaar ziek vóór het begin van een toegekend verlof, dan vervangt het door een medisch attest regelmatig gemotiveerd ziekteverlof het toegekend verlof. **** de ambtenaar tijdens een toegekend verlof ziek wordt, dan blijft het toegekend verlof geldig. **** de ambtenaar in een ziekenhuis wordt opgenomen, dan vervangt het ziekteverlof het toegekend verlof. § 2 - § 1, eerste lid, is niet van toepassing op: 1° het verlof voor verminderde prestaties;2° de ****. Art. 164 - § 1 - Het ziekte- of **** wordt zonder **** toegestaan naar aanleiding van: 1° een arbeidsongeval;2° een ongeval op de weg van en naar het werk;3° een beroepsziekte. **** dagen afwezigheid worden niet van het in artikel 160 bepaalde aantal ziektedagen afgetrokken. § 2 - **** ambtenaar die volgens de beslissing van de gezondheidsdienst van het **** door een beroepsziekte bedreigd wordt en daardoor tijdelijk moet ophouden zijn ambt uit te oefenen, krijgt verlof voor de nodige periode. **** verlof wordt met een periode van **** gelijkgesteld.

De **** bepaalt de modaliteiten ****.****.****. het voorlopig verlof. § 3 - Het ziekteverlof veroorzaakt door de fout van een derde en waarvan de oorzaak niet onder § 1 vermeld is, wordt ten **** van het percentage aansprakelijkheid dat aan de derde is toegewezen niet van het aantal overblijvende verlofdagen wegens ziekte afgetrokken.

Art. 165 - **** ambtenaar kan niet voorgoed arbeidsongeschikt worden verklaard voordat hij alle verlofdagen wegens ziekte die hem toekomen, opgebruikt heeft.

Art. 166 - Vanaf het ogenblik dat een ambtenaar zijn verlofdagen wegens ziekte heeft opgebruikt, wordt tot een vermindering van 40 % van zijn laatste volle wedde overgegaan. **** dan uitbetaalde wedde wordt beschouwd als een ****. **** bedrag van de wedde mag echter niet minder bedragen dan: 1° de vergoeding die de betrokkene zou toekomen als de **** op hem van toepassing was;2° het **** dat hij zou ontvangen als hij op dat **** vroegtijdig op pensioen was gesteld wegens ****. Niemand krijgt een **** als hij ambtshalve op pensioen kan worden gesteld. **** ambtenaar behoudt zijn recht op bevordering en op tussentijdse verhogingen.

Art. 167 - **** ambtenaar die wegens ziekte een **** verkrijgt, wordt elk jaar in de loop van de maand die overeenstemt met de maand waar de **** is ingegaan tot een controle bij de gezondheidsdienst van het **** opgeroepen. **** eerste controle geschiedt in de maand waar de **** ingaat. **** de ambtenaar nagelaten aan de oproeping gevolg te geven, dan wordt de toekenning van een **** stopgezet totdat hij zich aan de controle onderwerpt.

Art. 168 - **** de gezondheidsdienst de ziekte van de ambtenaar als zwaar en langdurig erkent, verkrijgt de ambtenaar een **** die met de laatste uitbetaalde wedde overeenstemt. Dit recht wordt slechts geopend nadat de ambtenaar een **** voor een ononderbroken periode van drie maanden heeft verkregen. **** financiële toestand van de ambtenaar wordt rechtgezet met terugwerking tot de dag waarop de **** ingaat.

Afdeling 8. - **** **** in geval van ziekte Art. 169 - **** men na het **** uitgevoerd met toepassing van artikel 7 van het besluit van de **** van 20 november 1996 betreffende de controle van de **** wegens ziekte in de organismen van openbaar nut van de **** **** tot de conclusie komt dat de ambtenaar de dienst **** kan hervatten, dan wordt de raad van beheer of de daartoe gemachtigde directeur daarvan op de hoogte gebracht.

De raad van beheer of zijn gemachtigde nodigt de ambtenaar uit de dienst **** te hervatten, voor zover dit kan worden overeengebracht met de goede werking van de dienst.

Art. 170 - **** eigen verzoek mag de wegens ziekte of gebrekkigheid afwezige ambtenaar de dienst slechts **** hervatten voor zover hij de bevoegde ambtenaar-controleur een dienovereenkomstig attest van de **** arts voorlegt en voor zover de **** overeengebracht kan worden met de goede werking van de dienst. **** ambtenaar-controleur brengt de raad van beheer of de daartoe gemachtigde directeur daarvan op de hoogte.

Art. 171 - **** beslissing van de raad van beheer of van zijn gemachtigde ****.****.****. de **** **** geldt voor een periode van hoogstens 30 kalenderdagen.

Per 10 jaar **** mogen de perioden waar de ambtenaar wegens ziekte zijn dienst **** mag uitoefenen, 90 kalenderdagen in totaal niet overschrijden. Deze periode van 10 jaar begint te lopen de eerste dag waar de ambtenaar wegens ziekte zijn dienst **** uitoefent. **** **** ziekteverlof wordt met een periode van **** gelijkgesteld.

Afdeling 9. - **** voor opleiding of voortgezette opleiding Art. 172 - **** ambtenaar kan een **** voor opleiding of voortgezette opleiding worden toegekend. **** ambtenaar heeft het recht een opleiding of voortgezette opleiding te volgen, die in de uitoefening van zijn activiteit nuttig is en hem het mogelijk kan maken de **** en de **** te vervullen.

Art. 173 - **** opleiding of voortgezette opleiding is verplicht als ze noodzakelijk is om een correcte uitoefening van de activiteit van de ambtenaar verder te garanderen. **** verplichting om een opleiding of voortgezette opleiding te volgen, wordt door de directeur uitgesproken.

Art. 174 - **** **** om deel te nemen aan een opleiding of voortgezette opleiding moet uiterlijk een maand vóór het begin ervan schriftelijk via het **** bij de directeur worden aangevraagd. **** aanvraag is met redenen omkleed en omvat uitleg over de gevraagde voortgezette opleiding.

Art. 175 - **** directeur beslist over de aanvraag van de ambtenaar binnen tien werkdagen en deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan de ambtenaar. **** de aanvraag geweigerd wordt, wordt die weigering gemotiveerd. **** betrokken ambtenaar heeft het recht om beroep in te stellen bij de voorzitter van de raad van beheer die dan de definitieve beslissing neemt. **** voorzitter van de raad van beheer licht de raad van beheer in over ingestelde beroepen.

Art. 176 - De raad van beheer bepaalt in welke gevallen de kosten van een externe opleiding of voortgezette opleiding door het **** worden gedragen.

Art. 177 - **** de ambtenaar niet ten minste twee derden van de opleiding of voortgezette opleiding volgt, wordt de **** opgeheven en automatisch in verlof omgezet.

Indien het voor de ambtenaar omwille van dwingende redenen, ziekte of ongeval echter niet mogelijk is aan een opleiding deel te nemen waarvoor hij zich had ingeschreven, brengt hij het **** onmiddellijk daarvan op de hoogte. **** **** is voor de overblijvende duur opgeheven.

Art. 178 - Over zijn gehele loopbaan mag de ambtenaar tweemaal een **** aanvragen om deel te nemen aan een niet door het **** zelf georganiseerde voorbereiding op een ****- of ****. **** ambtenaar krijgt daarvoor een ****.

Art. 179 - **** een individuele voorbereiding op een ****- of **** wordt de ambtenaar een **** van in totaal 5 werkdagen per examen verleend.

Voor het **** dat in een opstel bestaat, krijgt de ambtenaar geen vrijstelling. **** **** moet binnen drie weken vóór de datum van het examen worden genomen. **** de ambtenaar niet deel aan het examen, dan worden de aangevraagde vrije dagen automatisch in verlof omgezet behalve in geval van overmacht.

Afdeling 10. - **** Art. 180 - **** ambtenaar kan een **** krijgen om studies in het hoger onderwijs van het korte of het lange type, universitaire studies of studies leidend tot het verkrijgen van een hogere academische titel te volgen. **** verlof wordt met een periode van **** gelijkgesteld.

Art. 181 - De gekozen opleiding moet in verband staan met de huidige functie van de ambtenaar of met de functie die hij in de toekomst zou kunnen uitoefenen in de openbare diensten van de **** Gemeenschap. **** verlof kan bovendien geheel of gedeeltelijk geweigerd worden als het onverenigbaar is met het belang van de dienst. **** belang van de dienst mag echter niet in twee opeenvolgende jaren ingeroepen worden om een **** te weigeren. **** eenzelfde opleiding kan het verlof niet meerdere keren worden gevraagd.

