Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 20 september 2012
gepubliceerd op 22 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2012/156 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende vaststelling van de regels voor de aanstelling van contractuele mandatarissen in de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van artikel 26

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031742
pub.
22/10/2012
prom.
20/09/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2012. - Besluit 2012/156 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende vaststelling van de regels voor de aanstelling van contractuele mandatarissen in de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van artikel 26/1, lid 4, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College, Gelet op decreet II van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, lid 1, 1° ;

Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, lid 1, 1° ;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende de oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding, artikelen 17, § 1, lid 2 en 3, en 22, lid 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 1 maart 2012;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College belast met de Begroting, uitgebracht op 8 maart 2012;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College belast met het Openbaar Ambt, uitgebracht op 27 maart 2012;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding, uitgebracht op 16 april 2012;

Gelet op de informatie overgemaakt aan de Federale Minister van Pensioenen op 23 april 2012;

Gelet op het protocol nr. 2012/10 van 24 april 2012 van het Sectorcomité XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op advies nr. 51.864 van de Raad van State, uitgebracht op 23 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van het Lid van het College bevoegd voor Beroepsopleiding, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikelen 127 en 128 van de Grondwet, krachtens artikel 138 ervan.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° « externe kandidaten » : kandidaten als bedoeld in artikel 26/1, lid 2, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;2° « contractuele mandataris van rang 16 » : de externe kandidaat waaraan een mandaat van rang 16 werd toegekend en die aangeworven is naar aanleiding van een arbeidsovereenkomst in uitvoering van dit besluit.3° « statutaire mandataris van rang 16 » : het statutaire personeelslid van de instelling van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie waaraan een mandaat van rang 16 werd toegekend in uitvoering van artikel 25, lid 1, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 3.§ 1. Om zich kandidaat te stellen voor een betrekking van mandaat van rang 16 in de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie moeten de externe kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° voldoen aan de voorwaarden voor indiensttreding als bedoeld in artikel 18, § 1, 1° en 2° van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;2° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau 1;3° over minstens zes jaar ervaring in een directiefunctie beschikken. Onder ervaring in een directiefunctie wordt verstaan de ervaring inzake het beheer in een openbare dienst of in een organisatie van de privé-sector. § 2. Elke kandidaat stelt een beheersplan op dat rekening houdt met de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 26 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie. HOOFDSTUK III. - Selectieprocedure

Art. 4.De mandaten van rang 16 in de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie worden verleend door het College aan externe kandidaten onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde regels als die bedoeld in artikelen 25 tot 28/7 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie, met uitzondering van artikelen 28, lid 1, 28/1, § 2, 28/2, § 1, lid 1 en 28/3, § 4. HOOFDSTUK IV. - Mandaatstelsel van rang 16 Afdeling 1 - Stelsel onder arbeidsovereenkomst

Art. 5.Een arbeidsovereenkomst is afgesloten tussen de instelling van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie waardoor een contractuele mandataris van rang 16 werd aangeworven, vertegenwoordigd door het College van de Franse Gemeenschapscommissie, en de mandataris van rang 16 aangeduid met toepassing van dit besluit.

De overeenkomst wordt voor een onbepaalde duur afgesloten.

Er wordt een einde aan gesteld, volgens de regels voorzien door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in geval van ernstige fout vanwege de contractuele mandataris van rang 16 of voor ernstige disciplinaire fout, in geval van vrijwillig ontslag, in geval van afwezigheid voor ziekteverlof van meer dan zes maanden, na een bijkomende « ongunstige » evaluatie bedoeld in artikel 86/3, § 1, lid 2, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van donderdag 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie of in geval van niet-hernieuwing van het mandaat als bedoeld in artikel 86/3, § 4 en 5 van het voornoemde besluit. Afdeling 2. - Arbeidsstelsel

Art. 6.De contractuele mandataris van rang 16 is onderworpen aan dezelfde regels betreffende het statuut van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie en het geldelijk statuut van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie als die van toepassing zijn op de statutaire mandataris van rang 16, met uitzondering van de regels inzake ziekteverlof.

Hij beschikt over dezelfde bevoegdheden en dezelfde voorrechten verbonden aan deze functie als deze die aan de statutaire mandataris van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie worden verleend.

Hij moet de verplichtingen en de arbeidsvoorwaarden naleven die opgelegd zijn aan de beambten van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie, met name de taken, onverenigbaarheden, uurroosters en verlofstelsel.

De contractuele mandataris van rang 16 wordt eveneens onderworpen aan de regels inzake evaluatie die van toepassing zijn op de statutaire mandatarissen van rang 16 van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie.

Indien de contractuele mandataris van rang 16 reeds personeelslid van een openbare dienst is, dan behoudt hij de geldelijke anciënniteit die hij in zijn oorspronkelijke instelling heeft verworven, maar hij verliest het genot van de voordelen, ongeacht de aard, die op hem in de oorspronkelijke instelling van toepassing waren. HOOFDSTUK V - Slotbepaling

Art. 7.Het Lid van het College bevoegd voor Beroepsopleiding wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 september 2012.

Emir KIR, Lid van het College bevoegd voor Beroepsopleiding Christos DOULKERIDIS, Minister-Voorzitter van het College.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^