Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 08 september 2011
gepubliceerd op 18 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2011/867 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031611
pub.
18/01/2012
prom.
08/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2011. - Besluit 2011/867 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale cohesie gesloten hebben met de Franse Gemeenschapscommissie


Het College, GELET OP het decreet van 17 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011;

GELET OP de boeking op basisallocatie 22.20.00.01 van een krediet bestemd voor uitgaven van enigerlei aard voor de toepassing van het akkoord met de social-profit sector in de sociale cohesie ten belope van 890.000 € ;

GELET OP het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25/08/2011;

GELET OP het akkoord van het Collegelid bevoegd voor de Begroting;

OVERWEGENDE dat het College van de Franse Gemeenschapscommissie op gemeentelijk en gewestelijk niveau contracten voor sociale cohesie heeft gesloten, en binnen de gemeentelijke contracten specifieke overeenkomsten met de verenigingen, en dit vanaf 1 januari 2011;

OVERWEGENDE dat de algemene beleidsverklaring van de Franse Gemeenschapscommissie erin voorziet dat de sector van de sociale cohesie geleidelijk in overeenstemming zou worden gebracht met de weddeschalen en voordelen van het akkoord met de social-profit uit 2000 en dat deze afstemming door de overheid andermaal bevestigd werd bij het sluiten van de akkoorden met de social-profit voor 2010-2012;

OVERWEGENDE dat gezien het beschikbare krediet de toekenning van een deel van deze voordelen mogelijk is.

Op voordracht van het Collegelid bevoegd voor sociale cohesie, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.§ 1 Het College van de Franse Gemeenschapscommissie kent een totaal bedrag van 884.000 € toe aan de verenigingen die in 2011 een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale cohesie gesloten hebben in het kader van het decreet betreffende de sociale cohesie. De lijst van deze verenigingen en van de bedragen die aan elkeen worden toegekend, is als bijlage gevoegd bij dit besluit.

Er wordt voorzien in een bijkomend bedrag van 5.000 € voor de syndicale premies.

De bedragen die aan de verenigingen worden toegekend, moeten voor de werknemers van de in het 1ste lid bedoelde verenigingen voor 2011 de toekenning van voordelen aan werknemers van de social-profit dekken ingevolge het akkoord met de social-profit uit 2000. § 2. Dit bedrag zal onder de verenigingen worden verdeeld op grond van de volgende principes : 1° Toekenning van een forfaitair bedrag van 350 € per voltijds equivalent (VTE) dat wordt toegewezen aan activiteiten gericht op sociale cohesie, voor de opleiding van werknemers. De periode tijdens dewelke de subsidies voor de opleiding gebruikt mogen worden, loopt van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012. 2° Toekenning van een forfaitair bedrag van 50 € per VTE dat wordt toegewezen aan de sociale cohesie, voor bijkomende kosten van het sociaal secretariaat;3° Verdeling van de beschikbare middelen, na aftrek van deze forfaits, onder de verenigingen die bezoldigde werknemers toewijzen aan activiteiten gericht op sociale cohesie, naar rato van het aantal VTE die in elke vereniging toegewezen worden aan de sociale cohesie. Worden van deze verdeling uitgesloten : a) de werknemers die deel uitmaken van de gesubsidieerde kaders van de social-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie;b) de GECO-werknemers voor wie de werkgever een subsidie heeft ontvangen, toegekend door het besluit uit 2010 betreffende de gedeeltelijke aanvullende tegemoetkoming ten gunste van werkgevers van social-profitsectoren die gesubsidieerde contractuele personeelsleden tewerkstellen - goedkeuring van de verdelingscriteria, vastlegging van het totaal bedrag en uitbetalingsregels.c) de werknemers van de verenigingen wier werkgevers voor 2010 hebben meegedeeld dat hun werknemers de weddeschalen van de social-profit sector reeds genoten (ref.CP 329 CF) zonder een beroep te doen op de aanvullende SP-subsidie van de FGC. § . 3. De aan de verenigingen toegekende middelen worden door de werkgevers onder de volgende voorwaarden verdeeld onder de werknemers : 1° de middelen moeten gebruikt worden, hetzij voor « structurele » weddeschaalverhogingen, hetzij voor regularisatiepremies 2011 of 2012 berekend door de werkgevers op basis van de volgende principes : 1) er wordt voorrang verleend aan het rechttrekken van fouten inzake positionering en anciënniteit in de beroepsclassificering;2) er moet toegezien worden op een harmonisering van het verschil tussen de uitgekeerde bezoldigingen en de referentieschalen van de social-profit bij de FGC ref.CP 329 CF); 2° de middelen mogen tevens gebruikt worden om eindejaarspremies uit te betalen, die berekend worden volgens de regels van de social-profit bij de FGC;3° de weddeschaalverhogingen en de regularisatiepremies mogen niet leiden tot bezoldigingen hoger dan deze vastgesteld in de weddeschalen van de social-profit bij de FGC (ref.CP 329 CF). § 4. De verdeelregels voor de middelen toegekend voor de voordelen bedoeld in § 2, 3°, moeten vervat worden in collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten worden in de bevoegde paritaire comités (ref. CP 329 CF).