Art. 182 - § 1 - **** opleidingen waarbij men in de les aanwezig moet zijn, komt de duur van het verlof overeen met het aantal lesuren waaraan de betrokkene effectief deelneemt. **** ambtenaar mag de **** die buiten de normale diensturen vallen, tijdens zijn diensturen compenseren. § 2 - **** de opleiding geen aanwezigheid vereist, dan stemt de duur van het verlof overeen met het aantal lesuren dat bij dezelfde opleiding met verplichte aanwezigheid als **** zou worden vereist. § 3 - **** verlof mag in geen geval 120 uren per schooljaar overschrijden. Onder "schooljaar" wordt de periode van 1 september tot 31 augustus verstaan. § 4 - **** maximum vastgesteld in het vorige lid wordt evenredig verminderd naargelang van de volgende, gedurende het lopende schooljaar verkregen ****: 1° de afwezigheid waarbij de ambtenaar zich noch in **** noch in een gelijkaardige administratieve stand bevindt;2° de afwezigheid wegens ****;3° het verlof om redenen van familiaal belang;4° het verlof om deel te nemen aan een stage of proefperiode die buiten het **** plaatsvindt;5° het verlof om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen;6° het verlof voor persoonlijke aangelegenheden;7° de **** voor opdracht. § 5 - **** verlof kan niet toegekend worden voor een **** dat de ambtenaar overdoet omdat hij niet geslaagd is voor de eindexamens. § 6 - **** maximum vastgelegd in de § § 3 en 4 wordt verhoogd met het aantal uren verlof dat voor het vorige schooljaar in het belang van de dienst geweigerd werd.

Art. 183 - **** **** wordt toegekend door de directeur, na overleg met de ****. **** beslissing bepaalt het aantal uren verlof voor de betrokken periode. **** minste twee maanden vóór het begin van het gewenste verlof dient de ambtenaar zijn met redenen omkleed verzoek langs hiërarchische weg bij de directeur in. **** bevoegde **** voegt er zijn advies bij. **** **** en een lijst met de voorziene **** moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

Art. 184 - § 1 - **** ambtenaar deelt binnen de kortst mogelijke termijn en, in voorkomend geval, voor elk jaar, een door de **** afgegeven **** mee. **** bevat ten minste de volgende gegevens: 1° de naam en het adres van de ingeschreven ambtenaar;2° de precieze benaming en het volledige adres van de ****;3° de **** en het betrokken schooljaar;4° het precieze type en de precieze benaming van de opleiding alsmede de normale duur van het geheel der cursussen;5° het aantal **** die de ingeschreven ambtenaar moet volgen of, indien de aanwezigheid niet verplicht is, het aantal uren overeenkomstig artikel 182, § 3;6° in voorkomend geval, de **** waarvan de ingeschreven ambtenaar vrijgesteld is en die in vermindering van het aantal uren bedoeld in 5° komen;7° in voorkomend geval, het wekelijks uurrooster van de opleiding;8° het begin van de opleiding tijdens het schooljaar, de datum van het laatste examen van het schooljaar en, in voorkomend geval, van de tweede zittijd. § 2 - **** de opleiding en, in voorkomend geval, na elk schooljaar, deelt de ambtenaar binnen de kortst mogelijke termijn een door de **** afgegeven **** mee. **** bevat ten minste de volgende gegevens: 1° de naam en het adres van de ingeschreven ambtenaar;2° de precieze benaming en het volledige adres van de ****;3° de **** en het betrokken schooljaar;4° het precieze type en de precieze benaming van de opleiding alsmede de normale duur van het geheel der cursussen;****) voor opleidingen met verplichte aanwezigheid: het totaal aantal uren en het aantal uren waarbij de ambtenaar effectief aanwezig of gewettigd afwezig was alsmede het bewijs van zijn aan- of afwezigheid bij alle voorgeschreven examens; ****) voor ****: het aantal lessen toegestuurd aan de ambtenaar en het aantal door hem teruggestuurde lessen alsmede de datum waarop de laatste les is teruggestuurd; deze datum geldt als einddatum van de opleiding; ****) voor geheel open opleidingen: het bewijs van de aan- of afwezigheid bij alle voorgeschreven examens; 6° in voorkomend geval, de datum waarop de ambtenaar voortijdig stopt met de opleiding. **** de ambtenaar voortijdig stopt met de opleiding of, voor het afstandsonderwijs, zijn lessen niet binnen de voorgeschreven termijnen terugstuurt, komt er op dat ogenblik een einde aan het verlof. Hij deelt dit onmiddellijk schriftelijk mee aan de directeur. **** ambtenaar zendt zo spoedig mogelijk het bewijs over van zijn deelneming tot op het ogenblik van de stopzetting. § 4 - Op het einde van de opleiding zendt de ambtenaar zo spoedig mogelijk een eensluidend verklaard afschrift van het verkregen diploma over. § 5 - **** elk ogenblik kunnen de directeur of de door hem gemachtigde personeelsdienst bij de **** inlichtingen krijgen over de deelneming aan de opleiding.

Art. 185 - **** aanwending van de toegekende **** wordt gepland in het belang van de dienst na overleg met het bevoegde **** en, in voorkomend geval, met de ****. De planning mag echter in geen geval afbreuk doen aan het recht om aan de lessen en aan de examens deel te nemen. **** eenzelfde opleiding kan de ambtenaar niet een **** én een **** voor opleiding of voortgezette opleiding krijgen. **** ambtenaar die een **** krijgt, kan voor dezelfde opleiding geen vergoeding voor sociale promotie genieten.

Art. 186 - **** de ambtenaar de vereiste bewijzen niet voorlegt of als blijkt dat hij **** de opleiding niet regelmatig volgt of, in voorkomend geval, aan de meeste examens niet deelneemt, dan kan de directeur het **** schorsen. De schorsing geldt voor het resterende gedeelte van het schooljaar en voor de twee volgende schooljaren.

Indien uren **** aantoonbaar onrechtmatig toegekend zijn, dan worden deze uren op het jaarlijks **** afgehouden.

Afdeling 11. - **** voor opdracht Art. 187 - De raad van beheer kan, op advies van de directeur en met de instemming van de betrokkene, een ambtenaar met het uitvoeren van een uitzonderlijke opdracht belasten. **** opdracht vult een tot nu toe door de ambtenaar uitgeoefende activiteit aan of vervangt geheel of gedeeltelijk een tot nu toe door de ambtenaar uitgeoefende activiteit.

Art. 188 - **** ambtenaar kan op eigen verzoek een **** krijgen voor een opdracht bij een andere nationale of **** overheid. **** voor een in het eerste lid bepaalde opdracht een oproep tot de kandidaten wordt gedaan, dient de belanghebbende ambtenaar zijn kandidatuur in bij de bevoegde dienst en licht hij tegelijkertijd de raad van beheer, de directeur en de onmiddellijke hiërarchische meerdere daarvan in.

Art. 189 - **** **** wordt voor de duur van de opdracht verleend. **** duur bedraagt hoogstens zes jaar, behalve bij gerechtvaardigd geval en bij een door de raad van beheer toegekende dienovereenkomstige afwijking.

Art. 190 - **** aanvraag om **** om een opdracht uit te voeren wordt ingediend bij de raad van beheer. Een uitvoerige beschrijving van de opdracht met vermelding van de begindatum van de opdracht alsmede de vermoedelijke duur van de **** wordt bij de aanvraag gevoegd.

De raad van beheer beslist op advies van de directeur en deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan de ambtenaar.

In het geval van een ongunstige beslissing wordt de ambtenaar binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag een met redenen omklede mededeling toegestuurd.

Art. 191 - **** **** om een opdracht uit te voeren wordt niet bezoldigd en wordt, voor het overige, met een periode van **** gelijkgesteld.

Art. 192 - **** een in artikel 187 bedoelde opdracht mag de ambtenaar geen bijkomende wedde verkrijgen behalve bijzondere bijslagen die betrekking hebben op de uitoefening van de opdracht.

Art. 193 - **** inachtneming van een termijn van drie maanden kan de raad van beheer vroegtijdig een einde maken aan een opdracht. **** aan de opdracht vroegtijdig een einde wordt gemaakt, hervat de ambtenaar onmiddellijk zijn dienst bij het ****.

Afdeling 12. - **** verlof Art. 194 - § 1 - **** ambtenaar wordt van **** **** op verlof gesteld om de volgende politieke mandaten uit te oefenen: 1° burgemeester;2° lid van de bestendige deputatie van een provincieraad;3° voorzitter van een agglomeratie of federatie van gemeenten;4° lid van de **** van volksvertegenwoordigers, van de **** of van de federale ****;5° lid van het **** **** of van de **** Commissie;6° lid van de regering of van een parlement van een gewest of gemeenschap. § 2 - Het politiek verlof begint op de dag van de eedaflegging voor het bedoelde mandaat.

Het politiek verlof eindigt op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop het mandaat een einde neemt.

Art. 195 - § 1 - **** ambtenaar wordt van **** **** op verlof gesteld om de volgende politieke mandaten uit te oefenen: 1. schepen;2. voorzitter van de **** voor Maatschappelijk Welzijn. **** **** worden zodanig verminderd, dat de te verstrekken diensten alleen maar 3/4 van een **** betrekking mogen bedragen. § 2 - **** de in § 1 vermelde mandaten kan de ambtenaar een uitbreiding van het politiek verlof aanvragen. **** de aanvraag kunnen de **** tot nihil of tot de helft van de uren herleid worden die noodzakelijk zijn voor een **** betrekking. De raad van beheer beslist op advies van de ****. § 3 - Het politiek verlof begint op de dag van de eedaflegging voor het bedoelde mandaat en, in geval van een uitbreiding van het verlof, op de dag van de goedkeuring.

Het politiek verlof eindigt op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop het mandaat een einde neemt.

Art. 196 - **** ambtenaar die een mandaat bij de gemeente- of provincieraad uitoefent, kan op aanvraag op politiek verlof worden gesteld.

