Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 25 oktober 2017
gepubliceerd op 16 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2017/1511 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur van Bijstand aan Gehandicapten

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017013612
pub.
16/10/2017
prom.
25/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013612

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


5 OKTOBER 2017. - Besluit 2017/1511 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur van Bijstand aan Gehandicapten


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 79 en artikel 79bis ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op het decreet II van de Franse Gemeenschapsraad van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4.

Gelet op decreet III van de Vergadering van de Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbanen van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, zoals gewijzigd, en hoofdzakelijk de artikelen 16/7 tot 16/13;

Gelet op het besluit 2008/1339 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 maart 2009 tot bepaling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op besluit 2010/1368 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies van de Franse Gemeenschapscommissie vaststelt;

Gelet op het feit dat Mijnheer Michel ENGLEBERT in zijn hoedanigheid van Geneesheer, over een expertise beschikt met betrekking tot de materies die behoren tot de toe te wijzen mandaatbetrekking van rang 15.

Gelet op het feit dat Mevr. Véronique DEGRAEF, in haar hoedanigheid van senior onderzoekster, licentiaat in sociale wetenschappen, beschikt over een expertise met betrekking tot de materies die behoren tot de toe te wijzen mandaatbetrekking van rang 15.

Gelet op het feit dat Mijnheer Bruno DE MEUE, in zijn hoedanigheid van Directeur van het Kinderziekenheid Koningin Fabiola, beschikt over een expertise in overheidsmanagement;

Gelet op het feit dat Mevr. Ariane HASSID, door haar beroepservaring gedurende haar hele loopbaan, beschikt over een expertise met betrekking tot de aangelegenheden die behoren tot de toe te wijzen mandaatbetrekking van rang 15.

Gelet op het feit dat Mevr. Anne FUMIERE, in haar hoedanigheid van expert-beheerder bij het sociaal secretariaat SD WORKS, beschikt over een expertise met betrekking tot de aangelegenheden die behoren tot de toe te wijzen mandaatbetrekking van rang 15.

Overwegende dat het nodig is om de leden aan te stellen van een selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaatbetrekking van bestuursdirecteur (rang 15) voor het Directiebestuur van Bijstand aan Gehandicapten;

Op voorstel van het collegelid belast met Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld als leden van de commissie voor de selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur van Bijstand aan Gehandicapten : 1. Michel ENGLEBERT 2.Véronique DEGRAEF 3. Bruno DE MEUE 4.Ariane HASSID 5. Anne FUMIERE Van deze leden wordt Mevr.Ariane HASSID benoemd tot Voorzitster van de Selectiecommissie.

Art. 2.Het besluit 2013/249 van 25 april 2013 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur van Bijstand aan Gehandicapten van de Franse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Art. 3.Het Collegelid bevoegd voor Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 oktober 2017 .

Voor het College : F. LAANAN, Minister-President C. JODOGNE, Collegelid bevoegd voor Ambtenarenzaken


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^