Art. 3.Het totaalbedrag van de financiering die aan deze verenigingen moet worden toegekend, zijnde 884 000 €, dient aangerekend te worden op basisallocatie 22.20.00.01 van de begroting 2011 van de Franse Gemeenschapscommissie.

De subsidies zullen in twee schijven worden uitbetaald aan de verenigingen die opgenomen zijn in de bijlage bij dit besluit: 1° een eerste schijf van 80 % zal uitbetaald worden op basis van een schuldvordering.De verenigingen die in de onmogelijkheid verkeren het in de bijlage voorziene bedrag te verantwoorden, zijn verplicht de administratie daarvan onverwijld en schriftelijk op de hoogte te brengen. 2° een tweede schijf van 20 % zal uitbetaald worden op basis van een tweede schuldvordering, na goedkeuring van de in artikel 4 bedoelde verantwoordingsstukken.

Art. 4.1. Om het gebruik van de subsidie te verantwoorden, moeten de verenigingen tegen uiterlijk 31 juli 2012 verantwoordingsstukken indienen die overeenstemmen met het bedrag van de toegekende subsidie volgens de principes omschreven in artikel 2, meer bepaald per vereniging, een overzicht van de toegekende premies of weddeschaalverhogingen en een verklaring op erewoord, alsook de afschriften van de verantwoordingstukken voor de uitgaven die verband houden met de opleiding en de kosten voor het sociaal secretariaat. De premies en voordelen die aan iedere werknemer worden toegekend, zullen, bij loting, grondig onderzocht worden voor 25 % van de ingediende dossiers met verantwoordingsstukken. 2. Volgende verantwoordingsstukken komen in aanmerking :

Lijst van de verantwoordingsstukken die in aanmerking komen

Het zijn de afschriften van de verantwoordingsstukken die ingediend worden bij de Franse Gemeenschapscommissie.De originelen worden altijd bewaard bij de vereniging.

In aanmerking komende kosten

In aanmerking komende stukken

Aanvullingen

Bezoldigingskosten : supplementen « social-profit » en regularisatiepremies

Overzicht van premies en voordelen die aan iedere werknemer worden toegekend.

Verklaring op erewoord dat de bedragen besteed werden voor weddeschaalverhogingen of voor regularisatiepremies of eindejaarspremies


Opleidingskosten

Facturen

Betalingsbewijzen


Kosten sociaal secretariaat

Facturen

Betalingsbewijzen

Opmerking: een betalingsbewijs is een rekeninguittreksel, een ontvangstbewijs, een vereffende factuur


3. De verantwoordingsstukken mogen enkel betrekking hebben op uitgaven voor het kalenderjaar 2011 of het eerste halfjaar van 2012 die slaan op weddeschaalverhogingen, regularisatiepremies of eindejaarspremies (dit betekent dat de geldelijke toestand van de werknemers voor het jaar 2011 of het eerste halfjaar van 2012 door de werkgevers enkel in aanmerking genomen mag worden voor de berekening van deze verhogingen of premies die in 2012 moeten worden uitbetaald) en mogen alleen gelden voor de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012 voor opleidingsuitgaven en kosten voor sociaal secretariaat.

Art. 5.Het Collegelid bevoegd voor Sociale Cohesie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 september 2011.

Door het College : Het Collegelid bevoegd voor Sociale Cohesie, Ch. PICQUE De Voorzitter van het College, Ch. DOULKERIDIS Gezien om te worden gevoegd bij het besluit 2011/867 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale cohesie gesloten hebben met de Franse Gemeenschapscommissie.