Op grond van de aanvraag kunnen de **** met één vierde of de helft van de **** die noodzakelijk zijn voor een **** betrekking verminderd worden. De raad van beheer beslist op advies van de ****.

Het politiek verlof eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop het mandaat een einde neemt.

Art. 197 - De periodes gedekt door een op aanvraag of van **** verleend politiek verlof worden niet bezoldigd; zij worden echter met periodes van **** gelijkgesteld.

Art. 198 - § 1 - Na het einde van het politiek verlof mag de ambtenaar zijn wedde niet samen genieten met voordelen die verbonden zijn aan de uitoefening van een politiek mandaat waarvoor hij op politiek verlof werd gesteld en die een **** uitmaken. § 2 - **** aanvraag van de ambtenaar die na het einde van het mandaat een der in § 1 bedoelde vergoedingen geniet, kan de raad van beheer hem een onbezoldigd verlof van hoogstens één jaar toekennen dat met non-activiteit gelijkgesteld wordt. Het wordt echter bij de berekening van de geldelijke anciënniteit in aanmerking genomen.

Art. 199 - **** ambtenaren die op grond van deze afdeling of op grond van artikel 101, § 2, op verlof gesteld zijn, mogen eerst na afloop van een termijn van één maand na de dag van hun terugkeer naar het **** deel uitmaken van een redactie die zich bezighoudt met politieke, economische of maatschappelijke thema's of gezag uitoefenen over zo'**** redactie.

Art. 200 - **** de lopende politieke mandaten betreft, begint het in dit besluit bepaald politiek verlof van **** op de dag van de inwerkingtreding van deze afdeling.

Afdeling 13 - **** om ter beschikking te worden gesteld van de ****, een **** of een **** van **** Art. 201 - De raad van beheer kan een ambtenaar ter beschikking stellen van de ****, een **** of een **** van ****.

Art. 202 - **** de duur van de terbeschikkingstelling krijgt de ambtenaar een **** die met een periode van **** wordt gelijkgesteld.

Afdeling 14. - **** voor **** Art. 203 - § 1 - **** ten hoogste zeven maanden na de geboorte van hun kind hebben de vrouwelijke ambtenaren recht op een **** om hun pasgeborene borstvoeding te geven of om hun melk af te kolven.

In uitzonderlijke omstandigheden die verband houden met de gezondheidstoestand van het kind en gestaafd zijn door medisch attest kan de totale duur van de periode waarin de vrouwelijke ambtenaar recht heeft op **** met ten hoogste twee maanden verlengd worden. § 2 - **** **** duurt een half uur. **** vrouwelijke ambtenaren die vier uur of meer per **** presteren, hebben recht op één ****. **** vrouwelijke ambtenaren die ten minste zeven en een half uur per dag werken, hebben die dag recht op twee ****. **** vrouwelijke ambtenaren die op twee **** per dag recht hebben, kunnen deze in één of twee keer nemen. **** duur van de ****(s) is in de dagelijkse arbeidsduur inbegrepen. **** ogenblik waarop de ambtenaar de ****(s) opneemt, wordt in overleg met het **** bepaald. Wordt geen consensus bereikt, vallen de **** onmiddellijk voor of na de in het arbeidsreglement bepaalde rusttijden. § 3 - **** vrouwelijke ambtenaar die gebruik **** te maken van het recht op **** moet het **** twee maanden voordien schriftelijk inlichten, behalve als een kortere termijn in onderlinge overeenstemming bepaald wordt.

Het recht op **** wordt toegekend na overlegging van een bewijs van borstvoeding dat bij het begin van de periode waarop gebruik wordt gemaakt van het recht op ****, naar keuze van de vrouwelijke ambtenaar, uitgereikt wordt door een consultatiebureau voor zuigelingen, zoals het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, het ****.****.****. of "**** en ****" of ingediend wordt in de vorm van een medisch getuigschrift. **** moet de vrouwelijke ambtenaar elke maand een attest of een medisch getuigschrift bezorgen, telkens op de datum waarop de uitoefening van het recht op **** voor het eerst is ingegaan.

Afdeling 15. - Beroepsprocedure Art. 204 - Met uitzondering van afdeling 9 "**** voor opleiding of voortgezette opleiding" is het mogelijk bij de commissie van beroep op te komen tegen een beslissing ****.****.****. een in dit hoofdstuk bedoelde aanvraag.

Art. 205 - **** commissie van beroep is samengesteld zoals bepaald in artikel 35, eerste en tweede lid.

Art. 206 - **** beroep dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van de beslissing ****.****.****. de aanvraag bij de voorzitter van de commissie schriftelijk te worden ingediend. **** ambtenaar die het beroep heeft aangetekend en de hiërarchische meerdere die de beslissing heeft uitgesproken, moeten door de commissie van beroep worden gehoord. De hiërarchische meerdere mag niet gelijktijdig lid van de commissie zijn. **** ambtenaar mag zich door een persoon naar eigen keuze laten bijstaan.

Art. 207 - **** commissie neemt de definitieve beslissing binnen 10 werkdagen na ontvangst van het beroep door haar voorzitter.

HOOFDSTUK ****. - **** Art. 208 - **** ambtenaar kan onderworpen worden aan een ****: 1° bij tekortkoming aan zijn plichten; 2° bij inbreuk op de bepalingen ****.****.****. de ****; 3° na een strafrechtelijke veroordeling. Art. 209 - **** volgende **** kunnen worden uitgesproken: 1° de vermaning;2° de blaam;3° de inhouding van wedde;4° de ****;5° de **** in graad;6° de afzetting. Art. 210 - **** inhouding van wedde kan ten hoogste voor drie maanden worden uitgesproken. **** inhouding mag niet meer dan een vijfde van de wedde voor **** prestaties bedragen en mag het bedrag bepaald in artikel 23, tweede lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers niet overschrijden.

Art. 211 - **** **** kan ten hoogste voor drie maanden worden uitgesproken. **** de duur van de schorsing wordt de netto bezoldiging van de ambtenaar met hoogstens 1/5 verminderd, waarbij de vermindering het bedrag bepaald in artikel 23, tweede lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers niet mag overschrijden. **** duur van de **** komt niet in aanmerking voor de berekening van de administratieve en de geldelijke anciënniteit. De ambtenaar bevindt zich in non-activiteit.

Art. 212 - **** **** in graad bestaat in de toekenning van een graad van een lagere rang en een lagere **** die binnen hetzelfde of binnen een lager niveau is ingedeeld of in de toekenning van een lagere **** behorend tot dezelfde ****.

Art. 213 - **** afzetting wordt de ambtenaar zonder **** en zonder vergoeding ontslagen.

Art. 214 - **** ambtenaar kan zich in elke stand van de procedure door een verdediger naar eigen keuze laten bijstaan. **** elke stand van de procedure kan de ambtenaar, op eigen verzoek, het dossier ter inzage nemen en fotokopieën ervan bekomen.

Art. 215 - **** **** worden door de **** opgelegd, met uitzondering van de **** in graad en de afzetting die door de raad van beheer worden uitgesproken. **** voor de leden van de **** worden opgelegd door de raad van beheer. **** worden in het persoonlijk dossier opgetekend en moeten bij de evaluatie in aanmerking worden genomen.

Art. 216 - § 1 - **** voorstellen die ertoe strekken een **** op te leggen, mogen uitsluitend feiten betreffen die op het ogenblik van het voorstel sedert hoogstens zes maanden zijn vastgesteld. § 2 - **** dezelfde feiten ook het onderwerp zijn van een strafrechtelijke vervolging vangt de vermelde termijn slechts aan op het ogenblik dat de overheid in kennis wordt gesteld van het feit dat een eindvonnis is uitgesproken of dat de strafrechtelijke vervolging is ingesteld. § 3 - **** feiten waarvoor reeds een **** werd opgelegd, kan geen nieuwe **** worden ingesteld tegen dezelfde ambtenaar, tenzij er tijdens de in § 1 vermelde verjaringstermijn nieuwe elementen zijn opgetreden die de instelling van een nieuwe procedure rechtvaardigen. § 4 - **** de ambtenaar meer dan één feit ten laste wordt gelegd, kan dat niettemin slechts aanleiding geven tot één enkele procedure en tot het uitspreken van één ****.

Art. 217 - **** voorstel dat ertoe strekt een **** op te leggen wordt door de directeur gedaan. **** voorstel dat betrekking heeft op de directeur, wordt door de voorzitter van de raad van beheer gedaan.

Art. 218 - **** voorstel wordt schriftelijk geformuleerd en omstandig met redenen omkleed aan het **** meegedeeld. Binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven deelt het **** het voorstel en de motivering aan de betrokken ambtenaar mee. **** dertig kalenderdagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven nodigt het **** de ambtenaar uit tot een bespreking waar hij zich kan verdedigen. **** wordt de ambtenaar gehoord die het voorstel heeft geformuleerd. **** ambtenaar kan om de openbaarheid van de zitting verzoeken. In geval van openbaarheid wordt het personeel van het **** vooraf op de hoogte gebracht van het onderwerp, de plaats en het tijdstip van de zitting.

Art. 219 - **** de beraadslaging kan de betrokkene binnen 15 kalenderdagen zijn argumenten aangetekend aan het **** meedelen.

