Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 28 mei 2009
gepubliceerd op 05 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2009/176 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Di

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031387
pub.
05/08/2009
prom.
28/05/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MEI 2009. - Besluit 2009/176 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces


Het College, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces;

Gelet op het advies van de afdeling Gehandicapte personen' van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan personen en Gezondheid, gegeven op 21 januari 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van het Collegelid bevoegd voor Begroting;

Gelet op het advies nr. 46.336/4 van de Raad van State, gegeven op 22 april 2009, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van het Collegelid bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan personen met een handicap;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2.Aan artikel 29 van het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces wordt de volgende paragraaf toegevoegd : § 2. Elk jaar kan de minister, lid van het College bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan personen met een handicap, op basis van een verslag dat door zijn diensten is opgesteld, bijlage 1 van dit besluit aanpassen aan de nieuwe behoeften.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt artikel 35, waarvan de huidige tekst paragraaf 1 zal vormen, aangevuld met een paragraaf 2, luidend als volgt : § 2. Het bedrag dat in aanmerking moet worden genomen voor de terugbetaling van de permanente individuele hulpmiddelen is het bedrag dat is vermeld in bijlage 1, geldend op het ogenblik dat die hulpmiddelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt bijlage 1 vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.Het Collegelid bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan personen met een handicap wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2009.

Voor het College : De Voorzitter van het College, B. CEREXHE Het Collegelid bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan personen met een handicap, Mevr. E. HUYTEBROECK

Bijlage bij het besluit 2009/176 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces Bijlage 1 bij het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces - Vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de tegemoetkomingen in de individuele materiële hulpmiddelen die onmisbaar zijn voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Algemene bepalingen Deze bepalingen zijn van toepassing op de aanvragen die zijn ingediend vanaf de datum van het van kracht worden van deze bijlage.De vroegere individuele beslissingen blijven geldig tot hun vervaldatum, met inbegrip van de modaliteiten voor verhoging die voor de tolktickets zijn voorzien. 1.1. Alle maximumbedragen of indicatieve bedragen die in deze bijlage worden vermeld, worden jaarlijks herzien. Ze zijn weergegeven exclusief btw. 1.2. De kosten in verband met de levering evenals de recupeltaks zijn opgenomen in de maximumbedragen van deze bijlage. 1.3. Een vervanging van het materiaal zoals vermeld in deze bijlage kan worden toegekend voor zover het materiaal in kwestie niet meer overeenstemt met de specifieke behoeften van de gehandicapte persoon.

Evenzo kan de vervanging van het materiaal zoals vermeld in deze bijlage worden toegekend voor zover het materiaal niet kan worden hersteld, wat door de leverancier wordt bevestigd, of voor zover de kosten van de herstelling niet in verhouding staan tot die van nieuw en gelijkaardig materiaal.

De termijn van de vervanging, voor bepaalde hulpmiddelen vermeld in de bijlage, wordt bepaald in functie van de datum van de facturatie van de vorige prestatie. 1.4. Indien de prestatie moet worden vervangen of hersteld ingevolge schade of diefstal, kan de nieuwe tegemoetkoming alleen worden overwogen op voorlegging van het proces-verbaal van de politie. De tegemoetkoming kan alleen betrekking hebben op de eventuele kosten die hoger liggen dan het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

Derhalve moet de gehandicapte persoon de nodige schikkingen treffen op het gebied van verzekering en hiervan het bewijs aan de administratie leveren; bij gebrek daaraan zal de administratie niet in de vervangingskosten tegemoetkomen.

Dit punt is niet van toepassing op punt 5.3 van de bijlage (aanpassing van een voertuig). 1.5. Met het oog op de toepassing van artikel 39 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie preciseert het multidisciplinaire team in zijn beslissing of de prestatie het voorwerp van een gift moet uitmaken, indien het niet meer wordt gebruikt. Het advies van de Administratie is nodig om te bepalen welke instelling van de gift mag gebruikmaken. 1.6. Rekening houdende met de verplichtingen en de doelstellingen van de rusthuizen en de serviceresidenties worden bepaalde prestaties uitgesloten voor de gehandicapte personen in dit soort instelling.

De uitgesloten prestaties zijn de volgende : - videoloep schoolsysteem of beroepssysteem; - inrichting roerend en onroerend goed; - aanvullende uitrusting (met uitzondering van alle materiaal voor het converteren van geluidsignalen in licht- of trilsignalen); - uitrustingsgoederen (met uitzondering van elektrisch in de hoogte verstelbare bedden en motorisering van relaxzetels); - onderhoud en herstel (voor de genoemde prestaties).

Alle andere in bijlage 1 vermelde prestaties kunnen worden toegekend, voor zover de persoon aan de vereiste voorwaarden voldoet. 2. Hulpmiddelen bij de communicatie 2.1 Videoloepen en loepen Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel na optische correctie aan het beste oog een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen; - ofwel een functionele balans voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en die door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een gezichtsdeficiëntie vertoont die lezen zonder videoloep onmogelijk maakt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Algemene voorwaarden Draagbare videoloepen mogen niet worden gecumuleerd met een andere soort videoloep.

