Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 01 juli 2010
gepubliceerd op 13 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2009/136 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de carrières van de ambtenaren en het reglement van het personeel van de d

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031408
pub.
13/09/2010
prom.
01/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JULI 2010. - Besluit 2009/136 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de carrières van de ambtenaren en het reglement van het personeel van de diensten van het college van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3 gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, artikel 79;

Gelet op het decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, 1°;

Gelet op het decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, 1°;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031112 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031107 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hiërarchie van de graden van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031111 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van verscheidene wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031089 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031110 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluiten betreffende de carrières van de ambtenaren en het reglement van het personeel van de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, verleend op 10 november 2009;

Gelet op het akkoord van het Collegelid belast met de begroting, gegeven op 1 juli 2010;

Gelet op het protocol nr. 2009/23 van het Sectorcomité XV van 21 december 2009;

Gelet op het advies 48.035/2 van de Raad van State verleend op 19 april 2010, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van het Collegelid belast met het Openbaar Ambt;

Na beraad, Besluit :

Artikel 1.Onderhavig besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 2, 2° van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de carrière van de ambtenaren en het reglement van het personeel van de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, worden de woorden « 4 maart 1999 » vervangen door de woorden « 1 juli 2010 ».

Art. 3.Artikel 24 van dit besluit wordt vervangen door het volgende : «

Art. 24.De graden van administratieve assistent en technisch assistent (rang 20) mogen toegekend worden aan de laureaten van het recruteringsexamen of van een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau ».

Art. 4.In artikel 25 van datzelfde besluit worden de woorden « Beheersassistent » en « Beheersassistent 1e klas » opgeheven.

Art. 5.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden « Beheersassistent 1e klas » en « Hoofd Beheersassistent » opgeheven.

Art. 6.In bijlage II van hetzelfde besluit worden de regels betreffende de Hoofd beheersassistenten, de eerstaanwezende beheersassistenten, de beheersassistenten 1e klas en de beheersassistenten in de tabel over de rangen 25 tot 20 opgeheven.

Art. 7.Onderhavig besluit is van kracht op 22 juni 2009.

Art. 8.Het Collegelid bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juli 2010.

Door het College : B. CEREXHE, Lid van het College belast met het Openbaar Ambt Ch. DOULKERIDIS, Voorzitter van het College

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^