Art. 220 - § 1 - **** **** kan geen zwaardere straf opleggen dan die welke werd voorgesteld en mag slechts feiten in aanmerking nemen die aan het instellen van de **** ten gronde lagen. **** **** mag geen gevolgen hebben voordat ze wordt uitgesproken. § 2 - **** **** neemt zijn beslissing binnen een termijn van 45 kalenderdagen na de datum van de in artikel 218 bedoelde bespreking. **** deelt de met redenen omklede beslissing onmiddellijk aangetekend mee aan de betrokkene. **** beslissing wordt definitief wanneer de betrokkene, binnen 15 kalenderdagen vanaf de datum van het aangetekend schrijven, geen aangetekend beroep heeft ingediend bij de commissie van beroep. **** voorzitter van de commissie van beroep brengt het beroep in voorkomend geval onmiddellijk ter kennis van het ****.

Art. 221 - In geval van beroep neemt de commissie van beroep kennis van het door het **** terzake opgesteld dossier, hoort ze de betrokkene en de ambtenaar die het voorstel heeft geformuleerd en deelt ze het ****, binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van het aangetekend schrijven waardoor het beroep is ingesteld, een met redenen omkleed advies over de bestreden beslissing mee. **** **** neemt de definitieve beslissing binnen 15 kalenderdagen na de datum van het aangetekend schrijven waarmee het advies is meegedeeld.

Art. 222 - **** commissie van beroep is samengesteld zoals bepaald in artikel 35. **** voorzitter is echter een magistraat.

Mogen geen lid van de commissie van beroep zijn: leden van de ****, de verdediger en bij de **** betrokken ambtenaren. **** betrokken ambtenaar mag éénmaal leden van de commissie van beroep wraken.

Art. 223 - § 1 - **** bij afzetting wordt elke tuchtmaatregel onder de in § 2 vermelde voorwaarden doorgehaald en elke aanduiding uit het persoonlijk dossier geschrapt. **** de uitvoering van de **** mag in geen enkel opzicht nog rekening worden gehouden met de **** zodra die is doorgehaald. § 2 - **** doorhaling van de **** geschiedt van rechtswege na de volgende termijnen: 1° zes maanden in geval van vermaning;2° negen maanden in geval van blaam;3° één jaar in geval van inhouding van wedde;4° twee jaar in geval van ****;5° drie jaar in geval van **** in graad. **** termijn **** in vanaf de datum van de definitieve beslissing over de ****.

Art. 224 - Dit hoofdstuk is van toepassing op de kandidaat-ambtenaren.

HOOFDSTUK ****. - **** in het belang van de dienst Art. 225 - Wanneer het belang van de dienst het vereist, kan de ambtenaar in zijn ambt tijdelijk worden geschorst. **** beslist de raad van beheer.

De raad van beheer hoort vooraf de betrokken ambtenaar die zich mag laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze. **** ontwerp van de beslissing en de motivering ervan worden minstens 5 werkdagen vóór de bespreking aangetekend toegezonden aan de betrokkene, waarbij de termijn begint te lopen vanaf de datum van het aangetekend schrijven. **** beslissing wordt per aangetekend schrijven meegedeeld aan de betrokkene.

Art. 226 - De schorsing in het belang van de dienst mag hoogstens 12 maanden duren. Bij strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging mag de duur van de schorsing echter maximaal tot het einde van het onderzoek of de vervolging worden verlengd.

Art. 227 - **** de in artikel 15, § 2, van het **** vastgelegde voorwaarden en beperkingen kan de raad van beheer de betrokkene voor de duur van de schorsing van de mogelijkheid ontzetten zijn rechten op bevordering en op tussentijdse verhogingen te doen gelden en kan de raad van beheer de bezoldiging van betrokkene met hoogstens één vijfde van zijn wedde voor **** prestaties verminderen.

Art. 228 - **** tien kalenderdagen vanaf de datum van het aangetekend schrijven waarin de beslissing wordt meegedeeld, kan de betrokkene bij de in de artikelen 204 en 205 bedoelde commissie van beroep per aangetekend schrijven beroep instellen tegen de schorsing. **** beroep heeft geen **** werking wat de schorsing betreft. **** commissie van beroep raadpleegt het door de overheid opgesteld dossier en hoort de betrokkene. Binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van het aangetekend schrijven waarbij beroep is ingesteld, bezorgt ze haar advies aan de raad van beheer. De raad van beheer neemt de definitieve beslissing binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop het advies is meegedeeld. **** eventuele vermindering van de bezoldiging wordt bij intrekking van de schorsing met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Art. 229 - **** voorkomend geval schrijft artikel 15, § 3, van het **** voor dat de schorsing in het belang van de dienst op de duur van de **** wordt aangerekend.

Art. 230 - Dit hoofdstuk is van toepassing op de kandidaat-ambtenaren.

HOOFDSTUK ****. - **** van de hoedanigheid van ambtenaar en definitieve **** Art. 231 - Niemand kan zijn hoedanigheid van ambtenaar verliezen vóór de normale leeftijd van de ****, behalve in de gevallen bepaald door de **** of door het ****.

Art. 232 - De hoedanigheid van ambtenaar wordt ambtshalve verloren onder de in artikel 23 van het **** bepaalde voorwaarden. **** ****, het vrijwillig ontslag en het ontslag op grond van de bepalingen van de artikelen 209 en 234 leiden tot definitieve ****.

Art. 233 - **** ambtenaar kan zijn ambt neerleggen door vrijwillig ontslag. **** dit geval moet de ambtenaar ten minste 60 kalenderdagen vóór het gekozen tijdstip een aanvraag per aangetekend schrijven bij de directeur indienen. De raad van beheer neemt de beslissing. Heeft de raad van beheer binnen 30 dagen na de datum van het voormelde aangetekend schrijven geen beslissing ter kennis gebracht, dan wordt de aanvraag geacht goedgekeurd te zijn. **** **** kan in onderlinge overeenstemming worden verkort.

Art. 234 - § 1 - **** ambtenaar die tweemaal na elkaar de evaluatie "negatief" heeft gekregen, wordt op met redenen omkleed voorstel van de **** door de raad van beheer ontslagen. **** betrokkene kan op zijn verzoek door de **** worden gehoord.

Hij kan zich laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze. **** door de raad van beheer genomen beslissing tot ontslag heeft uitwerking 15 kalenderdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven waarmee de beslissing en de motivering ervan aan de betrokkene wordt meegedeeld, voor zover de betrokkene binnen die termijn geen beroep bij de commissie van beroep per aangetekend schrijven indient. § 2 - **** commissie van beroep is samengesteld zoals bepaald in artikel 35. **** betrokkene en de voorzitter van de **** of een door hem aangewezen lid van de **** worden door de commissie van beroep gehoord. **** betrokkene kan zich laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze.

Binnen 30 dagen na de datum van het aangetekend schrijven waarmee het beroep werd ingesteld, geeft de commissie van beroep een advies aan de raad van beheer af. **** neemt haar met redenen omklede definitieve beslissing binnen 30 dagen na ontvangst van het bedoeld advies. § 3 - **** ontslagen ambtenaar krijgt een vergoeding; die vergoeding wordt vastgelegd als volgt: 1° twaalf keer de laatste ****, indien de ambtenaar ten minste 20 jaar **** telt;2° acht keer de laatste ****, indien de ambtenaar ten minste 10 jaar **** telt;3° zes keer de laatste ****, indien de ambtenaar minder dan 10 jaar **** telt.4° Onder wedde verstaat men de eigenlijke wedde alsmede de vervangende vergoeding of toelage, met inbegrip van de haard- of ****.Bij het bepalen van de vergoeding wordt een **** betrekking als basis genomen.

HOOFDSTUK ****. - SLOTBEPALINGEN Art. 235 - **** artikel 1 van het besluit van de **** van 20 november 1996 betreffende de controle van de **** wegens ziekte in de organismen van openbaar nut van de **** Gemeenschap worden de woorden ", met uitzondering van het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap" geschrapt.

Art. 236 - Artikel 1, 2°, van het besluit van de **** van 30 november 2000 betreffende de regeling van de tegemoetkoming van de **** **** en van sommige instellingen van openbaar nut in de **** van de personeelsleden, vervangen bij het besluit van de **** van 15 september 2016, wordt aangevuld met een bepaling onder ****), ****: "****) het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap." Art. 237 - Opgeheven worden: 1° het besluit van de **** van 10 maart 1999 tot vastlegging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het "**** ****- **** **** der **** ****" (Belgisch Radio- en **** van de **** Gemeenschap);2° het besluit van de **** van 6 mei 1992 van de **** tot vastlegging van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen voor reiskosten die worden toegekend aan de leden van de raad van beheer en aan de **** **** van het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap;3° het besluit van de **** van 2 februari 2018 tot vaststelling van de samenstelling van de **** van het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap. Art. 238 - **** die op 31 december 2019 bij het **** **** zijn, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de bepalingen van dit besluit. **** de ambtenaren wordt de **** van het niveau toegewezen, overeenkomstig hun geldelijke en administratieve anciënniteit die berekend wordt overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en met inachtneming van de bepalingen inzake bevordering. **** de waarden van de overeenkomstig het tweede lid toegewezen **** lager zijn dan de waarden van de **** die voor de inwerkingtreding van dit besluit aan de ambtenaar was toegewezen met toepassing van het besluit van de **** van 10 maart 1999 tot vastlegging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het "**** ****- **** **** der **** ****" (Belgisch Radio- en **** van de **** ****), dan wordt het contractueel personeelslid verder op basis van die **** en met toekenning van de tussentijdse verhogingen bezoldigd totdat hij op grond van de ontwikkeling van zijn loopbaan, minstens een even hoge waarde bereikt. **** de ambtenaar op grond van de ontwikkeling van zijn loopbaan nooit een even hoge waarde bereikt, vormt de waarde van de op 31 december 2019 op hem van toepassing zijnde **** die overeenstemt met de maximale geldelijke anciënniteit van de **** die op grond van de ontwikkeling van zijn loopbaan aan hem worden toegewezen, de hoogst mogelijke **** voor zijn wedde.

