Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 17 november 2011
gepubliceerd op 02 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2011/713 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de noodzakelijke financiële tussenkomst voor de toekenning van ecocheques ten voordele van in non-profitsectoren tewerkgestelde werknemers, goedkeuring van de verdelingscrit

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031581
pub.
02/12/2011
prom.
17/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2011. - Besluit 2011/713 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de noodzakelijke financiële tussenkomst voor de toekenning van ecocheques ten voordele van in non-profitsectoren tewerkgestelde werknemers, goedkeuring van de verdelingscriteria en vastlegging van het globale bedrag. - Tweede lezing


Het College, Gelet op artikel 13 van het decreet van 17 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 juli 2011;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College belast met de Begroting, gegeven op 20 juli 2011;

Gelet op het advies 50.305/4 van de Raad van State, gegeven op 3 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het non-profitakkoord 2010-2012 van de Franse Gemeenschapscommissie dat op 22 december 2010 werd gesloten tussen de « Gouvernement francophone bruxellois » (College van de Franse Gemeenschapscommissie) en de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van alle door de Franse Gemeenschapscommissie gesubsidieerde non-profitsectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 2009 tot invoeging van een artikel 19quater in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis van 21 december 2010;

Op voorstel van de Voorzitter van het College;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Krachtens de bewoordingen van het op 22 december 2010 gesloten akkoord en binnen de perken van de begrotingskredieten worden ecocheques toegekend aan werknemers van de binnen de non-profitsectoren erkende en door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde kaders.

Voor de sector van de sociale cohesie, worden de ecocheques toegekend aan werknemers die zijn tewerkgesteld in verenigingen die een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale cohesie gesloten hebben met de Franse Gemeenschapscommissie en waarvan het aantal voltijdse equivalenten is opgenomen als bijlage bij besluit 2010/1312 van 23 december 2010 van de Franse Gemeenschapscommissie (betreffende de vijfde fase van de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale cohesie gesloten hebben met de Franse Gemeenschapscommissie).

De referentieperiode voor de berekening van de aan elke werkgever toe te kennen tussenkomst is het burgerlijk jaar 2010.

Elke door de maatregel bedoelde werknemer opent het recht op het verkrijgen van een ecocheque met een nominale waarde van € 10 (tien euro) per aangevat trimester, ongeachte de wekelijkse arbeidsduur.

Elke door de maatregel bedoelde werknemer heeft recht op maximaal vier op zijn naam uitgegeven ecocheques per jaar.

Indien een werknemer gelijktijdig betrekkingen uitoefent of heeft vervuld binnen verschillende verenigingen van de non-profitsector, zullen de ecocheques door één enkele werkgever worden toegekend.

Art. 3.In afwijking van artikel 2, worden de door de maatregel bedoelde werknemers die te werk zijn gesteld in één van de zeven erkende hulpdiensten aan huis begunstigd met ecocheques, waarvan de totale nominale waarde € 55 (vijfenvijftig euro) bedraagt per jaar.

Art. 4.De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de bestelling van de ecocheques bij een uitgiftebedrijf naar keuze en de verdeling ervan onder de werknemers.

Art. 5.Ongeacht het aantal betrokken werknemers, wordt elke vereniging voor de tussenkomst in de productiekosten (bestelling, afdruk, verzending en administratieve afhandeling) begunstigd met een forfaitair bedrag van € 21 (eenentwintig euro), vermeerderd met een vast percentage van 7,5 % van de totale nominale waarde van de aan de door de maatregel bedoelde werknemers verschuldigde ecocheques.

Art. 6.De uitgave zal worden aangerekend op artikel 21.00.01.08 met het opschrift « Uitgaven inzake het inter-Franstalig non-profitakkoord » van de begroting 2011 van de Franse Gemeenschapscommissie waaraan een krediet van 1.010.000 euro werd toegewezen.

Art. 7.De vereffening van de subsidie zal in twee schijven geschieden.

De eerste schijf van 80 % zal worden vereffend op basis van een verklaring van schuldvordering en een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst voor ecocheques of, bij ontstentenis hiervan, een bedrijfsovereenkomst of, bij ontstentenis hiervan, een individuele overeenkomst.

De tweede schijf van 20 % zal worden vereffend op basis van een tweede verklaring van schuldvordering en een gedetailleerde factuur van het bedrijf dat de ecocheques uitgeeft.

Art. 8.De uiterste datum van indiening van de gedetailleerde facturen wordt vastgesteld op 31 januari 2012.

Art. 9.De Voorzitter van het College is belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 17 november 2011.

Voor het College : Ch. DOULKERIDIS, Voorzitter van het College

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^