Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 13 januari 2011
gepubliceerd op 26 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2010/93 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Geme

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031054
pub.
26/01/2011
prom.
13/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2011. - Besluit 2010/93 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling


Het college, Gelet op het decreet van 27 april 1995 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van bepaalde organismen voor socio-professionele inschakeling en de subsidiëring van hun beroepsopleidingsactiviteiten voor werklozen en laaggeschoolde werkzoekenden gericht op het vergroten van hun kans op het vinden of terugvinden van werk in het raam van gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele inschakeling;

Gelet op het decreet van 4 maart 1999 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de sociale integratie van gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces, gewijzigd op 5 februari 2004;

Gelet op het decreet van 27 mei 1999 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen, gewijzigd op 6 juli 2001;

Gelet op het decreet van 5 maart 2009 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid;

Gelet op het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling;

Gelet op de adviezen van de afdelingen « Gehandicapten », « Opvang », « Thuishulp en -verpleging » en « Ambulante diensten » van de Franstalige Brusselse Adviesraad voor bijstand aan Personen en Gezondheid, respectievelijk gegeven op 8 en 23 september en 14 en 21 oktober 2010;

Gelet op het advies van het tripartiet Comité van de sector van de socio-professionele inschakeling te Brussel, gegeven op 20 september 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 november 2010;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College bevoegd voor de Begroting, gegeven op 25 november 2010;

Gelet op het advies 48.986/4 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op punt 6, 4e en 5e streepje, van het protocolakkoord van 29 juni 2000 tussen de sociale partners, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Colleges van de Gemeenschapscommissies dat voor werknemers van de non-profit sectoren vier bijkomende verlofdagen waarborgt en hen een bijkomende verlofdag toekent voor het feest van hun Gemeenschap, ter aanvulling van de 20 wettelijke verlofdagen (stelsel van 5 dagen);

Op voorstel van de Voorzitter van het College bevoegd voor de Begroting, het Lid van het College bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan Personen met een Handicap, het Lid van het College bevoegd voor de Beroepsopleiding, de Sociale Actie en het Gezin en het Lid van het College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 85 van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling, wordt paragraaf 3 als volgt vervangen : « Deze subsidie wordt uitbetaald aan de VZW's en de sociale fondsen die daartoe werden aangesteld door de sociale partners van elke betrokken sector. Deze laatsten beheren de verdeling van de banen en van de financiële middelen bedoeld in § 2 tussen de centra, de diensten, de organismen en de tehuizen erkend volgens de voorwaarden vastgelegd in de overeenkomst met het College.

Deze subsidie wordt ten laatste op 15 februari van het eerste kwartaal, 15 mei van het tweede kwartaal en 15 augustus van het derde kwartaal uitbetaald op basis van driemaandelijkse voorschotten gelijk aan 25 % van de subsidie en ten laatste op 15 november van het laatste kwartaal van het kalenderjaar wordt een driemaandelijks voorschot gelijk aan 20 % van de subsidie uitbetaald.

Na het verstrijken van deze termijnen, is op de uitstaande voorschotten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd tegen de gemiddelde bankrente, zoals deze door de Nationale Bank van België wordt vastgesteld. De rentevoet « Euribor 1 week » is van toepassing.

Het saldo van deze subsidie wordt, na de controle van de bewijsstukken, uitbetaald op 31 oktober van het volgende jaar. »

Art. 3.In artikel 85 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 5 als volgt vervangen : « § 5. De bewijsstukken voor het beheer van de compenserende aanwerving en het activiteitenverslag, dat wordt opgesteld conform de overeenkomst die werd gesloten met het College, dienen ten laatste op 30 april van het volgende jaar te worden ingediend. De rekeningen en de balans van de VZW's, die overeenkomstig de wet op de VZW's worden ingediend, en deze van de sociale fondsen dienen ten laatste op 30 juni van het volgende jaar te worden ingeleverd. »

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt in bijlage V NM met als titel « Berekening van de subsidie voor loonkosten, werkgeverslasten en andere voordelen » een punt 13 ingevoegd dat als volgt luidt : « 13. een bijkomende dag « gemeenschapsverlof » en 4 bijkomende verlofdagen ter aanvulling van de 20 wettelijke verlofdagen (stelsel van 5 dagen).

De maatregel betreffende de 4 dagen wordt naar rato toegepast voor parttimewerknemers.

Voor werknemers die vóór 1 januari 2011 werden aangeworven, worden de verlofdagen die deze maatregel overschrijden en waarin voorzien wordt door een bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst of een arbeidsreglement, zoals deze van kracht waren op 1 januari 2001, in overweging genomen bij de subsidiëring van de bezoldiging. »

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 6.Het College belast de Voorzitter van het College, die bevoegd is voor de Begroting, en de leden van het College, die bevoegd zijn voor de Beroepsopleiding, de Sociale Actie, het Gezin, het Gezondheidsbeleid en het Beleid inzake bijstand aan Personen met een Handicap, met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 januari 2011.

Door het College : De Voorzitter van het College bevoegd voor de Begroting, Chr. DOULKERIDIS Het Lid van het College bevoegd voor de Beroepsopleiding, de Sociale Actie en het Gezin, E. KIR Het Lid van het College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, B. CEREXHE Het Lid van het College bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan Personen met een Handicap, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^