Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 29 augustus 2019
gepubliceerd op 11 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot vastlegging van het opleidingsprogramma ter voorbereiding op het getuigschrift van lager secundair beroepsonderwijs voor leerlingen van de duale middenstandsopleiding

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019204492
pub.
11/10/2019
prom.
29/08/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204492

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


29 AUGUSTUS 2019. - Besluit van de Regering tot vastlegging van het opleidingsprogramma ter voorbereiding op het getuigschrift van lager secundair beroepsonderwijs voor leerlingen van de duale middenstandsopleiding (2019)


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, artikel 4 en artikel 13.2, § 2, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/06/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018204321 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2018 sluiten;

Gelet op de voordracht van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, ingediend op 2 april 2019;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor Opleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het opleidingsprogramma ter voorbereiding op het getuigschrift van lager secundair beroepsonderwijs voor leerlingen van de duale middenstandsopleiding (2019), in zijn versie van 30 juli 2019, wordt vastgelegd.

Art. 2.Het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's publiceert het in artikel 1 vermelde programma op zijn website.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 4.De minister bevoegd voor Opleiding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 29 augustus 2019.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^