Art. 239 - **** evaluaties die de ambtenaar vóór de inwerkingtreding van dit besluit gekregen heeft, worden omgezet als volgt: 1. de evaluaties "met grote onderscheiding", "met onderscheiding" en "****" worden omgezet in de evaluatie "positief";2. de evaluatie "onvoldoende" wordt omgezet in de evaluatie "negatief". Art. 240 - **** **** wijst de raad van beheer met ingang van 1 januari 2020 voor vijf jaar de personeelsleden aan die, op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit, de volgende functie bekleden: 1° het personeelslid dat de functie van hoofdredacteur bekleedt, wordt hoofd van het departement ****;2° het personeelslid dat de functie van hoofd **** bekleedt, wordt hoofd van het departement ****;3° het personeelslid dat de functie van hoofd **** en **** bekleedt, wordt hoofd van het departement **** en Personeel;4° het personeelslid dat de functie van hoofd **** en **** bekleedt, wordt hoofd van het departement **** en ****. Art. 241 - **** afwijking van artikel 76, derde lid, wordt het **** vermeld in artikel 240, 3°, voor de duur van zijn aanstelling bezoldigd op basis van de **** ****/6-59.

Art. 242 - **** besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 243 - De **** bevoegd voor **** is belast met de uitvoering van dit besluit. ****, 23 mei 2019. **** de **** van de **** Gemeenschap : De ****-President, ****. **** De ****-****, **** van ****, **** en Toerisme, ****. ****

BIJLAGE **** - **** met de graden in het **** Radio- en **** van de **** Gemeenschap **** van de graden naargelang de rangen Graad **** **** **** **** ****.**** **** informaticus ****.**** Leidend journalist ****.**** Adviseur-technicus ****.**** **** ****.**** **** ****.**** **** ****.**** Adjunct-adviseur-technicus ****.**** Adjunct-adviseur ****.**** **** ****.**** **** ****.**** Adjunct-technicus ****.**** **** ****.**** **** ****+ **** technisch assistent ****+.**** **** assistent ****+.**** **** technisch assistent ****+.**** **** assistent ****+.**** **** **** ****+.**** **** ****+.**** **** assistent ****+.**** **** ****+.**** **** **** **** technicus ****.**** **** opsteller ****.**** **** technicus ****.**** **** opsteller ****.**** **** ****.**** **** ****.**** **** ****.**** **** ****.**** **** **** **** vakman ****.**** **** ****.**** **** ****.**** **** **** **** bode-telefonist ****.**** ****-telefonist ****.**** Bode-telefonist ****.**** **** om gevoegd te worden bij het besluit van de **** van 23 mei 2019. ****, 23 mei 2019. **** de **** van de **** Gemeenschap : De ****-President, ****. **** De ****-****, **** van ****, **** en Toerisme, ****. **** BIJLAGE **** - ****

