Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 27 mei 2010
gepubliceerd op 10 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010204560
pub.
10/09/2010
prom.
27/05/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 MEI 2010. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s, artikel 18, § 1, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2000;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 29 april 2004 houdende benoeming van de voorzitter van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s;

Gelet op het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s;

Gelet op het voordracht ingediend op 29 april 2010 door de Raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake Opleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s wordt het woord "Freddy" vervangen door het woord "Alfred".

Art. 2.In hetzelfde besluit van de Regering wordt een artikel 1.1. ingevoegd, luidende als volgt : « Artikel 1.1 - De heer Alfred Heck, Vervierser Strasse 13 in 4700 Eupen, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s. ».

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 29 april 2004 houdende benoeming van de voorzitter van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 5.De Minister bevoegd inzake Opleiding wordt belast met de uitvoering van voorliggend besluit.

Eupen, 27 mei 2010.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^