Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 18 juni 2015
gepubliceerd op 19 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2015/773 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werknemersorganisaties vertegenwoordigt in het beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018010111
pub.
19/01/2018
prom.
18/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010111

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


18 JUNI 2015. - Besluit 2015/773 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werknemersorganisaties vertegenwoordigt in het beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, meer bepaald op artikel 1, gewijzigd door koninklijk besluit nr. 431 van 5 augustus 1986;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, meer bepaald op artikel 3, 4° ;

Gelet op decreet II van het Waalse Gewest van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, meer bepaald op artikel 3, 4° ;

Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, meer bepaald op artikel 3, 4° ;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding, meer bepaald op artikelen 4 en 7;

Gelet op het decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994, zoals aangenomen in de plenaire vergadering van het Franstalig Brussels Parlement op 5 december 2014;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 maart 1994 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding;

Gelet op besluit 2014/1910 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 december 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van het decreet tot wijziging van het decreet van 17 maart 1994 van de Franse Gemeenschapscommissie houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding;

Gelet op de beraadslaging van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juni 2015;

Op voorstel van het Lid van het College belast met Beroepsopleiding, Besluit :

Artikel 1.Het College ontslaat mevrouw Myriam GERARD eervol als lid van het Beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding als vertegenwoordigster van de representatieve werknemersorganisaties.

Art. 2.De heer Paul PALSTERMAN wordt aangesteld als lid van het Beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties.

Art. 3.Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Art. 4.Het Lid van het College bevoegd voor Beroepsopleiding wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juni 2015.

Door het College : F. LAANAN Minister-president van het College D. GOSUIN, Lid van het College belast met Beroepsopleiding


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^