Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 02 februari 2017
gepubliceerd op 27 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2017/25 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de F

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017010869
pub.
27/04/2017
prom.
02/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010869

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


2 FEBRUARI 2017. - Besluit 2017/25 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87 § 3 gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 6 januari 2014;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, artikel 79 § 1;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het protocol nr. 2016/13 van 12 juli 2016 van het Comité van Sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het sectorale akkoord 2016-2017 budgettair gespreid tot in 2019;

Gelet op het protocol nr. 2016/28 van 15 december 2016 van het Comité van Sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 16 januari 2017;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College bevoegd voor de Begroting gegeven op 2 februari 2017;

Op voorstel van de Collegeleden bevoegd voor Beroepsopleiding en Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van deze laatste. HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

Art. 2.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt de eerste bijlage vervangen door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 december 2016 vervangen door de eerste bijlage gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

Art. 3.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie gewijzigd bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 december 2016, worden de weddeschalen vervangen door de weddeschalen hieronder :

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017

Artikel 4

31.548,89 - 52.904,81 14 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00

Artikel 5

38.897,33 - 56.119,91 11 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00

Artikel 6

Eerste lid 33.156,24 - 49.001,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00 Tweede lid 34.662,98 - 52.053,90 11 x 2 x 1.337,72 1 x 1 x 669,00 1 x 2 x 1.338,00 1 x 1 x 669,00

Artikel 7

33.156,24 - 49.001,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00

Artikel 8

26.959,14 - 41.722,90 3 x 1 x 642,01 11 x 2 x 987,43 1 x 1 x 494,00 1 x 2 x 988,00 1 x 1 x 494,00

Artikel 9

30.174,00 - 44.478,65 3 x 1 x 642, 01 9 x 2 x 1.125,18 1 x 1 x 563,00 1 x 2 x 1.126,00 1 x 1 x 563,00

Artikel 23

37.498,37 - 57.465,72 13 x 2 x 1.376,95 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00

Artikel 39

31.548,89 - 52.904,81 14 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00


Art. 4.In de bijlage I van hetzelfde besluit gewijzigd bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 december 2016, worden de bedragen van de weddeschalen vervangen door de bedragen hieronder :

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017

37.498,37 - 57.465,72

33.156,24 - 49.001,18

26.959,14 - 41.722,90

30.174,00 - 44.478,65


Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 6.Het Collegelid belast met Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit .

Gedaan te Brussel op 2 februari 2017.

Voor het College : F. LAANAN, Voorzitster van het College C. JODOGNE, Collegelid belast met Ambtenarenzaken

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit 2017/25 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 februari 2017 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Gedaan te Brussel op 2 februari 2017.

Voor het College : F. LAANAN, Voorzitster van het College C. JODOGNE, Collegelid belast met Ambtenarenzaken


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^