De schoolsystemen of beroepssystemen moeten door een school- of beroepsgetuigschrift worden verantwoord.

De aanvraag voor een scherm dat groter is dan 19 inch, moet behoorlijk verantwoord zijn op basis van de pathologie.

Vervangingstermijn : 5 jaar 2.1.1. Videoloepen Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Systeem met vast scherm (met of zonder pc-aansluiting (plateau inbegrepen))

3.431 euro

Systeem zonder scherm - aansluitbaar (plateau inbegrepen)

3.300 euro

Systeem met scherm - aansluitbaar (plateau inbegrepen)

3.600 euro

School- of beroepssysteem - ofwel vast scherm + extra camera (+ arm) - ofwel draagbaar met richtbare of extra camera (plateau inbegrepen)

6.450 euro

Draagbaar familiesysteem (plateau inbegrepen)

3.300 euro

Supplement voor scherm dat groter is dan 19 inch

260 euro


2.1.2. Loepen De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Elektronische loep met scherm

1.780 euro

Elektronische zakloep (met of zonder optie beeldopname)

800 euro


2.2. Draadloze geluidszender - FM-apparatuur Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager aan het beste oor, zonder apparatuur, een gemiddeld gehoorverlies van ten minste 55 dB vertonen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Draadloze geluidszender - FM-apparatuur

2.288 euro


2.3. Aangepaste telefoon of telefoonondersteuning De tegemoetkoming dekt in geen geval de aansluiting op het netwerk of de gesprekskosten.

Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel aan het beste oor, zonder apparatuur, een gemiddeld gehoorverlies van ten minste 60 dB vertonen; - ofwel een spraakgebrek vertonen waardoor functioneel spreken niet mogelijk is; - ofwel na optische correctie aan het beste oog, een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen; ofwel een functionele balans voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en die door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een gezichtsdeficiëntie vertoont die het lezen zonder het gebruik van één van onderstaande prestaties onmogelijk maakt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Indien de handicap het niet mogelijk maakt een telefoonapparaat met geluidsversterking te gebruiken, dan kan de toekenning van een faxapparaat worden overwogen. In dat geval dekt de tegemoetkoming alleen de fax van de aanvrager en niet die van de correspondent.

Administratieve voorwaarden Het gegeven dat nodig is om de aanvraag te staven, is een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Vervangingstermijn : 5 jaar Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Telefoon met geluidsversterking en/of ingebouwde flash (voorziene tussenkomst verlaagd met 51 euro, kosten van een standaardtelefoontoestel)

240 - 51 hetzij 189 euro

Versterker voor een telefoontoestel

112 euro

Gsm-toestel met spraakherkenning (voorziene tussenkomst verlaagd met 92 euro, kosten van een standaard gsm)

490 - 92 hetzij 398 euro

Gsm-toestel met spreekfunctie (voorziene tussenkomst verlaagd met 92 euro, kosten van een standaard gsm)

236 - 92 hetzij 144 euro

Stemsynthese voor een gsm

255 euro

Fax

135 euro


2.4. Brailleschrijfmachine Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager na optische correctie aan elk oog ofwel een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 1/10 vertonen, ofwel een gezichtsveld kleiner dan 20°.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Mechanische machine (koffer inbegrepen)

900 euro

Elektrische machine (koffer inbegrepen)

1.182 euro


2.5. Computers - printers - schermen Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een aanzienlijke functionele deficiëntie van de bovenste ledematen vertonen (krachtvermindering, spasticiteit, coördinatie- en/of gevoeligheidsstoornissen, gewrichtsaandoeningen, morfologische vervorming,...), waardoor met de hand schrijven moeilijk wordt; - ofwel na optische correctie aan het beste oog een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen, waardoor met de hand schrijven zeer moeilijk of onmogelijk wordt; ofwel een functionele balans voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en die door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een gezichtsdeficiëntie vertoont die het schrijven zonder computer onmogelijk maakt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een bewijs dat de aanvrager over voldoende basiskennis beschikt om het informatica-instrument te gebruiken of dat hij daartoe een opleiding volgt.

Algemene voorwaarden Er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor de aankoop van informatica-apparatuur die in het gespecialiseerd onderwijs wordt gebruikt, behalve in het geval van thuisgebruik (oefeningen, taken), op basis van een document dat door het schoolhoofd is opgesteld en waarin de capaciteiten worden gepreciseerd waarover de gebruiker beschikt om de gevraagde informatica-apparatuur te gebruiken.

De tegemoetkoming wordt niet toegekend voor de aankoop van gewone computers en printers die worden gebruikt : - in het kader van bezoldigde beroepsactiviteiten; - in het kader van vrijwilligerswerk; - in het kader van een schoolopleiding of een beroepsopleiding gericht op informatica.

Een aanvraag voor een draagbare computer ten opzichte van een vaste computer moet gemotiveerd zijn.

Een aanvraag voor een scherm dat groter is dan 19 inch voor een computerscherm en dat groter is dan 15,4 inch voor een laptop, moet behoorlijk verantwoord zijn op basis van de pathologie.

