Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 13 maart 2003
gepubliceerd op 24 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2001/619 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen v

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031319
pub.
24/07/2003
prom.
13/03/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 MAART 2003. - Besluit 2001/619 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding, inzonderheid artikel 22;

Gelet op het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid artikel 7;

Overwegende dat, billijkheidshalve, de ambtenaren van het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding op dezelfde wijze dienen te worden behandeld als de ambtenaren van de federale entiteiten en de overige gefedereerde entiteiten;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding, gegeven op 8 juni 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2001;

Gelet op het akkoord van het lid van het College belast met het Openbaar Ambt, gegeven op 11 juli 2001;

Gelet op het akkoord van het lid van het College belast met Begroting, gegeven op 21 maart 2002;

Gelet op protocol nr. 2001/30 van het Sectorcomité XV van de Franse Gemeenschapscommissie, ondertekend op 13 juli 2001;

Gelet op de beraadslaging van het College van de Franse Gemeenschapscommissie over het verzoek aan de Raad van State om binnen een termijn van ten hoogste één maand van advies te dienen;

Gelet op het advies 33.158/2 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2002, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van de Voorzitter van het College belast met Beroepsomschakeling en Bijscholing;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 7 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie werden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In lid 1, wordt het cijfer « vijf » vervangen door het cijfer « vier » en de woorden « 1, 2+, 2, 3, 4 » worden vervangen door de woorden « 1, 2+, 2, 3 »;2° In lid 3, wordt het cijfer 4 geschrapt. In de bijlage van hetzelfde besluit worden de weddeschalen met betrekking tot niveau 4, geschrapt.

Art. 3.De Voorzitter van het College, bevoegd voor Beroepsomschakeling en Bijscholing, en het Lid van het College, bevoegd voor Openbaar Ambt, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 maart 2003.

De Voorzitter van het College bevoegd voor Onderwijs, Beroepsomschakeling en Bijscholing, Schoolvervoer, Cohabitatie met de plaatselijke leefgemeenschappen, Relaties met de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, en de Internationale Betrekkingen, E. TOMAS Het Lid van het College, belast met het Openbaar Ambt, F.-X. de DONNEA Het Lid van het College, belast met de Begroting, A. HUTCHINSON

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^