VERENIGING

VTESC 2011

OPLEIDING

SOCIAAL SEC. LOONS- VERHOGING

TOTAAL

2 bouts

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Abordage

1,75

612,50

87,50

2799,32

3499,32

Abraço - Association d'aide et d'information aux migrants de langue portugaise en situation précaire ou irrégulière

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Action en Milieu ouvert à Schaerbeek

1,6

560,00

80,00

2559,37

3199,37

Activités sportives, culturelles et de loisirs de Ganshoren - Jeunesse

2,37

829,50

118,50

3791,07

4739,07

Activités sportives, culturelles et de loisirs de Ganshoren - Prévention

1,58

553,00

79,00

2527,38

3159,38

Africa Sub Sahara

0,21

73,50

10,50

335,92

419,92

Amis d'accompagner (Les)

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Amis d'Aladdin (Les)

12

4200,00

600,00

19195,31

23995,31

Amis de Wetchi

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Amis des bibliothèques de la Ville de Bruxelles (Les)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

AMO de NOH Service d'aide à la Jeunesse en milieu ouvert

0,25

87,50

12,50

399,90

499,90

Amorce (L')

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Animation prévention socioculturelle - Le Pas

2,45

857,50

122,50

3919,04

4899,04

Animations et loisirs pour tous

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Apprenti-Sage

3

1050,00

150,00

4798,83

5998,83

Arabe (Centre culturel)

1,37

479,50

68,50

2191,46

2739,46

Arthis - La Maison culturelle belgo-roumaine

0,7

245,00

35,00

1119,73

1399,73

Assembl'âge

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Association bruxelloise d'Entraide et de Formation (ABEF)

4

1400,00

200,00

6398,44

7998,44

Association de Parents pour l'Orientation et la Médiation du quartier Saint-Antoine

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Association d'Insertion, de Liberté et d'Echange - L'Aile

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Association interculturelle, sociale et sportive

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Association pour le Droit des Etrangers

2,37

829,50

118,50

3791,07

4739,07

Association sportive et éducative Anneessens

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Atelier des Petits Pas

6,25

2187,50

312,50

9997,56

12497,56

Ateliers du Soleil

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Ateliers populaires

1,9

665,00

95,00

3039,26

3799,26

Atoll

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Atout Projet

26,5

9275,00

1325,00

42389,64

52989,64

Avenir ASBL

2,5

875,00

125,00

3999,02

4999,02

Avicenne

0,92

322,00

46,00

1471,64

1839,64

Belgique Djibouti

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Bouillon de cultures

14,9

5215,00

745,00

23834,17

29794,17

Brocoli théâtre

0,58

203,00

29,00

927,77

1159,77

Cactus (Le)

6

2100,00

300,00

9597,65

11997,65

Cairn

3,5

1225,00

175,00

5598,63

6998,63

Caméléon bavard (Le)

1,83

640,50

91,50

2927,28

3659,28

CATI - Centre d'alphabétisation pour travailleurs immigrés

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cemome - Centre d'Education en Milieu ouvert

16

5600,00

800,00

25593,74

31993,74

Cenforgil Sport

1,1

385,00

55,00

1759,57

2199,57

Centre culturel Bruxelles Nord - Maison de la création

1,9

665,00

95,00

3039,26

3799,26

Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre d'accueil, de recherche, d'information et d'animation - Caria

3,25

1137,50

162,50

5198,73

6498,73

Centre d'action sociale italien - Université ouvrière Casi-Uo

2

700,00

100,00

3199,22

3999,22

Centre de développement et d'animation schaerbeekois

3,75

1312,50

187,50

5998,53

7498,53

Centre de jeunes d'Anderlecht

2,5

875,00

125,00

3999,02

4999,02

Centre de réflexion Fransisco Ferrer

0,53

185,50

26,50

847,79

1059,79

Centre d'Entraide de Jette

2,42

847,00

121,00

3871,05

4839,05

Centre d'intégration socio-économique pour le travail

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre familial belgo-immigré

2,5

875,00

125,00

3999,02

4999,02

Centre féminin d'Education permanente

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Centre hellénique et interculturel de Bruxelles