Vervangingstermijn : De vervangingstermijn voor de tegemoetkoming voor een gewone computer of printer is vastgesteld op ten minste vier jaar.

Onderhoud en herstel : Er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor het onderhoud en het herstel van dit materiaal.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Kantoor-pc met basissoftware, toetsenbord en muis, standaardscherm inbegrepen (17 inch of 19 inch)

673 euro + 260 euro

Kantoor-pc met basissoftware, toetsenbord en muis, groter scherm dan standaardscherm inbegrepen

673 euro + 400 euro

Draagbare pc met scherm van 15,4 inch

1.094 euro

Draagbare pc met scherm van meer dan 15,4 inch

1.683 euro

Gewone printer

122 euro

Standaardscherm (17 inch of 19 inch)

260 euro

Scherm groter dan standaardscherm

400 euro


2.6. Specifiek materiaal voor blinden en slechtzienden Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager, na optische correctie aan het beste oog een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen, waardoor met de hand schrijven zeer moeilijk of onmogelijk wordt; ofwel een functionele balans voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en die door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een gezichtsdeficiëntie vertoont die het schrijven of het lezen zonder het gebruik van één of meer van de onderstaande prestaties onmogelijk maakt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd. In het bijzondere geval dat het materiaal wordt gebruikt voor een schoolopleiding of een beroepsopleiding, moet dit verantwoordingsstuk uitgaan van de directeur van het etablissement; - de vertaling van lessen in brailleschrift, in grote letters of op diskette moet worden verwezenlijkt door een door de overheid erkende instelling.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Brailleleeslijn : - voor een versie met 40 of 44 braillecellen - voor een versie met 66 of 70 braillecellen - voor een versie met 80 braillecellen

5.807 euro 10.900 euro 12.109 euro

Elektronische bloknoot met stemsynthese

8.048 euro

Elektronische bloknoot met stemsynthese en software voor schermlezen

11.053 euro

Sprekende rekenmachine

562 euro

Dictafoon

491 euro

Brailleprinter

3.739 euro

Software voor schermlezen - met vocale en braille-output - met vocale en braille-output en software voor uitvergroting

1.936 euro 2.038 euro

Stemsynthese Bijkomende taal

500 euro 337 euro

Software voor uitvergroting

663 euro

Software voor karakterherkenning Software voor karakterherkenning met scanner Scanner

174 euro 367 euro (367-174) hetzij193 euro

Daisy-speler (voorziene tegemoetkoming verminderd met 102 euro, prijs van een standaard MP3-speler)

(316 -102) hetzij 214 euro

Vergrote fotokopieën, per blad

0,20 euro

Vertaling van lessen (ook scannen en coderen) in braille, in grote letters of op diskette of cd-rom, per braillebladzijde

1,56 euro


2.7. Uurprestaties voor gebarenvertolking of transliteratie Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager aan het beste oor, zonder apparatuur, een gemiddeld gehoorverlies van ten minste 60 dB vertonen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De aanvraag moet schriftelijk zijn opgesteld en moet het voorwerp uitmaken van een beslissing waarin een geldigheidsduur is bepaald.

Gedurende de geldigheidsperiode moet de persoon, indien hij de in het reglement gepreciseerde toekenningsvoorwaarden niet meer vervult (van het Vlaams Agentschap VAPH afhangen, niet meer in het Brussels Gewest woonachtig zijn of een residentiële instelling voor volwassenen bezoeken,...), de Administratie hiervan te verwittigen op straffe van terugbetaling van de prestatie.

Door deze beslissing wordt het aantal uurprestaties beperkt tot 30 uur per jaar.

In de loop van het kalenderjaar is een verhoging met 15 uurprestaties alleen mogelijk wanneer door de erkende Gebarentolkendienst voor doven wordt bevestigd dat er van de al toegekende uurprestaties nog maar 5 overblijven.

Deze aanvraag tot verhoging moet duidelijk verantwoord worden op een formulier waarvan het model door de Administratie wordt opgesteld.

Modaliteiten

Het aantal uurtickets toegekend per kalenderjaar bedraagt 30.

Waarde ticket : 33 euro /uur

In de loop van het kalenderjaar is een eenmalige verhoging met 15 uurtickets mogelijk.

Eventueel verhoogd met verplaat-singskosten, hetzij 4,52 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 10,46 euro voor verplaatsingen buiten de zone Brussel.

De uurtickets worden door een erkende of met tariefafspraak werkende Gebarentolkendienst voor doven afgeleverd, op basis van een individuele beslissing van de Administratie.

In afwijking van artikel 18, 1e lid van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt de tegemoetkoming toegekend aan de Gebarentolkendienst voor doven die de prestaties heeft uitgevoerd. 3. Absorberende producten voor incontinente personen Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - een doktersvoorschrift overhandigen ter bevestiging dat hij overdag en/of 's nachts aan urine- en/of faecale incontinentie lijdt als gevolg van neurologische mergletsels of van aangeboren of opgelopen letsels aan het onderste urine- en darmstelsel, of dat zijn handicap is te wijten aan een achterstand in de psychomotorische of geestelijke ontwikkeling; - ten minste 4 jaar oud zijn; - voor een eerste aanvraag moet in het medisch verslag worden gepreciseerd of het om een levenslange pathologie gaat, dan wel om een omkeerbare pathologie.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden Het gegeven dat nodig is om de aanvraag te staven, is een schriftelijke formulering van de aanvraag.

