Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 04 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2001033102
pub.
04/01/2002
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6bis, ingevoegd bij de wet van 31 juli 1975 en gewijzigd bij het decreet van 18 april 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1958, 16 september 1958, 22 maart 1961, 24 maart 1965, 14 maart 1966, 19 januari 1967, 29 mei 1967, 20 augustus 1968, 30 juli 1969, 11 februari 1970, 20 juli 1970, 24 juli 1970, 30 maart 1971, 31 juli 1975, 30 juli 1976, alsmede bij het decreet van 29 juni 1998;

Gelet op de wetten op het technisch onderwijs, gecoördineerd op 30 april 1957, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van 15 april 1998 betreffende de attesten, getuigschriften, brevetten, andere titels en diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen;

Gelet op het besluit van de Regering van 21 oktober 1998 betreffende de attesten, getuigschriften, brevetten, andere titels en diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 30.379/2, gegeven op 13 juni 2001;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 37, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit wordt het getal "60" door "50" vervangen.

Art. 2.Artikel 38 van hetzelfde koninklijk besluit, aangevuld bij het koninklijk besluit van 30 juli 1969, wordt door de volgende bepaling vervangen : « Elke leerling die de onderwijsinrichting zonder brevet of diploma verlaat, heeft recht op een door het inrichtingshoofd ondertekend attest met vermelding van de studiejaren die hij met vrucht heeft beëindigd.

Tot het einde van het schooljaar 1996-1997 kan eveneens een attest uitgereikt worden voor de verschillende met vrucht gevolgde cursussen. »

Art. 3.In artikel 41 van hetzelfde koninklijk besluit wordt het getal "60" door "50" vervangen.

Art. 4.Worden opgeheven in het besluit van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs : 1° artikel 36, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 juli 1975;2° artikel 39, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 mei 1967, 30 juli 1969 en 31 juli 1975;3° artikel 40, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 juli 1975.

Art. 5.Voorliggend besluit heeft uitwerking op 2 september 1996.

Art. 6.De Minister bevoegd inzake Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 25 oktober 2001.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^