3,5

1225,00

175,00

5598,63

6998,63

Centre interculturel de Formation par l'Action

2,7

945,00

135,00

4318,94

5398,94

Centre pédagogique Paroles ASBL

5,05

1767,50

252,50

8078,03

10098,03

Centre social du Béguinage

3,5

1225,00

175,00

5598,63

6998,63

Centre Vidéo de Bruxelles

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Cirqu'conflex

4,9

1715,00

245,00

7838,08

9798,08

Cité des Jeunes (Maison des jeunes en milieu populaire - Le Local) (La)

7,5

2625,00

375,00

11997,07

14997,07

Club de jeunesse, action éducative

7,5

2625,00

375,00

11997,07

14997,07

Club des Petits Débrouillards de la Région bruxelloise

2,3

805,00

115,00

3679,10

4599,10

Cohésion

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cohésion sociale d'Evere (La)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cohésion sociale ixelloise

4,25

1487,50

212,50

6798,34

8498,34

Colombier - Centre de médiation et d'aide extra-scolaire

4

1400,00

200,00

6398,44

7998,44

Conseil Jeunesse Développement

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Convergences

1,6

560,00

80,00

2559,37

3199,37

Convivialités

2,8

980,00

140,00

4478,91

5598,91

Corsaires (Les)

0,37

129,50

18,50

591,86

739,86

Couleurs jeunes

3,26

1141,00

163,00

5214,73

6518,73

CréActions

0

0,00

0,00

0,00

0,00

CTL La Barricade

2,75

962,50

137,50

4398,92

5498,92

Darna

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Démocratie Plus

3

1050,00

150,00

4798,83

5998,83

Dialogue Afrique Europe

1,68

588,00

84,00

2687,34

3359,34

Don Bosco - Télé service

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Double sens

0,25

87,50

12,50

399,90

499,90

Douzerome

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Dynamo

3

1050,00

150,00

4798,83

5998,83

Ecole de cirque de Bruxelles

0,88

308,00

44,00

1407,66

1759,66

Ecole des Jeunes de la Royale Union Saint-Gilloise

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Entr'aide

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Entraide et Culture

1,31

458,50

65,50

2095,49

2619,49

Espace cré-action

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Espace de dialogue interculturel

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Espace de médiation, de communication, de cultures et de conseils juridiques EMECOJ

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Espace ixellois

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Esperluète (L')

4

1400,00

200,00

6398,44

7998,44

Evere (Centre culturel d')

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Femmes épanouies et actives

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Figuier - Service social musulman

2,5

875,00

125,00

3999,02

4999,02

Forum koekelbergeois

0,99

346,50

49,50

1583,61

1979,61

Foyer des Jeunes des Marolles

0,37

129,50

18,50

591,86

739,86

Ganshoren "La Villa" (Centre culturel de)

0,06

21,00

3,00

95,98

119,98

Gerbe Santé mentale

4,2

1470,00

210,00

6718,36

8398,36

Gerbe AMO

2

700,00

100,00

3199,22

3999,22

Goutte d'huile (La)

3,39

1186,50

169,50

5422,67

6778,67

Groupe d'animation et de formation pour femmes immigrées - GAFFI

7,5

2625,00

375,00

11997,07

14997,07

Groupe d'entraide scolaire de Laeken

3,61

1263,50

180,50

5774,59

7218,59

Groupe socialiste d'action et de réflexion sur l'audiovisuel

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Groupement pour l'Abolition des Mutilations sexuelles Féminines

2

700,00

100,00

3199,22

3999,22

Harmonisation sociale schaerbeekoise

4,99

1746,50

249,50

7982,05

9978,05

Inférences

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Infor Jeunes - Centre d'accueil et d'information jeunesse

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Infor Jeunes Bruxelles

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Inser'action

3,76

1316,00

188,00

6014,53

7518,53

Institut de la Vie

2

700,00

100,00

3199,22

3999,22

Institut de recherche pour le développement de l'espace culturel européen, observatoire du genre, de la féminisation et des langues - IRDECOF

0,8

280,00

40,00

1279,69

1599,69

Institut kurde de Bruxelles

2,5

875,00

125,00

3999,02

4999,02

Interpôle

1,25

437,50

62,50

1999,51

2499,51

IS ASBL - Idéal Stand Art

2,05

717,50

102,50

3279,20

4099,20

Ixelles jeunes

1,03

360,50

51,50

1647,60

2059,60

Jardin ensoleillé (Le)