****

****/1

****/2

****/3

****/4

****/5

Verhoging

****.

3

77,22

88,99

88,99

96,67

104,31

****.

3

154,42

178,03

178,03

193,35

208,63

****.

8

86,85

100,17

100,17

108,76

117,38


Min

12.453,53

12.681,37

13.382,41

13.820,57

14.696,86

****

13.843,25

14.283,79

14.984,83

15.560,71

16.574,72


0

12.453,53

12.681,37

13.382,41

13.820,57

14.696,86

1

12.530,75

12.770,36

13.471,40

13.917,24

14.801,17

2

12.607,97

12.859,35

13.560,39

14.013,91

14.905,48

3

12.685,19

12.948,34

13.649,38

14.110,58

15.009,79

5

12.839,61

13.126,37

13.827,41

14.303,93

15.218,42

7

12.994,03

13.304,40

14.005,44

14.497,28

15.427,05

9

13.148,45

13.482,43

14.183,47

14.690,63

15.635,68

11

13.235,30

13.582,60

14.283,64

14.799,39

15.753,06

13

13.322,15

13.682,77

14.383,81

14.908,15

15.870,44

15

13.409,00

13.782,94

14.483,98

15.016,91

15.987,82

17

13.495,85

13.883,11

14.584,15

15.125,67

16.105,20

19

13.582,70

13.983,28

14.684,32

15.234,43

16.222,58

21

13.669,55

14.083,45

14.784,49

15.343,19

16.339,96

23

13.756,40

14.183,62

14.884,66

15.451,95

16.457,34

25

13.843,25

14.283,79

14.984,83

15.560,71

16.574,72


****

****/1-59

****/2-59

****/3-59

****/4-59

****/5-59

Verhoging

****.

3

77,22

88,99

88,99

96,67

104,31

****.

3

154,42

178,03

178,03

193,35

208,63

****.

7

86,85

100,17

100,17

108,76

117,38

****.

1

173,70

200,34

200,34

217,52

234,76


Min

12.453,53

12.681,37

13.382,41

13.820,57

14.696,86

****

13.930,10

14.383,96

15.085,00

15.669,47

16.692,10


0

12.453,53

12.681,37

13.382,41

13.820,57

14.696,86

1

12.530,75

12.770,36

13.471,40

13.917,24

14.801,17

2

12.607,97

12.859,35

13.560,39

14.013,91

14.905,48

3

12.685,19

12.948,34

13.649,38

14.110,58

15.009,79

5

12.839,61

13.126,37

13.827,41

14.303,93

15.218,42

7

12.994,03

13.304,40

14.005,44

14.497,28

15.427,05

9

13.148,45

13.482,43

14.183,47

14.690,63

15.635,68

11

13.235,30

13.582,60

14.283,64

14.799,39

15.753,06

13

13.322,15

13.682,77

14.383,81

14.908,15

15.870,44

15

13.409,00

13.782,94

14.483,98

15.016,91

15.987,82

17

13.495,85

13.883,11

14.584,15

15.125,67

16.105,20

19

13.582,70

13.983,28

14.684,32

15.234,43

16.222,58

21

13.669,55

14.083,45

14.784,49

15.343,19

16.339,96

23

13.756,40

14.183,62

14.884,66

15.451,95

16.457,34

25

13.930,10

14.383,96

15.085,00

15.669,47

16.692,10


****

****/1

****/2

****/3

****/4

****/5

****/6

Verhoging

****.

3

190,30

208,66

258,74

258,74

291,40

291,40

****.

3

380,58

417,30

517,46

517,46

582,82

582,82

****.

8

214,07

234,72

291,06

291,06

327,83

327,83

Min

13.044,41

14.308,79

13.770,49

15.335,31

16.274,21

17.025,33

****

16.469,61

18.064,43

18.427,57

19.992,39

21.519,51

22.270,63


0

13.044,41

14.308,79

13.770,49

15.335,31

16.274,21

17.025,33

1

13.234,71

14.517,45

14.029,23

15.594,05

16.565,61

17.316,73

2

13.425,01

14.726,11

14.287,97

15.852,79

16.857,01

17.608,13

3

13.615,31

14.934,77

14.546,71

16.111,53

17.148,41

17.899,53

5

13.995,89

15.352,07

15.064,17

16.628,99

17.731,23

18.482,35

7

14.376,47

15.769,37

15.581,63

17.146,45

18.314,05

19.065,17

9

14.757,05

16.186,67

16.099,09

17.663,91

18.896,87

19.647,99

11

14.971,12

16.421,39

16.390,15

17.954,97

19.224,70

19.975,82

13

15.185,19

16.656,11

16.681,21

18.246,03

19.552,53

20.303,65

15

15.399,26

16.890,83

16.972,27

18.537,09

19.880,36

20.631,48

17

15.613,33

17.125,55

17.263,33

18.828,15

20.208,19

20.959,31

19

15.827,40

17.360,27

17.554,39

19.119,21

20.536,02

21.287,14

21

16.041,47

17.594,99

17.845,45

19.410,27

20.863,85

21.614,97

23

16.255,54

17.829,71

18.136,51

19.701,33

21.191,68

21.942,80

25

16.469,61

18.064,43

18.427,57

19.992,39

21.519,51

22.270,63


****

****/1-59

****/2-59

****/3-59

****/4-59

****/5-59

****/6-59

Verhoging

****.

3

190,30

208,66

258,74

258,74

291,40

291,40

****.

3

380,58

417,30

517,46

517,46

582,82

582,82

****.

7

214,07

234,72

291,06

291,06

327,83

327,83

****.

1

428,14

469,44

582,12

582,12

655,66

655,66


Min

13.044,41

14.308,79

13.770,49

15.335,31

16.274,21

17.025,33

****

16.683,68

18.299,15

18.718,63

20.283,45

21.847,34

22.598,46


0

13.044,41

14.308,79

13.770,49

15.335,31

16.274,21

17.025,33

1

13.234,71

14.517,45

14.029,23

15.594,05

16.565,61

17.316,73

2

13.425,01

14.726,11

14.287,97

15.852,79

16.857,01

17.608,13

3

13.615,31

14.934,77

14.546,71

16.111,53

17.148,41

17.899,53

5

13.995,89

15.352,07

15.064,17

16.628,99

17.731,23

18.482,35

7

14.376,47

15.769,37

15.581,63

17.146,45

18.314,05

19.065,17

9

14.757,05

16.186,67

16.099,09

17.663,91

18.896,87

19.647,99

11

14.971,12

16.421,39

16.390,15

17.954,97

19.224,70

19.975,82

13

15.185,19

16.656,11

16.681,21

18.246,03

19.552,53

20.303,65

15

15.399,26

16.890,83

16.972,27

18.537,09

19.880,36

20.631,48

17

15.613,33

17.125,55

17.263,33

18.828,15

20.208,19

20.959,31

19

15.827,40

17.360,27

17.554,39

19.119,21

20.536,02

21.287,14

21

16.041,47

17.594,99

17.845,45

19.410,27

20.863,85

21.614,97

23

16.255,54

17.829,71

18.136,51

19.701,33

21.191,68

21.942,80

25

16.683,68

18.299,15

18.718,63

20.283,45

21.847,34

22.598,46


****

****/1

****/2

****/3

****/4

****/6

Verhoging

****.

3

429,08

452,08

452,08

485,46

485,46

****.

3

858,22

904,15

904,15

970,91

970,91

****.

8

482,76

508,57

508,57

546,13

546,13


Min

14.258,72

15.034,87

17.188,08

19.416,39

31.842,29

****

21.982,70

23.172,12

25.325,33

28.154,54

40.580,44


0

14.258,72

15.034,87

17.188,08

19.416,39

31.842,29

1

14.687,80

15.486,95

17.640,16

19.901,85

32.327,75

2

15.116,88

15.939,03

18.092,24

20.387,31

32.813,21

3

15.545,96

16.391,11

18.544,32

20.872,77

33.298,67

5

16.404,18

17.295,26

19.448,47

21.843,68

34.269,58

7

17.262,40

18.199,41

20.352,62

22.814,59

35.240,49

9

18.120,62

19.103,56

21.256,77

23.785,50

36.211,40

11

18.603,38

19.612,13

21.765,34

24.331,63

36.757,53

13

19.086,14

20.120,70

22.273,91

24.877,76

37.303,66

15

19.568,90

20.629,27

22.782,48

25.423,89

37.849,79

17

20.051,66

21.137,84

23.291,05

25.970,02

38.395,92

19

20.534,42

21.646,41

23.799,62

26.516,15

38.942,05

21

21.017,18

22.154,98

24.308,19

27.062,28

39.488,18

23

21.499,94

22.663,55

24.816,76

27.608,41

40.034,31

25

21.982,70

23.172,12

25.325,33

28.154,54

40.580,44


****

****/1-59

****/2-59

****/3-59

****/4-59

****/6-59

Verhoging

****.

3

429,08

452,08

452,08

485,46

485,46

****.

3

858,22

904,15

904,15

970,91

970,91

****.

7

482,76

508,57

508,57

546,13

546,13

****.

1

965,52

1.017,14

1.017,14

1.092,26

1.092,26


Min

14.258,72

15.034,87

17.188,08

19.416,39

31.842,29

****

22.465,46

23.680,69

25.833,90

28.700,67

41.126,57


0

14.258,72

15.034,87

17.188,08

19.416,39

31.842,29

1

14.687,80

15.486,95

17.640,16

19.901,85

32.327,75

2

15.116,88

15.939,03

18.092,24

20.387,31

32.813,21

3

15.545,96

16.391,11

18.544,32

20.872,77

33.298,67

5

16.404,18

17.295,26

19.448,47

21.843,68

34.269,58

7

17.262,40

18.199,41

20.352,62

22.814,59

35.240,49

9

18.120,62

19.103,56

21.256,77

23.785,50

36.211,40

11

18.603,38

19.612,13

21.765,34

24.331,63

36.757,53

13

19.086,14

20.120,70

22.273,91

24.877,76

37.303,66

15

19.568,90

20.629,27

22.782,48

25.423,89

37.849,79

17

20.051,66

21.137,84

23.291,05

25.970,02

38.395,92

19

20.534,42

21.646,41

23.799,62

26.516,15

38.942,05

21

21.017,18

22.154,98

24.308,19

