Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 24 november 2011
gepubliceerd op 06 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2006 houdende installatie van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2012200367
pub.
06/02/2012
prom.
24/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2006 houdende installatie van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 21 december 2005 betreffende de adoptie, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 2007 en 16 juni 2008, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regering van 28 september 2006 betreffende de adoptie, gewijzigd bij het besluit van 19 januari 2011, artikel 2;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, § 2, van het besluit van de Regering van 19 oktober 2006 houdende installatie van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie wordt vervangen als volgt : « § 2 De heer Günther Manz en Mevr. Melanie Schmitt worden belast met de opdrachten van de sociale dienst van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie. »

Art. 2.De personen die bij dit besluit zijn aangewezen, krijgen een afschrift van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2011.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 24 november 2011.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^