Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 23 november 2017
gepubliceerd op 15 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2017/287 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de `Office francophone de la formation en alternance'

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018010860
pub.
15/02/2018
prom.
23/11/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010860

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


23 NOVEMBER 2017. - Besluit 2017/287 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de `Office francophone de la formation en alternance' (OFFA)


Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 83, § 3, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, § 1, gewijzigd door de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 34, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 december 2007, artikel 38 en 97bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het protocol nr. 2017/13 van Sectorcomité XV van 20 april 2017;

Gelet op het akkoord van de minister van Openbaar Ambt, gegeven op 23 maart 2017;

Op voorstel van de minister van Opleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een basisoverlegcomité wordt opgericht voor de `Office francophone de la Formation en alternance', hierna "OFFA" genoemd.

Art. 2.De afvaardiging van de overheid in het basisoverlegcomité binnen de OFFA wordt samengesteld als volgt: 1° voorzitter: leidende ambtenaar van de OFFA;2° plaatsvervangende voorzitter: personeelslid van niveau A aangeduid door de voorzitter.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Opleiding wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 november 2017.

Voor het College : De Minister-President, F. LAANAN De Minister van Openbaar Ambt, C. JODOGNE De Minister van Beroepsopleiding, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^