3

1050,00

150,00

4798,83

5998,83

Jette (Centre culturel de)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Jeunesse à Bruxelles ASBL

7,43

2600,50

371,50

11885,09

14857,09

Joseph Swinnen

7,87

2754,50

393,50

12588,92

15736,92

Ligue des familles

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Lire et Ecrire

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Lutte contre l'exclusion sociale

10,63

3720,50

531,50

17003,84

21255,84

Ma Maison à Toi

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Maison de la Famille

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Maison de l'Amérique latine

0,78

273,00

39,00

1247,69

1559,69

Maison de Quartier Saint-Antoine

3

1050,00

150,00

4798,83

5998,83

Maison de Turquie -EYAD

2,16

756,00

108,00

3455,16

4319,16

Maison d'entraide pour le développement social - MEDES

1,29

451,50

64,50

2063,50

2579,50

Maison des Enfants d'Anderlecht "Club Unesco"

5,1

1785,00

255,00

8158,01

10198,01

Maison des Enfants de Saint-Gilles

4,3

1505,00

215,00

6878,32

8598,32

Maison des Enfants Van Dijck

3,22

1127,00

161,00

5150,74

6438,74

Maison des Jeunes de Forest

6

2100,00

300,00

9597,65

11997,65

Maison des Jeunes l'Avenir

0,92

322,00

46,00

1471,64

1839,64

Maison des Jeunes Neder-over-Heembeek

1,91

668,50

95,50

3055,25

3819,25

Maison en couleurs (La)

2,82

987,00

141,00

4510,90

5638,90

Maison en Plus (Une)

3,7

1295,00

185,00

5918,55

7398,55

Maître Mot

2,4

840,00

120,00

3839,06

4799,06

Manguier en fleurs (Le)

1,47

514,50

73,50

2351,43

2939,43

Mentor Jeunes

0,25

87,50

12,50

399,90

499,90

Mes-Tissages

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Mini-Anneessens

0,55

192,50

27,50

879,78

1099,78

Mission Locale de Saint-Gilles

5,3

1855,00

265,00

8477,93

10597,93

Mondial sport

3

1050,00

150,00

4798,83

5998,83

Mouvement social d'action interculturel - Mosaic

2,16

756,00

108,00

3455,16

4319,16

Musique plurielle

0,8

280,00

40,00

1279,69

1599,69

Notre coin de quartier

7,25

2537,50

362,50

11597,17

14497,17

Nouveaux Disparus (Les)

3,09

1081,50

154,50

4942,79

6178,79

Objectif, mouvement pour l'égalité des droits

2

700,00

100,00

3199,22

3999,22

Omar Khayam (Centre culturel)

0,9

315,00

45,00

1439,65

1799,65

Oranger (L')

3,52

1232,00

176,00

5630,62

7038,62

Pavillon (Le)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Quartier et famille ASBL

4,5

1575,00

225,00

7198,24

8998,24

Quatre vingt-huit (Le) - Maison de jeunes

1,75

612,50

87,50

2799,32

3499,32

Rasquinet ASBL EDD CEC

3,5

1225,00

175,00

5598,63

6998,63

Recherche et Formations socioculturelles - Reform

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Réseau d'échanges de savoirs RES 59

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Réseau Mariage et Migration

0,5

175,00

25,00

799,80

999,80

Résilience et Intégration

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Ressources humaines (Centre des)

0,33

115,50

16,50

527,87

659,87

Ruche aux Livres (La)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Rue (La)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Ruelle (La)

2,22

777,00

111,00

3551,13

4439,13

SAFA

2

700,00

100,00

3199,22

3999,22

Schola ULB ASBL

2,69

941,50

134,50

4302,95

5378,95

Scientothèque (La) - ULB

1,21

423,50

60,50

1935,53

2419,53

Sémaphore

3

1050,00

150,00

4798,83

5998,83

Service de jeunesse des Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active - CEMEA

2,72

952,00

136,00

4350,94

5438,94

Service de Traduction et d'Interprétariat en milieu social SeTIS

3,25

1137,50

162,50

5198,73

6498,73

Service d'éducation et de formation populaire

5

1750,00

250,00

7998,04

9998,04

Service d'intégration et d'insertion missions actions - SIMA

4,75

1662,50

237,50

7598,14

9498,14

Service pour la Transformation, l'Innovation et le Changement social

1,4

490,00

70,00

2239,45

2799,45

Service social juif

0,8

280,00

40,00

1279,69

1599,69

Sésame

2,67

934,50

133,50

4270,96

5338,96

Smoners

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Sociedad Hispano Belga de Ayuda Mutua

