Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 29 juni 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2006033081
pub.
08/09/2006
prom.
29/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2006. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de Duitstalige Gemeenschap, gegeven op 12 juni 2006;

Op de voordracht van de Minister-President bevoegd inzake Personeel;

Na beraadslaging, Besluit : Wijzigingsbepaling

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap wordt een punt G ingevoegd, luidend als volgt : « G. Basisoverlegcomité voor de personeelsleden van de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap;

Voorzitter : de Minister bevoegd inzake Onderwijs. » Inwerkingtreding

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Uitvoering

Art. 3.De Minister-President, bevoegd inzake Personeel, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 29 juni 2006.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen K.-H. LAMBERTZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^