Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 30 augustus 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 december 1993 over de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2018205070
pub.
19/10/2018
prom.
30/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205070

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


30 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 december 1993 over de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikel 7;

Gelet op het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, artikel 58, gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van 8 december 1993 over de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs;

Gelet op het advies van het tussenoverlegcomité van de Duitstalige Gemeenschap, gegeven op 18 januari 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 24 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 26 januari 2018;

Gelet op advies 63.203/2 van de Raad van State, gegeven op 23 april 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - In artikel 1 van het besluit van de Regering van 8 december 1993 over de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs wordt het woord "buitengewoon" vervangen door het woord "gespecialiseerd" en worden de woorden "beperkt leerplan" vervangen door de woorden "beperkt leerplan, deeltijds kunstonderwijs".

Art. 2 - In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "het overeenkomstig koninklijk besluit van 29 maart 1985 houdende vastlegging van de openingsdagen van de inrichtingen voor onderwijs met volledig leerplan voorgeschreven minimaal aantal schooldagen" vervangen door de woorden "het minimaal aantal schooldagen voorgeschreven overeenkomstig de artikelen 57 en 58 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, de artikelen 17 en 18 van het decreet van 23 maart 2009 betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs, de artikelen 3.31 en 3.32 van het decreet van 27 juni 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool en de uitvoeringsbesluiten ervan".

Art. 3 - In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikels 3 tot 7" vervangen door de woorden "artikelen 6 en 7".

Art. 4 - In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikels 2 tot 7" vervangen door de woorden "artikelen 6 en 7".

Art. 5 - Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6 - Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 7 - De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 30 augustus 2018.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^