Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 22 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2001/408 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van 20 ok

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031618
pub.
22/12/2003
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Besluit 2001/408 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 79 en artikel 79bis, ingevoegd in de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op het decreet (II) van de Franse Gemeenschapsraad van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 3, 4°;

Gelet op het decreet (II) van de Waalse Gewestregering van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 3, 4°;

Gelet op het decreet (III) van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 3, 4;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van « Bruxelles Formation », gegeven op 30 maart 2001;

Gelet op protocol nr. 2000/22 van 22 juni 2001 van het Sectorcomité XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de beraadslaging van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 oktober 2001 betreffende de vraag om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juni 2001;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College, belast met het Openbaar Ambt;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door de noodzaak zich te schikken naar een met redenen omkleed advies van de Europese Commissie van 28 februari 2000 betreffende Titel 226 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en betreffende het in aanmerking nemen van de anciënniteit die een werknemer van de Europese Gemeenschap heeft verworven in een andere lid-Staat op het moment van zijn aanwerving door het Belgisch Openbaar Ambt;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van de Voorzitter van het College, bevoegd voor Beroepsomschakeling en Bijscholing, Besluit :

Artikel 1.In artikel 89 wordt de vermelding « § 1 » ingevoegd aan het begin van de eerste zin van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.In artikel 89 wordt een paragraaf twee ingevoegd, die luidt als volgt : « § 2. Komen eveneens in aanmerking voor de berekening van de dienstanciënniteit, de werkelijke diensten die worden gepresteerd onder dezelfde omstandigheden als die bepaald in § 1 in de openbare sector in een lid-Staat van de Europese Unie. De erkenning van de toelaatbaarheid moet worden goedgekeurd door het Lid van het College dat bevoegd is voor het Openbaar Ambt. »

Art. 3.In artikel 12 van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt het volgende lid ingevoegd tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt : « Komen eveneens in aanmerking voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen, de werkelijke diensten die worden gepresteerd in de openbare sector van een lid-Staat van de Europese Unie, als onderdaan van deze laatste. De erkenning van de toelaatbaarheid moet worden goedgekeurd door het Lid van het College dat bevoegd is voor het Openbaar Ambt. »

Art. 4.De Voorzitter van het College, bevoegd voor Beroepsomschakeling en Bijscholing, en het Lid van het College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2001.

Namens het College : E. TOMAS, Voorzitter van het College, bevoegd voor Onderwijs, Beroepsomschakeling en Bijscholing, Schoolvervoer, Cohabitatie met de plaatselijke leefgemeenschappen, Relaties met de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, en de Internationale Betrekkingen D. DUCARME, Lid van het College, bevoegd voor het Openbaar Ambt

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^