Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 28 juni 2018
gepubliceerd op 29 oktober 2018

Besluit 2018/1588 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de mandataris van graad 16 - directeur-generaal - voor Bruxelles Formation

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018032060
pub.
29/10/2018
prom.
28/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032060

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


28 JUNI 2018. - Besluit 2018/1588 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de mandataris van graad 16 - directeur-generaal - voor Bruxelles Formation


Gelet op de artikelen 138 en 178 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 79 en artikel 79bis, ingevoegd door de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op decreet II van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit 2012/154 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van verschillende reglementaire bepalingen met betrekking tot het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding;

Gelet op het besluit 2012/155 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van verschillende reglementaire bepalingen met betrekking tot het mandaat in de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit 2012/156 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende vaststelling van de regels voor de aanstelling van contractuele mandatarissen in de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van artikel 26/1, derde lid, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de vermelding "gunstig" die door de Evaluatiecommissie unaniem toegekend werd aan mevrouw Olivia P'Tito;

Gelet op de wens van mevrouw Olivia P'Tito om haar mandaat te hernieuwen;

Overwegende dat het College beslist het mandaat graad 16 van mevrouw Olivia P'Tito te hernieuwen;

Op voordracht van de minister, lid van het College belast met Beroepsopleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevrouw Olivia P'Tito wordt aangesteld als contractueel mandataris van graad 16 - directeur-generaal - van Bruxelles Formation.

Art. 2.Zij wordt gerangschikt in graad 16. Haar salaris wordt vastgesteld in de weddeschaal B16/1. Zij heeft recht op de mandaatspremie voorzien in art. 42/1 van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 3.Mevrouw Olivia P'Tito moet een beheersplan opstellen op basis van de beleidsdoelstellingen die bepaald werden door het College van de Franse Gemeenschapscommissie, en dat binnen de 3 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. Dit beheersplan zal overgemaakt worden aan de minister, lid van het College belast met Beroepsopleiding.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Art. 5.De minister, lid van het College bevoegd voor Beroepsopleiding, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, op 28 juni 2018.

Voor het College : F. LAANAN, Minister-president van het College D. GOSUIN, Minister, lid van het College, bevoegd voor Beroepsopleiding.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^