Algemene voorwaarden De tegemoetkoming dekt in geen geval zalven en poeders.

Vervangingstermijn : De verlengingstermijn van de aanvraag wordt door het multidisciplinaire team opgesteld, dat op die manier de geldigheidsduur van de beslissing bepaalt.

Verlenging : Bij afloop van de geldigheid van de beslissing kan deze worden verlengd op basis van de medische gegevens en/of op basis van alle andere gegevens met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Per kalenderjaar

overdag en 's nachts

overdag

's nachts

Kind vanaf 4 jaar tot en met 8 jaar (of tot 30 kg)

595 euro

476 euro

120 euro

Volwassene en kind ouder dan 8 jaar (of + 30 kg)

930 euro

744 euro

186 euro


4. Materiaal ter preventie van doorligwonden 4.1. Kussens tegen doorligwonden Een kussen tegen doorligwonden is een prestatie die wordt vermeld in de nomenclatuur van het RIZIV. De terugbetaling ervan door de verplichte zorgverzekering kan volledig zijn of aanleiding geven tot bijkomende kosten.

De Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap, waarvan de rol zeer klein is, treedt alleen op in het geval van een cumul of van een vroegtijdige vervanging.

Medische en administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een kopie van het dossier 'eenheidsloket'; - het bewijs van de weigering van de verplichte zorgverzekering; - een functioneel medisch verslag om de prestatie en het doorlopend gebruik ervan te motiveren; - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk betreffende het gebruik van een tweede rolstoel.

Algemene voorwaarden Vervangingstermijn : De vervangingstermijnen van de Administratie zijn dezelfde als die welke door de verplichte zorgverzekering worden toegepast.

Verlenging : De voorwaarden voor de vervanging van een kussen tegen doorligwonden vóór het einde van de vervangingstermijn zijn dezelfde als die welke door de verplichte zorgverzekering worden toegepast : - ofwel moet de aanvrager een door de gespecialiseerde arts gemotiveerd voorschrift voorleggen waarin wordt bevestigd dat de evolutie van de deficiëntie de oorzaak van de aanvraag is; - ofwel moet de aanvrager een attest van een door het RIZIV erkende hulpverlener voorleggen waarin wordt bevestigd dat het kussen tegen doorligwonden niet hersteld kan worden en dat de slijtage niet toe te schrijven is aan brutaal of ongepast gebruik.

Het kussen tegen doorligwonden moet op de lijst staan van de geregistreerde kussens tegen doorligwonden die mogelijk terugbetaald worden door de verplichte zorgverzekering.

De weigering tot tegemoetkoming van de verplichte zorgverzekering kan de aanvrager niet ten laste worden gelegd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

de waarde van een kussen tegen doorligwonden, bepaald door de nomenclatuur van de verplichte zorgverzekering en volgens de daarbij horende bedragen voor terugbetaling.


4.2. Matrassen tegen doorligwonden 4.2.1. Matrassen (tegen doorligwonden) Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager een risico op doorligwonden vertonen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Vervangingstermijn : 5 jaar Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Matras type 1 (preventie van doorligwonden)

306 euro


4.2.2. Matrassen (hoog risico op doorligwonden en/of doorligwonden in het verleden) Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager - een hoog risico op doorligwonden vertonen; - een ernstige neurologische aandoening in vergevorderd stadium vertonen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Vervangingstermijn : 5 jaar Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Matras type 2 (hoog risico op doorligwonden)

1.638 euro


5. Hulpmiddelen voor de mobiliteit 5.1. Rolstoel en hulpstukken De rolstoel (hulpstukken inbegrepen) is een prestatie die opgenomen is in de nomenclatuur van het RIZIV. De terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering kan volledig zijn of aanleiding geven tot bijkomende kosten.

De Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap, waarvan de rol zeer klein is, treedt alleen op ofwel in het geval van een cumul of van een vroegtijdige vervanging ofwel uitsluitend voor aanpassingen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV en hieronder zijn vermeld.

Bijzondere voorwaarden Mogelijkheden van cumul : De Administratie komt tegemoet in de kosten van een bijkomende rolstoel naast deze waarover de gehandicapte persoon al beschikt, indien tijdens de verlengingstermijn van de door de verplichte ziekteverzekering toegekende prestatie, een tweede rolstoel wordt voorgeschreven en gerechtvaardigd vanwege een welbepaald gebruik.

Voor hulpstukken die niet voorzien zijn in de nomenclatuur van het RIZIV : De toegestane hulpstukken voor rolstoelen zijn die welke niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV en hebben alleen betrekking op : - apparaathouders (wandelstok, respirator,...) die voor de persoon onmisbaar zijn; - taxibevestiging; - verwarming voor de handen.

Alle andere hulpstukken worden niet terugbetaald door de Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap.

Medische en administratieve voorwaarden Het gegeven dat nodig is om de aanvraag te staven, is een kopie van het dossier 'eenheidsloket'.