27.062,28

39.488,18

23

21.499,94

22.663,55

24.816,76

27.608,41

40.034,31

25

22.465,46

23.680,69

25.833,90

28.700,67

41.126,57


****

****+/1

****+/2

****+/3

****+/5

Verhoging

****.

3

452,08

395,04

414,50

414,50

****.

3

904,15

790,07

829,01

829,01

****.

8

508,57

444,41

466,33

466,33


Min

17.338,30

19.654,25

22.270,63

35.923,35

****

25.475,55

26.764,86

29.731,80

43.384,52


0

17.338,30

19.654,25

22.270,63

35.923,35

1

17.790,38

20.049,29

22.685,13

36.337,85

2

18.242,46

20.444,33

23.099,63

36.752,35

3

18.694,54

20.839,37

23.514,13

37.166,85

5

19.598,69

21.629,44

24.343,14

37.995,86

7

20.502,84

22.419,51

25.172,15

38.824,87

9

21.406,99

23.209,58

26.001,16

39.653,88

11

21.915,56

23.653,99

26.467,49

40.120,21

13

22.424,13

24.098,40

26.933,82

40.586,54

15

22.932,70

24.542,81

27.400,15

41.052,87

17

23.441,27

24.987,22

27.866,48

41.519,20

19

23.949,84

25.431,63

28.332,81

41.985,53

21

24.458,41

25.876,04

28.799,14

42.451,86

23

24.966,98

26.320,45

29.265,47

42.918,19

25

25.475,55

26.764,86

29.731,80

43.384,52


****

****+/1-59

****+/2-59

****+/3-59

****+/5-59

Verhoging

****.

3

452,08

395,04

414,50

414,50

****.

3

904,15

790,07

829,01

829,01

****.

7

508,57

444,41

466,33

466,33

****.

1

1.017,14

888,82

932,66

932,66


Min

17.338,30

19.654,25

22.270,63

35.923,35

****

25.984,12

27.209,27

30.198,13

43.850,85


0

17.338,30

19.654,25

22.270,63

35.923,35

1

17.790,38

20.049,29

22.685,13

36.337,85

2

18.242,46

20.444,33

23.099,63

36.752,35

3

18.694,54

20.839,37

23.514,13

37.166,85

5

19.598,69

21.629,44

24.343,14

37.995,86

7

20.502,84

22.419,51

25.172,15

38.824,87

9

21.406,99

23.209,58

26.001,16

39.653,88

11

21.915,56

23.653,99

26.467,49

40.120,21

13

22.424,13

24.098,40

26.933,82

40.586,54

15

22.932,70

24.542,81

27.400,15

41.052,87

17

23.441,27

24.987,22

27.866,48

41.519,20

19

23.949,84

25.431,63

28.332,81

41.985,53

21

24.458,41

25.876,04

28.799,14

42.451,86

23

24.966,98

26.320,45

29.265,47

42.918,19

25

25.984,12

27.209,27

30.198,13

43.850,85


****

****/1

****/2

****/3

****/4

****/5

****/6

****/7

Verhoging

****.

3

560,57

596,73

624,55

624,55

596,73

638,45

603,68

****.

3

1.121,13

1.193,44

1.249,09

1.249,09

1.193,44

1.276,89

1.207,35

****.

7

720,71

767,21

802,98

802,98

767,21

820,88

776,17


Min

22.433,37

23.184,50

27.741,28

24.836,95

31.071,23

27.816,39

35.052,15

****

32.523,44

33.925,48

38.983,06

36.078,73

41.812,21

39.308,57

45.918,43


0

22.433,37

23.184,50

27.741,28

24.836,95

31.071,23

27.816,39

35.052,15

1

22.993,94

23.781,23

28.365,83

25.461,50

31.667,96

28.454,84

35.655,83

2

23.554,51

24.377,96

28.990,38

26.086,05

32.264,69

29.093,29

36.259,51

3

24.115,08

24.974,69

29.614,93

26.710,60

32.861,42

29.731,74

36.863,19

5

25.236,21

26.168,13

30.864,02

27.959,69

34.054,86

31.008,63

38.070,54

7

26.357,34

27.361,57

32.113,11

29.208,78

35.248,30

32.285,52

39.277,89

9

27.478,47

28.555,01

33.362,20

30.457,87

36.441,74

33.562,41

40.485,24

11

28.199,18

29.322,22

34.165,18

31.260,85

37.208,95

34.383,29

41.261,41

13

28.919,89

30.089,43

34.968,16

32.063,83

37.976,16

35.204,17

42.037,58

15

29.640,60

30.856,64

35.771,14

32.866,81

38.743,37

36.025,05

42.813,75

17

30.361,31

31.623,85

36.574,12

33.669,79

39.510,58

36.845,93

43.589,92

19

31.082,02

32.391,06

37.377,10

34.472,77

40.277,79

37.666,81

44.366,09

21

31.802,73

33.158,27

38.180,08

35.275,75

41.045,00

38.487,69

45.142,26

23

32.523,44

33.925,48

38.983,06

36.078,73

41.812,21

39.308,57

45.918,43


****


****/1-59

****/2-59

****/3-59

****/4-59

****/5-59

****/6-59

****/7-59

Verhoging

****.

3

560,57

596,73

624,55

624,55

596,73

638,45

603,68

****.

3

1.121,13

1.193,44

1.249,09

1.249,09

1.193,44

1.276,89

1.207,35

****.

6

720,71

767,21

802,98

802,98

767,21

820,88

776,17

****.

1

1.441,42

1.534,42

1.605,96

1.605,96

1.534,42

1.641,76

1.552,34


Min

22.433,37

23.184,50

27.741,28

24.836,95

31.071,23

27.816,39

35.052,15

****

33.244,15

34.692,69

39.786,04

36.881,71

42.579,42

40.129,45

46.694,60


0

22.433,37

23.184,50

27.741,28

24.836,95

31.071,23

27.816,39

35.052,15

1

22.993,94

23.781,23

28.365,83

25.461,50

31.667,96

28.454,84

35.655,83

2

23.554,51

24.377,96

28.990,38

26.086,05

32.264,69

29.093,29

36.259,51

3

24.115,08

24.974,69

29.614,93

26.710,60

32.861,42

29.731,74

36.863,19

5

25.236,21

26.168,13

30.864,02

27.959,69

34.054,86

31.008,63

38.070,54

7

26.357,34

27.361,57

32.113,11

29.208,78

35.248,30

32.285,52

39.277,89

9

27.478,47

28.555,01

33.362,20

30.457,87

36.441,74

33.562,41

40.485,24

11

28.199,18

29.322,22

34.165,18

31.260,85

37.208,95

34.383,29

41.261,41

13

28.919,89

30.089,43

34.968,16

32.063,83

37.976,16

35.204,17

42.037,58

15

29.640,60

30.856,64

35.771,14

32.866,81

38.743,37

36.025,05

42.813,75

17

30.361,31

31.623,85

36.574,12

33.669,79

39.510,58

36.845,93

43.589,92

19

31.082,02

32.391,06

37.377,10

34.472,77

40.277,79

37.666,81

44.366,09

21

31.802,73

33.158,27

38.180,08

35.275,75

41.045,00

38.487,69

45.142,26

23

33.244,15

34.692,69

39.786,04

36.881,71

42.579,42

40.129,45

46.694,60


****

****/8

****/9

****/11

****/12

Verhoging

****.

3

721,91

701,04

694,09

896,48

****.

3

1.443,83

1.402,07

1.388,18

1.792,93

****.

7

928,18

901,35

892,41

1.152,06


Min

30.921,01

39.759,16

43.164,22

58.918,98

****

43.915,49

52.377,94

55.657,90

75.051,63


0

30.921,01

39.759,16

43.164,22

58.918,98

1

31.642,92

40.460,20

43.858,31

59.815,46

2

32.364,83

41.161,24

44.552,40

60.711,94

3

33.086,74

41.862,28

45.246,49

61.608,42

5

34.530,57

43.264,35

46.634,67

63.401,35

7

35.974,40

44.666,42

48.022,85

65.194,28

9

37.418,23

46.068,49

49.411,03

66.987,21

11

38.346,41

46.969,84

50.303,44

68.139,27

13

39.274,59

47.871,19

51.195,85

69.291,33

15

40.202,77

48.772,54

52.088,26

70.443,39

17

41.130,95

49.673,89

52.980,67

71.595,45

19

42.059,13

50.575,24

53.873,08

72.747,51

21

42.987,31

51.476,59

54.765,49

73.899,57

23

43.915,49

52.377,94

55.657,90

75.051,63


****

****/8-59

****/9-59

****/11-59

****/12-59

Verhoging

****.

3

721,91

701,04

694,09

896,48

****.

3

1.443,83

1.402,07

1.388,18

1.792,93

****.

6

928,18

901,35

892,41

1.152,06

****.

1

1.856,36

1.802,70

1.784,82

2.304,12


Min

30.921,01

39.759,16

43.164,22

58.918,98

****

44.843,67

53.279,29

56.550,31

76.203,69


0

30.921,01

39.759,16

43.164,22

58.918,98

1

31.642,92

40.460,20

43.858,31

59.815,46

2

32.364,83

41.161,24

44.552,40

60.711,94

3

33.086,74

41.862,28

45.246,49

61.608,42

5

34.530,57

43.264,35

46.634,67

63.401,35

7

35.974,40

44.666,42

48.022,85

65.194,28

9

37.418,23

46.068,49

49.411,03

66.987,21

11

38.346,41

46.969,84

50.303,44

68.139,27

13

39.274,59

47.871,19

51.195,85

69.291,33

15

40.202,77

48.772,54

52.088,26

70.443,39

17

41.130,95

49.673,89

52.980,67

71.595,45

19

42.059,13

50.575,24

53.873,08

72.747,51

21

42.987,31

51.476,59

54.765,49

73.899,57

23

44.843,67

53.279,29

56.550,31

76.203,69


**** om gevoegd te worden bij het besluit van de **** van 23 mei 2019. ****, 23 mei 2019. **** de **** van de **** Gemeenschap : De ****-President, ****. **** De ****-****, **** van ****, **** en Toerisme, ****. ****

BIJLAGE ****. - **** van **** op de graden in het Belgisch Radio- en **** van de **** Gemeenschap **** **** **** ****

