Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 29 januari 2009
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot deelneming van de Duitstalige Gemeenschap aan de kosten van het leerlingenvervoer

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2009200996
pub.
19/03/2009
prom.
29/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2009. - Besluit van de Regering tot deelneming van de Duitstalige Gemeenschap aan de kosten van het leerlingenvervoer


Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 15 juli 1983 tot inrichting van een Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 juli 2004 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op het decreet van 4 december 2008 houdende vastlegging van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009;

Gelet op de toestemming van de Inspectie van Financiën van 20 januari 2009;

Gelet op de toestemming van de Minister-Voorzitter, bevoegd voor de Begroting, van 20 januari 2009;

Op voorstel van de Minister van Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Duitstalige Gemeenschap neemt deel aan de kosten van TEC-abonnementen voor leerlingen die een door de DG georganiseerde of gesubventioneerde secundaire of hoge school bezoeken of die in de DG wonen en een school of hoge school in een buurland bezoeken. Eveneens ontvangen de personen die voor de opleiding van de leerlingen verantwoordelijk zijn en die door de openbare vervoermaatschappij (TEC) of door de leerlingenvervoerdienst van de Gemeenschap worden vervoerd, een terugbetaling voor zover de financiële last een abonnement voor vijf zones overstijgt.

Art. 2.De tussenkomst vermeld in artikel 1 wordt ten laste van de begroting 2009 uitbetaald.

Art. 3.De uitbetaling heeft plaats via de begrotingsallocatie 30.12.34.01 - Terugbetaling vervoerbewijzen (TEC-abonnementen) en vergoeding voor het vervoer met privéwagens - en na controle van de ingediende bewijsstukken.

Art. 4.Het Rekenhof kan te allen tijde de uitgaven ter plaatse controleren.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt genomen.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 29 januari 2009.

De Minister-Voorzitter, Minister van lokale besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, O. PAASCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^