Algemene voorwaarden Vervangingstermijn : De vervangingstermijnen van de Administratie zijn dezelfde als die welke door de verplichte zorgverzekering worden toegepast.

Verlenging : De voorwaarden voor de vervanging van een rolstoel vóór het einde van de vervangingstermijn zijn dezelfde als die welke door de verplichte zorgverzekering worden toegepast, namelijk : - ofwel moet de aanvrager een door de gespecialiseerde arts gemotiveerd voorschrift voorleggen waarin wordt bevestigd dat de evolutie van de deficiëntie de oorzaak van de aanvraag is; - ofwel moet de aanvrager een attest van een door het RIZIV erkende hulpverlener voorleggen waarin wordt bevestigd dat de rolstoel niet hersteld kan worden en dat de slijtage niet toe te schrijven is aan brutaal of ongepast gebruik.

De rolstoel moet op de lijst staan van de geregistreerde rolstoelen die mogelijk terugbetaald worden door de verplichte zorgverzekering.

De weigering tot tegemoetkoming van de verplichte zorgverzekering kan de aanvrager niet ten laste worden gelegd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

de waarde van de rolstoel en zijn accessoires, bepaald door de nomenclatuur van de verplichte zorgverzekering en volgens de daarbij horende bedragen voor terugbetaling.


5.2. Buggy-major Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - grote moeilijkheden bij het lopen vertonen; - ten minste 4 jaar oud zijn.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden Het gegeven dat nodig is om de aanvraag te staven, is een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Buggy-major

360 euro


5.3 Aanpassing van een voertuig Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager een handicap vertonen die de aanpassing rechtvaardigt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een rapport van het Centrum voor de aanpassing aan het rijden van gehandicapte automobilisten (C.A.R.A.) (erkend in het kader van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs); - indien de aanvrager het voertuig zelf bestuurt, een afschrift van zijn rijbewijs, met daarin de voorwaarden en/of beperkingen en de aanpassingen; de kandidaat voor een rijbewijs moet een bewijs van rijbekwaamheid overhandigen.

Algemene voorwaarden Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor een bestaande aanpassing op een tweedehands gekocht voertuig.

Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor de standaardafstandsbediening, de centrale vergrendeling van deuren, de elektrische bediening van ruiten en achteruitkijkspiegels, de stuurbekrachtiging en de klimaatregeling van het voertuig.

Indien de aanvrager passagier is, kan de aanvraag slechts betrekking hebben op inrichtingen voor toegang tot het voertuig.

Verlenging : - Zoals vermeld in punt 1.4. van de algemene voorwaarden van deze bijlage : indien het voertuig hersteld of vervangen moet worden ingevolge schade of diefstal, dan wordt de aanpassing geen tweede keer bekostigd. De gehandicapte persoon moet dus de nodige maatregelen op het gebied van verzekeringen treffen; - In het geval van vervanging van het voertuig vóór de termijn vermeld in het volgende punt, is een tegemoetkoming voor de vervanging van de aanpassing slechts mogelijk indien de Administratie eerst haar instemming heeft gegeven voor de vervanging van het voertuig ingevolge het intensief professioneel gebruik ervan of een verergering van de handicap.

Vervangingstermijn : - de termijn bedraagt 7 jaar; - deze termijn wordt teruggebracht op 3 jaar voor aanpassingen die uitgevoerd worden op een voertuig dat ten minste 6 jaar oud is.

Onderhoud en herstel : - er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor het onderhoud van aanpassingen voor voertuigen vermeld onder punten 5.3.1., 5.3.2. en 5.3.3.; - alleen de kosten van de gerichte reparaties (uitgezonderd automatische transmissie) kunnen overwogen worden in de voorwaarden voorzien onder punt 11 van deze bijlage.

Modaliteiten Vanaf een leeftijd van 6 jaar van het voertuig wordt het bedrag van de tegemoetkoming verminderd met 20 % per jaar. De maximale vermindering bedraagt 60 %.

Om de leeftijd van de wagen te bepalen, wordt rekening gehouden met de precieze datum van de eerste inverkeerstelling van het voertuig.

De tegemoetkoming kan slechts worden betaald op voorlegging van een afschrift van het erkenningattest van het omgevormde voertuig, opgemaakt overeenkomstig de reglementaire richtlijnen ter zake.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot : 5.3.1. Aanpassing betreffende het besturen

Gasklep en remmen onder het stuur (mechanisch systeem)

1.274 euro

Gasklep en remmen onder het stuur (pneumatisch systeem)

2.140 euro

Bediening gasklep en remmen op het stuur (mechanisch systeem)

1.783 euro

Bediening gasklep en remmen op het stuur (elektronisch systeem)

2.700 euro

Automatische transmissie

878 euro

Halfautomatische transmissie

1.579 euro

Verplaatsing gaspedaal

275 euro

Inklapbaar of demonteerbaar gaspedaal en/of remmen

255 euro

Verplaatsing elektrische bediening

1.834 euro

Knop op stuur geschroefd

51 euro

Afgedekte pedaal

214 euro


5.3.2. Aanpassingen voor secundaire functies

Elektrische afstelling van bestuurderszetel

793 euro

Ergonomische bestuurderszetel

1.495 euro

Gorgel van het hernastype

225 euro


5.3.3. Verschillende aanpassingen voor toegang van de gehandicapte persoon tot het voertuig Het totaalbedrag van de tegemoetkoming voor de verschillende aanpassingen die de gehandicapte persoon toegang tot het voertuig geven, mag niet hoger zijn dan 8.674,86 euro .