Directeur

****/11

of

****/11-59

**** informaticus

****/7

of

****/7-59

Leidend journalist

****/8

of

****/8-59

Adviseur-technicus

****/8

of

****/8-59

Adviseur

****/8

of

****/8-59

****

****/5

of

****/5-59

****

****/4

of

****/4-59

Adjunct-adviseur-technicus

****/4

of

****/4-59

Adjunct-adviseur

****/4

of

****/4-59

Informaticus

****/3

of

****/3-59

Journalist

****/1

of

****/1-59

Adjunct-technicus

****/1

of

****/1-59

Adjunct

****/1

of

****/1-59

**** ****+

**** technisch assistent

****+/5

of

****+/5-59

**** assistent

****+/5

of

****+/5-59

**** technisch assistent

****+/3

of

****+/3-59

**** assistent

****+/3

of

****+/3-59

**** ****

****+/2

of

****+/2-59

****

****+/2

of

****+/2-59

**** assistent

****+/1

of

****+/1-59

Assistent

****+/1

of

****+/1-59

**** ****

**** opsteller

****/6

of

****/6-59

**** technicus

****/6

of

****/6-59

**** opsteller

****/4

of

****/4-59

**** technicus

****/4

of

****/4-59

**** ****/3 of ****/3-59

****

****/3

of

****/3-59

Opsteller

****/1

of

****/1-59

Technicus

****/1

of

****/1-59

**** ****

**** vakman

****/6

of

****/6-59

****

****/4

of

****/4-59

Vakman

****/2

of

****/2-59

**** ****

**** bode-telefonist

****/4

of

****/4-59

****-telefonist

****/3

of

****/3-59

Bode-telefonist

****/2

of

****/2-59


**** om gevoegd te worden bij het besluit van de **** van 23 mei 2019. ****, 23 mei 2019. **** de **** van de **** Gemeenschap : De ****-President, ****. **** De ****-****, **** van ****, **** en Toerisme, ****. **** BIJLAGE ****. - **** van de diploma's of getuigschriften die toegang geven tot de betrekkingen in de verschillende niveaus HOOFDSTUK ****. - diploma's die uitgereikt worden door de **** of de Gemeenschappen **** **** 1° diploma's, **** en getuigschriften uitgereikt door een universiteit of hogeschool die door de **** of door één van de Gemeenschappen georganiseerd of gesubsidieerd wordt, indien de studies minstens vier jaar omvatten, of uitgereikt door een door de **** of door een van de **** ingestelde examencommissie;2° diploma's van: - master; - licentiaat; - doctor; - apotheker; - ingenieur (met uitzondering van het diploma van technisch ingenieur); - architect; - meester (uitgereikt door een universiteit of een hogeschool, hoger onderwijs van het lange type); 3° diploma's uitgereikt door de **** **** van **** te **** en ****'s uitgereikt door het **** **** voor de **** **** te **** indien de studies minstens vier jaar hebben omvat;4° de volgende diploma's uitgereikt door inrichtingen voor hoger technisch onderwijs van de derde graad of door inrichtingen voor technisch onderwijs - gerangschikt als handelshogescholen categorie ****5 - of door een door de **** ingestelde examencommissie: ****) licentiaat in de handelswetenschappen; ****) ****; ****) geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen; ****) licentiaat-vertaler; ****) licentiaat-tolk; 5° diploma's of **** uitgereikt na een cyclus van vijf jaar door: ****) de afdeling **** van het "**** ****'**** supérieur **** ****" te ****; ****) het **** **** voor ****- en **** te ****; ****) het **** **** **** voor **** te ****; 6° het **** uitgereikt aan diegenen die met vrucht de studies aan de polytechnische afdeling of aan de afdeling "Alle ****" van de **** Militaire **** hebben voleindigd en die de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat mogen voeren, met de krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs door de **** bepaalde kwalificatie; NIVEAU ****+ 1° diploma's, **** en getuigschriften, ofwel uitgereikt door een universiteit of een hogeschool die door de **** of één van de **** georganiseerd of gesubsidieerd wordt indien de opleiding op zijn minst drie jaar of 180 **** omvat, ofwel uitgereikt door een door de **** of door een van de **** ingestelde examencommissie;2° diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, ofwel uitgereikt door een hogeschool die door de **** of door één van de **** opgericht, gesubsidieerd of erkend is, ofwel uitgereikt door een examencommissie die door de **** of door één van de **** is ingesteld;**** of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van minstens twee studiejaren, ofwel door de **** universiteiten met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde instellingen of de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** of door een van de **** ofwel door een door de **** of door een van de **** ingestelde examencommissie;4° diploma van opleiding tot **** ("****"), uitgereikt door het **** voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s of door diens tegenhanger van de **** of **** ****, indien de houder van het diploma van opleiding tot **** ook over een **** van het hoger secundair onderwijs beschikt;5° diploma: ****) van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs; ****) van lager onderwijzer; ****) van **** of ****; ****) van ****; 6° getuigschrift, diploma of brevet van het **** van de hogere cyclus;7° diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen;8° diploma van ****;9° diploma van technisch ingenieur uitgereikt na hogere technische leergangen van de tweede graad;10° diploma van een afdeling ingedeeld in het hoger economisch of sociaal onderwijs van het korte type en voor sociale promotie of diploma van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3****, 2**** of 1**** graad, uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** of door een van de ****;11° getuigschrift uitgereikt aan degenen die met vrucht de eerste twee studiejaren van de polytechnische afdeling of van de afdeling "Alle ****" van de **** Militaire **** hebben voleindigd;12° diploma uitgereikt na een cyclus van minstens twee studiejaren door de **** **** van **** te **** of **** uitgereikt door het **** **** voor Overzeese **** te ****;13° **** uitgereikt na een cyclus van minstens twee studiejaren door een inrichting van hoger technisch onderwijs van de derde graad of door een inrichting van technisch onderwijs, gerangschikt als handelshogeschool in de categorie ****5;14° diploma van burgerlijk conducteur uitgereikt door een **** universiteit;15° diploma van technisch ingenieur uitgereikt door een hogere technische school van de tweede graad;16° diploma van gegradueerde in de ****, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van het koninklijk besluit van 31 oktober 1934 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van de diploma's van **** ingenieur, scheikundig landbouwingenieur, ingenieur voor waters en bossen, koloniaal **** ingenieur, **** ingenieur, **** ingenieur, ingenieur der ****, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1936;17° diploma uitgereikt door een instelling van het hoger technisch onderwijs van de eerste graad met volledig leerplan opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** of uitgereikt door een examencommissie van de ****;18° diploma gerangschikt in één van de volgende categorieën: ****1, ****6/****1, ****7/****1, ****1/****1, ****8/****1, ****1/****, ****2/****, ****1/****, ****5/****1/****, ****1/****, uitgereikt door een inrichting voor hoger technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** of door een examencommissie van de ****;19° diploma gerangschikt in de categorie ****3/****1, uitgereikt na een cyclus van minstens **** **** door een inrichting voor technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** en die bij de toelating het volgende eist: ****) een diploma van volledige hogere secundaire studies; ****) of het slagen voor een daarmee gelijkgesteld toelatingsexamen; ****) of een diploma van een afdeling gerangschikt in de categorie ****3/****2; 20° geslaagd zijn voor de opleiding bepaald in het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Duitse vertaling sluiten betreffende de vorming en de bijscholing van de **** van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk indien de houder tegelijk beschikt over een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. NIVEAU **** ****, getuigschriften of diploma's na het slagen voor het zesde leerjaar van het algemeen, het technisch, het kunst- of het **** onderwijs met volledig leerplan uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** of door een van de ****.2° getuigschrift van het hoger secundair onderwijs dat gehomologeerd is of uitgereikt is door de examencommissie voor het secundair onderwijs die door de **** of door één van de **** is ingesteld;**** dat gehomologeerd is of uitgereikt is door de examencommissie voor het secundair onderwijs die door de **** of door één van de **** is ingesteld;**** van het zesde jaar van het secundair beroepsonderwijs, uitgereikt door het **** voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s;5° diploma van opleiding tot **** ("****"), uitgereikt door het **** voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s of door diens tegenhanger van de **** of de **** Gemeenschap;6° brevet: ****) verpleeg- of ****(****); ****) verpleegkundige; uitgereikt, hetzij door een door de **** in de categorie van de aanvullende secundaire beroepsscholen opgerichte, gesubsidieerde of erkende ****, hetzij door een door de **** of een van de **** ingestelde examencommissie; 7° Diploma uitgereikt na het examen bedoeld in artikel 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949; getuigschrift, diploma of brevet van het **** van de hogere secundaire cyclus; 9° diploma van een tot de groep ****, **** en **** behorende afdeling van een hogere secundaire technische leergang van een inrichting voor technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** of door een van de ****, uitgereikt na een cyclus van minstens **** ****;10° getuigschrift, uitgereikt na een van de voorbereidende examens bedoeld in de artikelen 10, 10bis en 12 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, zoals die bepalingen vóór 8 juni 1964 bestonden;11° gehomologeerd of door de examencommissie van de **** voor het hoger middelbaar onderwijs uitgereikt diploma of getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs;12° erkend of aanvaard diploma van middelbare studies van de hogere graad (****);13° diploma of **** van hoger middelbaar onderwijs behaald met vrucht;14° gehomologeerd diploma van de hogere secundaire technische school of **** van studies in een hogere secundaire technische school, dat na het slagen voor een cyclus van drie jaren hogere secundaire studies is uitgereikt door een inrichting van technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** of een diploma van de hogere secundaire technische school uitgereikt door de examencommissie van de ****;15° diploma of **** van de hogere secundaire technische school - vroegere categorieën ****2, ****6/****2, ****6/****1/****2, ****7/****2, ****8/****2, ****2****, ****1, ****1****, ****5/****1, ****1/****2 - uitgereikt na het slagen voor een cyclus van drie jaren hogere secundaire studies, door een inrichting van technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** of door een examencommissie van de ****;16° gehomologeerd diploma van hoger secundair **** met volledig leerplan, uitgereikt overeenkomstig de voorwaarden bepaald bij het koninklijk besluit van 10 februari 1971 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het **** van de inrichtingen voor **** met dat van hogere secundaire technische school en waarbij de voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's bepaald worden en het koninklijk besluit van 25 juni 1976 tot regeling van de studies van sommige hogere secundaire afdelingen van de inrichtingen voor **** met volledig leerplan;17° einddiploma, ****, **** of brevet van het zesde jaar van het secundair kunst- of beroepsonderwijs met volledig leerplan, uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de ****;18° brevet of **** uitgereikt na afloop van de hogere secundaire cyclus van een **** verbonden aan een inrichting voor technisch onderwijs opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** en gerangschikt in één van de categorieën ****4, ****3, ****2, ****5;19° diploma uitgereikt na een cyclus van minstens **** **** door een inrichting voor technisch onderwijs gerangschikt in de categorie ****3/****1, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de ****;20° einddiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van minstens **** **** door een inrichting voor technisch onderwijs gerangschikt in de categorie ****3/****2, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de **** en die bij de toelating een diploma van lagere secundaire studies of het slagen voor een daarmee gelijkgesteld toelatingsexamen eist. NIVEAU **** - NIVEAU **** **** diploma of **** vereist.

HOOFDSTUK ****. - buitenlandse diploma's § 1 - **** in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde diploma's en **** worden eveneens in aanmerking genomen, indien ze krachtens **** verdragen of overeenkomsten of met toepassing van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en ****, gelijkwaardig zijn verklaard met één van de in deze lijst bedoelde diploma's of getuigschriften. § 2 - **** afwijking van § 1 worden de bepalingen van richtlijn 2005/36/EG van het **** **** en de **** van 7 september 2005 betreffende de erkenning van **** in aanmerking genomen.

In het raam van een bepaalde **** is de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid ermee belast, de kandidaatstellingen in ontvangst te nemen van de houders van de titels bedoeld in richtlijn 2005/36/EG van het **** **** en de **** van 7 september 2005 betreffende de erkenning van ****. **** de waarde van de voorgestelde titels te kennen, legt de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid die titels voor advies voor aan de bevoegde ****. **** treft hij de in artikel 51 van de voornoemde richtlijn van 7 september 2005 vermelde beslissing en past hij eventueel de in artikel 14 vermelde **** toe. § 3 - **** in het **** **** bekendgemaakte richtlijnen die de richtlijn vermeld in § 2 wijzigen of aanvullen, zullen volkomen gevolg hebben, tenzij ze uitwerking hebben op bepalingen die **** vergen of tenzij ze de bevoegdheden die werden overgedragen aan de afgevaardigd bestuurder van het **** van de federale overheid zouden wijzigen. **** om gevoegd te worden bij het besluit van de **** van 23 mei 2019. ****, 23 mei 2019. **** de **** van de **** Gemeenschap : De ****-President, ****. **** De ****-****, **** van ****, **** en Toerisme, ****. ****


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^