Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 13 december 2001
gepubliceerd op 01 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Nicole Ryckmans tot de graad van adviseur-diensthoofd

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031077
pub.
01/03/2002
prom.
13/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Nicole Ryckmans tot de graad van adviseur-diensthoofd (niveau 1, rang 13)


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid het artikel 79 en het artikel 79bis toegevoegd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op het decreet II van de Franse Gemeenschapsraad van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid artikel 4;

Gelet op het decreet III van de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid artikel 4;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij het besluit van het College van 4 juli 1996, bij besluit van het College van 11 december 1997 en door het besluit van het College van 4 maart 1999 tot wijziging van verscheidene wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van het geldelijk statuut van de personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, zoals gewijzigd door het besluit van het College van 4 maart 1999 tot wijziging van verscheidene wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de hiërarchie van de graden van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot bepaling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot bepaling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 oktober 1999 tot regeling van zijn werking en tot regeling van de ondertekening van zijn akten;

Gelet op de beslissing van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 april 1999 tot openverklaring van een betrekking, met ingang per 1 april 1999 of uiterlijk op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit van 4 maart 1999 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van het organiek kader van de Diensten van het College van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, van de 13 arbeidsplaatsen van adviseur-diensthoofd;

Gelet op de beslissing van het College van de Franse Gemeenschapscommissie op 1 april 1999 tot goedkeuring van zowel de gemeenschappelijke criteria voor het functieprofiel van adviseur-diensthoofd als de bijzondere criteria voor elk van de 13 functies van adviseur-diensthoofd vacant verklaard en voorgesteld door de Directieraad van de Diensten van College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het bericht van openverklaring en de oproep tot kandidaten van 29 april 1999 voor de arbeidsplaatsen van adviseur-diensthoofd voor de 13 diensten;

Gelet op de goedkeuring van het lid van het College belast met de begroting;

Overwegende de akten van kandidaatstelling ingediend door Mevr. N. Ryckmans en de heren Dehennin, Herremans, Rosquin en Van Acker voor de arbeidsplaats van adviseur-diensthoofd van de dienst Logistiek;

Overwegende dat deze kandidatuurstellingen ontvankelijk werden verklaard door de Directieraad vermits ingediend binnen de vereiste termijnen en vormen;

Overwegende dat alle kandidaten de vereiste anciënniteit bezitten om bevorderd te worden tot de graad van adviseur-diensthoofd;

Overwegende de notulen van de vergadering van de Directieraad van 3, 4 en 7 juni 1999 evenals zijn bijlagen, omvattende de voorstelling van de kandidaten, de debatten van de Directieraad, de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten en de voorlopige rangschikking van de kandidaten;

Overwegende de notulen van de vergadering van de Directieraad van 24 juni, 1, 8 en 9 juli 1999 evenals de bijlagen ervan, omvattende de debatten betreffende de mondelinge en schriftelijke klachten van bepaalde kandidaten en de definitieve rangschikking van de kandidaten;

Overwegende dat de Directieraad heeft vastgesteld dat de meerderheid niet werd gehaald en dat geen enkele kandidaat een meerderheid van positieve stemmen haalde;

Overwegende dat de Directieraad heeft vastgesteld dat : Mevr. Ryckmans 5 positieve stemmen haalde op 12;

De heren Rosquin en Van Acker hebben elk 1 positieve stem gehaald op 12;

De heren Herremans en Dehennin hebben geen enkele positieve stem gehaald.

Overwegende dat het College heeft beslist op 6 december 2001 zijn beslissing van 13 januari in te trekken 2000;

Dat deze intrekking is gemotiveerd door de inbreuk op de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de administratieve handelingen, de gemotiveerde akte maakt, bovendien, het voorwerp uit van een beroep voor de Raad van State gebracht;

Overwegende dat deze intrekking inhoudt dat het College zich opnieuw moet uitspreken over het dossier; dat het erop aan komt de procedure weer op te nemen op het moment dat het gebrek is vastgesteld, hetzij ter gelegenheid van de beraadslaging van het College en de beslissing genomen door hem; dat in die mate, de bepalingen moeten worden toegepast die deze aangelegenheid regelden op het moment dat de ingetrokken handeling werd gesteld;

Overwegende dat het volledige dossier opnieuw te bestuderen is, in het bijzonder deze van de akten van kandidaatstelling, de beraadslagingen van de Directieraad, de klachten en de voorstellen;

Overwegende dat na dit nieuwe onderzoek, het College zich schaart bij het onderzoek van de diploma's en de verdiensten van de kandidaten uitgevoerd door de Directieraad en op het voorstel ervan, voor correct uitgedrukte motieven in de notulen;

Overwegende dat de uittreksels van de beraadslagingen van de Directieraad betreffende het onderzoek naar de diploma's en de verdiensten van de kandidaten, evenals de motieven van het gedane voorstel en de uitgevoerde rangschikking, en die bij onderhavige beraadslaging zijn gevoegd, doen blijken, na nieuw onderzoek, dat Mevr. Nicole Ryckmans moet worden gehouden als meest geschikte kandidaat voor de uitoefening van de betrokken functies;

Overwegende dat hiertoe, er in niets rekening wordt gehouden met de manier waarop de functies werden vervuld onder dekking van een ingetrokken benoeming;

Overwegende dat de motieven waarnaar het College zonder voorbehoud verwijst duidelijk laten blijken, niet alleen waarom de gekozen kandidaat wordt beschouwd als de meest geschikte, maar ook waarom geacht kan worden dat de overige kandidaten niet over dezelfde diploma's en verdiensten beschikken dien een benoeming verantwoorden;

Overwegende dat, ook al werd de beraadslaging voorafgaand aan het College ingetrokken, het is om een gebrek aan formele motivering; het zou dus onbillijk zijn dat de benoemde agenten, die in niets verantwoordelijk zijn voor de situatie, niet genieten van een benoeming met wederkerende kracht; maar eigenlijk, hebben ze de in geschil zijnde functie uitgeoefend terwijl de wederkerigheid geen inbreuk geeft op geen enkel recht van een derde;

Op voorstel van het lid van het College belast met Openbaar Ambt, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Nicole Ryckmans, eerste attaché (rang 11) wordt bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur-diensthoofd (rang 13) voor de dienst Logistiek.

Art. 2.De jaarlijkse basisbezoldiging van de betrokkene is vastgesteld in een schaal van 13/2 (1 137 374 - 1 742 693).

Art. 3.Onderhavig besluit wordt van kracht op 1 december 1999.

Art. 4.Onderhavig besluit wordt onmiddellijk bekendgemaakt aan de betrokkene en een afschrift wordt overgemaakt aan het Rekenhof.

Brussel, 13 december 2001.

Namens het College : F.-X. de DONNEA, Lid van het College, belast met Openbaar Ambt E. TOMAS, Voorzitter van het College A. HUTCHINSON, Lid van het College, belast met Begroting.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^