Toegang tot het voertuig

Draaizetel

1.019 euro

Uitschuifbare draaizetel

1.274 euro

Personenlift voor wagen (niet voorzien voor rolstoel)

2.883 euro


Toegang tot het voertuig met rolstoel

Achter- of zijliftplatform

5.803 euro

Al dan niet uitschuifbaar hellend vlak, bevestigd aan het voertuig

765 euro

Rails en bevestigingskit

968 euro


Aanpassing van de structuur van het voertuig voor een vlottere toegankelijkheid

Verlaging van de achtervloer

7.437 euro

Verhoging van het dak

693 euro

Vervlakking van de vloer

693 euro


Hulpmiddelen om een rolstoel in de wagen te laden

Laden in kofferbak via manoeuvreerbare arm voor manueel plooibare rolstoel

1.868 euro

Laden in kofferbak via manoeuvreerbare arm voor elektrische rolstoel

3.006 euro

Laden in cabine via manoeuvreerbare arm + wijziging deur

5.603 euro


5.3.4. Technische controle van de voertuigen na de installatie van de aanpassing

Technische controle van de voertuigen verbonden aan het aanbrengen van de aanpassing

33 euro


5.4. Specifieke rijlessen of beoordeling van de rijbekwaamheid Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een handicap vertonen die specifieke rijlessen voor een motorvoertuig rechtvaardigt; - ofwel een handicap vertonen die de aanpassing van het voertuig rechtvaardigt en waarbij specifieke rijlessen voor het besturen van dit voertuig nodig zijn.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een rapport van het Centrum voor de aanpassing aan het rijden van gehandicapte automobilisten (C.A.R.A.) (erkend in het kader van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs); - een met redenen omkleed attest van een gespecialiseerde arts; - een attest van een erkende rijschool waarin het aantal nodige specifieke lesuren is vermeld. Indien het basisforfait (6 uur) niet volstaat, legt de rijschool dit met redenen omkleed uit.

Algemene voorwaarden De lessen moeten gericht zijn op het bepalen van de rijbekwaamheid of op het leren besturen van het voertuig.

Modaliteiten Het maximale aantal uren bedraagt 15 uur voor de rijlessen en 15 uur voor het vaststellen van de rijbekwaamheid. De aanvraag kan niet worden herhaald.

Forfaitaire basistegemoetkoming (hetzij 6 uur)

252 euro

Per bijkomend uur dat eventueel nodig blijkt, zonder het totale aantal van 15 uur te overschrijden

42 euro


5.5. Wandelstokken - krukken Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager een bewegingsstoornis vertonen die het permanente gebruik van wandelstokken rechtvaardigt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden Het gegeven dat nodig is om de aanvraag te staven, is een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Wandelstok

17 euro

Wandelstok met elleboogsteun

25 euro

Wandelstok met voorarmsteun

77 euro

Driepotige wandelstok

37 euro

Vierpotige wandelstok

43 euro

Kruk met okselsteun (per paar)

64 euro


5.6. Geleidehond Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager na optische correctie aan elk oog ofwel een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 1/10 vertonen, ofwel een gezichtsveld kleiner dan 20°.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een rapport van een instelling die de integratie van blinde personen tot doel heeft en die door de overheid is erkend voor het goede africhten van honden bestemd voor de aanvrager, evenals de vaardigheden van de aanvrager.

Modaliteiten De tegemoetkoming dekt alle aankoopkosten van de hond (in het bijzonder de aankoop van het dier, de personeels-, onderhouds- en dressuurkosten, diverse kosten zoals die van verzekering en dierenarts, eventueel verblijfkosten van de gehandicapte persoon).

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Geleidehond

4.645 euro


5.7. Aanleren van oriëntatie- en mobiliteitstechnieken Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - een visuele handicap van ten minste 60 % vertonen; - een voorschrift van een in revalidatie erkende oogarts voorleggen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een garantie dat de opleiding wordt gegeven door een erkende instelling in het kader van een wetgeving betreffende de integratie van gehandicapte personen en zich richt tot personen die een visuele handicap vertonen.

Algemene voorwaarden Het lesprogramma kan niet meer dan 100 lesuren bevatten voor cursussen voor volwassenen en niet meer dan 200 uur voor minderjarigen.

In geval van een omvangrijke en duurzame wijziging in de verplaatsingsgewoonten kan een aanvullende opleiding van maximaal 20 lesuren ten laste worden genomen.