3,5

1225,00

175,00

5598,63

6998,63

Société Saint-Vincent de Paul

2,55

892,50

127,50

4079,00

5099,00

Solidarcité

0,8

280,00

40,00

1279,69

1599,69

Solidarité-Savoir

0,75

262,50

37,50

1199,71

1499,71

Synergie 14

1,5

525,00

75,00

2399,41

2999,41

Synergies africaines en Belgique

0

0,00

0,00

0,00

0,00

TEFO (Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la jeunesse)

1,75

612,50

87,50

2799,32

3499,32

Théâtre Maat

1,5

525,00

75,00

2399,41

2999,41

Théâtre Marni

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Toucan (Le)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Trait d'Union

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Tremplins ASBL

0,53

185,50

26,50

847,79

1059,79

Troisième oeil (Le)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Ulysse

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Union des locataires

1,97

689,50

98,50

3151,23

3939,23

Videp

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Vie féminine - Maison mosaïque

2,2

770,00

110,00

3519,14

4399,14

Vision

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Voix des Femmes (La)

4,5

1575,00

225,00

7198,24

8998,24

Walalou

1,75

612,50

87,50

2799,32

3499,32

Welcome-Babbelkot

1

350,00

50,00

1599,61

1999,61

Winnie-Kot (Le)

1,7

595,00

85,00

2719,34

3399,34

Zorobabel ASBL

2

700,00

100,00

3199,22

3999,22

TOTAL

432,19

151266,50

21609,50

691335,00

864211,00


Bazar (Le)

5,5

1925,00

0,00

0,00

1925,00

Bruxelles Accueil

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Bruxelles laïque

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre communautaire maritime

0,6

210,00

0,00

0,00

210,00

Centre culturel Bruegel

0,95

332,50

0,00

0,00

332,50

Chôm'hier - AID

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Collectif d'alphabétisation

5,1

1785,00

0,00

0,00

1785,00

Collectif Formation Société

1,35

472,50

0,00

0,00

472,50

Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers CIRE

0

0,00

0,00

0,00

0,00

EATA Association européenne des Académiciens turcs de Belgique

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Entraide Bruxelles

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Entraide des Marolles

2,47

864,50

0,00

0,00

864,50

Espace P

1

350,00

0,00

0,00

350,00

Football-Etudes-Familles-Anderlecht FEFA

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Formation Insertion jeunes

1,9

665,00

0,00

0,00

665,00

Formosa

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Foyer des Jeunes

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Groupe santé Josaphat

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Halte garderie de la Senne - Ribambelle

0,9

315,00

0,00

0,00

315,00

Lezarts-urbains (Fondation Jacques Gueux)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Liens de quartier petite enfance

10,5

3675,00

0,00

0,00

3675,00

Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente

9,25

3237,50

0,00

0,00

3237,50

Maison de quartier d'Helmet

3,93

1375,50

0,00

0,00

1375,50

Maison des associations de Bruxelles

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Maison des Jeunes de Ganshoren

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Partenariat D+ de Schaerbeek et Saint-Josse

0,5

175,00

0,00

0,00

175,00

Partenariat de Cureghem

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Partenariat Quartier Marconi

2,5

875,00

0,00

0,00

875,00

Piment (Le)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Progrès

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Service International de Recherche, d'Education et d'Action sociale

3

1050,00

0,00

0,00

1050,00

Trapeze ASBL

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Turkish Lady

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Union des locataires d'Anderlecht

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Vie associative francophone d'Anderlecht

4,8

1680,00

0,00

0,00

1680,00

Watermael Boitsfort en plein air

2,29

801,50

0,00

0,00

801,50

TOTAAL

56,54

19789,00

0,00

0,00

19789,00

ALGEMEEN TOTAAL

488,73

171055,50

21609,50

691335,00

884000,00


Brussel, 8 september 2011.

Door het College : Het Collegelid, bevoegd voor Sociale Cohesie, Ch. PICQUE De Voorzitter van het College, Ch. DOULKERIDIS.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^