Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 11 juni 2020
gepubliceerd op 25 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bijzonderemachtenbesluit 2020/1017 nr. 9 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het college van de franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire a

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020043100
pub.
25/09/2020
prom.
11/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043100

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


11 JUNI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit 2020/1017 nr. 9 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het college van de franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020


Het college, Gelet op de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen sluiten houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen;

Gelet op het reglement van 20 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op artikel 2 van het decreet van 19 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie;

Gelet op de beslissingen van het Franstalig College, het Verenigd College en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2020 betreffende compenserende maatregelen voor de Brusselse non-profitsector die afhangt van de colleges van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en creatie van speciale dotaties om tegemoet te komen aan de buitengewone behoeften van de operatoren, als gevolg van de COVID-19-crisis;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2020 betreffende steunmaatregelen ter aanvulling van de beslissingen van 26 maart 2020 voor de Brusselse non-profit welzijns- en gezondheidssector die afhangt van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de colleges van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en creatie van speciale dotaties;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 betreffende steunmaatregelen ter aanvulling van de beslissingen van 26 maart en 23 april 2020 voor de Brusselse non-profitsector die afhangt van het college van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020.

Overwegende de dringende nood aan financiële ondersteuning van de non-profitsector, zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit het oogpunt van het beheer van de gezondheidsrisico's van het welzijns- en zorgpersoneel dat in het kader van zijn opdrachten in contact staat met het publiek, als gevolg van de crisis in verband met COVID-19;

Overwegende dat de liquide middelen van de sector in het bijzonder onder druk staan in deze crisisperiode in verband met COVID-19;

Overwegende dat de creatie en financiering van een specifieke allocatie zal toelaten snel over de nodige middelen te beschikken om het hoofd te bieden aan de vereisten in verband met de COVID-19-crisis;

Op de voordracht van het collegelid bevoegd voor Begroting en na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, § 1, eerste lid, 116, § 1, 121, § 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 2 van het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 wordt vervangen door wat volgt: De kredieten ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2020 worden aangepast als volgt: in duizend EUR

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Kredieten


Initieel

21.243

21.885

Aanpassing

+ 2.046

+ 2.046


Aangepast

23.289

23.931


Art. 3.Artikel 3 van het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 wordt vervangen door wat volgt: Er wordt een basisallocatie 11.001.00.01.0100 gecreëerd, genaamd `Toelagen van allerlei aard in verband met de COVID-19-gezondheidscrisis', met 0 euro aan vastleggingskredieten en 0 euro aan vereffeningskredieten.

Er wordt een basisallocatie 11.001.00.02.3300 gecreëerd, genaamd `Toelagen van allerlei aard aan verenigingen in verband met de Covid -19-gezondheidscrisis', met 2.046.000 euro aan vastleggingskredieten en 2.046.000 euro aan vereffeningskredieten.

Art. 4.Artikel 4 van het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 5 van het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 wordt vervangen door wat volgt: De artikelen en bijlagen van het reglement van 20 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 worden niet gewijzigd, met uitzondering van de creatie van de basisallocatie bedoeld in artikel 3 van dit reglement en de uitsplitsingen van de kredieten binnen hetzelfde programma in de loop van het jaar.

Art. 6.Het collegelid bevoegd voor Begroting wordt belast met de toepassing van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn goedkeuring door het College.

Brussel, 11 juni 2020.

Voor het College, Barbara Trachte Minister-voorzitster


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^