Aan het eind van het lesprogramma moet de instelling aan de Administratie een evaluatieverslag van de opleiding overhandigen.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Per opleidingsuur

33 euro


5.8. Witte stok Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - een visuele handicap van ten minste 60 % vertonen; - een voorschrift van een in revalidatie erkende oogarts voorleggen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een verantwoordingsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager de verplaatsingstechnieken beheerst of daartoe lessen volgt.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Witte stok

96 euro


6. Pedagogische begeleiding Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een visuele deficiëntie vertonen; - ofwel een gehoordeficiëntie vertonen; - ofwel een beschadiging van het centrale zenuwstelsel vertonen; - ofwel autistisch zijn; - ofwel een lichte intellectuele deficiëntie vertonen; - ofwel een andere lichte deficiëntie vertonen waarvoor, op basis van een gedetailleerd multidisciplinair verslag, is vastgesteld dat pedagogische begeleiding onontbeerlijk is.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Op initiatief van de Administratie kan een psycho-pedagogisch onderzoek van de vaardigheden van de aanvrager worden verlangd.

Administratieve voorwaarden De aanvrager moet : - ofwel hogere, al dan niet universitaire studies volgen, erkend door één van de drie Gemeenschappen; - ofwel een door de Belgische overheid georganiseerde, erkende of betoelaagde beroepsopleiding volgen.

Het gegeven dat nodig is om de aanvraag te staven, is de ondersteuning van de aanvraag door een daartoe door het College van de Franse Gemeenschapscommissie of door het Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées? erkende dienst.

Modaliteiten De tegemoetkoming heeft betrekking op : - de specifieke pedagogische hulp voor studenten of stagiairs; - de tolkprestaties in gebarentaal of transliteratie; - de coördinatie, het zoeken van begeleiders en hun omkadering.

Het jaarlijks maximum bedraagt : - 450 uur voor personen met een visuele deficiëntie; - 600 uur voor personen met een gehoordeficiëntie; - 250 uur voor de overige soorten deficiënties die voorzien zijn onder de hierboven vermelde medische voorwaarden.

Wanneer de duur van het onderwijs of de opleiding geen volledig voltijds uurrooster dekt, wordt het maximumaantal in aanmerking genomen uren verhoudingsgewijs verminderd.

Dit aantal uren wordt vermeerderd met maximaal 20 uur per schooljaar en per gehandicapte persoon die ten minste 20 uurprestaties heeft gebruikt, met het oog op het dekken van de prestatietijd die werd besteed aan de coördinatie, het zoeken van begeleiders en hun omkadering.

In afwijking van artikel 18, 1e lid van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de individuele bepalingen voor de inschakeling van gehandicapte personen in het arbeidsproces, wordt de tegemoetkoming toegekend aan de erkende pedagogische begeleidingsdienst die de prestaties heeft uitgevoerd.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Per uur

33 euro


7. Inrichting roerend en onroerend goed 7.1. Bouw en verbouwing van woning Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een bewegingshandicap vertonen waarvan de ernst het verzoek rechtvaardigt; - ofwel een neurologische handicap vertonen waarvan de ernst het verzoek rechtvaardigt; - ofwel een hart-longhandicap vertonen waarvan de ernst het verzoek rechtvaardigt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - indien de gehandicapte persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger eigenaar van de woning is, een bewijs van eigendom; - indien de gehandicapte persoon huurder is, bepaalde garanties van de eigenaar met betrekking tot de duurzaamheid van de huur : - een geregistreerd huurcontract, met een duur die in verhouding staat tot de omvang van de mogelijke tegemoetkoming door de Administratie (één jaar per schijf van 533,59 euro + BTW), zonder dat die duur langer moet zijn dan 9 jaar; - indien de eigenaar familie of verwant in de eerste of de tweede graad is, volstaat een schriftelijke verbintenis; - bovendien moet de eigenaar zich schriftelijk akkoord verklaren met de geplande aanpassingen.

Algemene voorwaarden De werken moeten in de woning van de aanvrager worden verricht.

De voorschriften inzake stedenbouw evenals de door het Brussels Gewest voorgeschreven technische normen op het gebied van toegankelijkheid van woningen voor gehandicapte personen moeten worden nageleefd.

Er wordt geen tegemoetkoming toegekend voor de aanleg van terrassen.

Er wordt geen tegemoetkoming toegekend indien de werken voor collectieve woningen zijn bestemd.

Verlenging : De maximale tegemoetkoming wordt slechts een keer toegekend. Indien de aanvrager echter de ouderlijke woning, waar aanpassingswerken werden uitgevoerd, verlaat, om zelfstandig te gaan leven, dan kan er opnieuw een maximaal bedrag worden toegekend.

Onderhoud en herstel : Er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor het onderhoud en het herstel van bouw- of verbouwingswerken.

