Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 22 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2001-405 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van d

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031617
pub.
22/12/2003
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Besluit 2001-405 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het decreet (II) van de Franse Gemeenschapsraad van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 4, 1°;

Gelet op het decreet (III) van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 4, 1°;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Overwegende dat, met het oog op billijkheid, de ambtenaren van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding op dezelfde wijze dienen te worden behandeld als de ambtenaren van de overige gefedereerde entiteiten;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding, gegeven op 21 mei 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juni 2001;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College belast met het Openbaar Ambt;

Gelet op protocol nr. 2001/19 van het Sectorcomité XV, opgemaakt op 22 juni 2001;

Gelet op de beraadslaging van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 oktober 2001 betreffende de vraag om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

Op voordracht van het Lid van het College, bevoegd voor Beroepsomschakeling en Bijscholing, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 35, § 2, punt 1°, van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie wordt vervangen door de volgende bepaling : « 1° voor bevordering tot een graad van rang 10, voor alle ambtenaren van niveau 2+ en 2 die vier jaar anciënniteit tellen in niveau 2+ of 2 of in beide niveaus. »

Art. 3.Dit besluit wordt van kracht op 1 september 1998.

Art. 4.De Voorzitter van het College, bevoegd voor Beroepsomschakeling en Bijscholing, en het Lid van het College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2001.

E. TOMAS, Voorzitter van het College, bevoegd voor Onderwijs, Beroepsomschakeling en Bijscholing, Schoolvervoer, Cohabitatie met de plaatselijke leefgemeenschappen, Relaties met de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, en de Internationale Betrekkingen D. DUCARME, Lid van het College, bevoegd voor het Openbaar Ambt

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^