Modaliteiten De tegemoetkoming kan opgesplitst worden, maar kan in totaal nooit meer bedragen dan het maximumbedrag voorzien per aanvrager.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Bouw of verbouwing

12.000 euro


7.2. Toestellen voor verticale verplaatsing Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige bewegingshandicap vertonen; - ofwel een ernstige neurologische handicap vertonen; - ofwel een ernstige hart-longhandicap vertonen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een rapport waarin de keuze en de plaatsing van het toestel in het licht van de configuratie van de woning van de aanvrager wordt gerechtvaardigd; - indien de gehandicapte persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger eigenaar van de woning is, een bewijs van eigendom; - indien de gehandicapte persoon huurder is, bepaalde garanties van de eigenaar met betrekking tot de duurzaamheid van de huur : - een geregistreerd huurcontract, met een duur die in verhouding staat tot de omvang van de mogelijke tegemoetkoming door de Administratie (één jaar per schijf van 534 euro + BTW), zonder dat die duur langer moet zijn dan 9 jaar; - indien de eigenaar familie of verwant in de eerste of de tweede graad is, volstaat een schriftelijke verbintenis; - bovendien moet de eigenaar zich schriftelijk akkoord verklaren met de geplande aanpassingen. - een verklaring van een erkende controle-instantie waarin de naleving van de geldende normen inzake veiligheid en eenvormigheid wordt bevestigd. Daartoe moet het toestel : - beschikken over een 'CE'-attest; - vergezeld gaan van een CE-aangifte voor eenvormigheid, opgesteld door de fabrikant. 7.2.1. Lift of platform Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Systemen in X voor kleine verplaatsingen

3.597 euro

Systemen voor verplaatsingen tot 3 m

12.374 euro

Systemen voor verplaatsingen van meer dan 3 m of lift

17.789 euro

Inrichtingswerken verbonden aan de plaatsing van het platform of de lift

1.768 euro


7.2.2. Traplift Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Traplift met stoel voor een verdieping (recht of met een of twee bochten)

7.640 euro

Traplift met stoel voor meer dan een verdieping

11.206 euro

Traplift met platform voor rolstoel

13.639 euro


7.2.3. Vervoerbare traplift voor rolstoel Het toestel moet essentieel dienen om in de woning van de aanvrager gebruikt te worden.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Vervoerbare traplift voor rolstoel

5.181 euro


7.2.4. Verwijderbare toegangshelling Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Verwijderbare toegangshelling

884 euro


7.3. Toestellen voor openen en sluiten van deuren Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige bewegingshandicap vertonen; - ofwel een ernstige neurologische handicap vertonen; - ofwel een ernstige hart-longhandicap vertonen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd. 7.3.1. Afstandsbediening voor openen en sluiten van garagepoort Algemene voorwaarden De gehandicapte persoon moet een bestuurder van een voertuig zijn. Zo niet, dan moet de garage voor hem de enige toegangsweg tot de woning zijn.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Afstandsbediening voor openen en sluiten van garagepoort

710 euro


7.3.2. Afstandsbediening voor openen en sluiten van inkomdeur Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Opening met parlofoon

710 euro

Motorisering met elektronische bediening en vergrendeling

2.058 euro


8. Aanvullende uitrusting Algemene voorwaarden Het moet gaan om materialen, apparaten of aanpassingen van meubels, met uitzondering van werken aan onroerende goederen. Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager een handicap vertonen waarvan de aard en de ernst de uitrusting verantwoorden.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming kan opgesplitst worden, maar kan in totaal nooit meer bedragen dan het maximumbedrag voorzien per aanvrager.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Totaalbedrag van tegemoetkomingen voor verschillende uitrustingen

2.065 euro


9. Uitrustingsgoederen 9.1. Elektrisch in de hoogte verstelbaar bed en vering Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische deficiëntie vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel gebruiker zijn van een rolstoel.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Elektrisch verstelbaar bed (hekken inbegrepen)

1.200 euro


9.2. Personenlift Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische deficiëntie vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel gebruiker zijn van een rolstoel.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot : 9.2.1. Statische personenlift (papegaaitype)

Op voet

204 euro

Aangepast aan het bed

112 euro


9.2.2. Elektrische personenlift De in aanmerking genomen kosten omvatten de plaatsingswerken.

Materiaal op wieltjes

2.824 euro

Materiaal opgehangen op een spoor in een vertrek

4.779 euro

Materiaal opgehangen op een spoor in meerdere vertrekken

6.329 euro


9.2.3. Badlift, werkend door druk van water of lucht of op batterijen

Badlift, werkend door druk van water of lucht of op batterijen (rotatieschijf inbegrepen)

1.050 euro


9.3. Zetel 9.3.1. Doorboorde zetel Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische deficiëntie vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel gebruiker zijn van een rolstoel.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Doorboorde zetel zonder wieltjes

153 euro

Doorboorde zetel met wieltjes

250 euro

Doorboorde zetel met speciale schelp, hoofdsteun, riemen,...

902 euro


9.3.2. Douchestoel Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager een ernstige bewegingshandicap vertonen waardoor het moeilijk, en zelfs onmogelijk is om zonder steun rechtop te blijven staan.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Douchestoel aan de wand

279 euro

Douchestoel met 4 wieltjes, verwijderbare armsteunen, al dan niet doorboord

442 euro

Douchestoel met speciale schelp (riemen en hoofdsteun inbegrepen)

765 euro

Douchestoel met speciale schelp en steun of mobiel kader met blokkeerbare wieltjes

1.360 euro


9.3.3. Badstoel Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager ernstige moeilijkheden vertonen om te kunnen blijven zitten.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Badstoel

199 euro

Badstoel met relaxschelp, riemen en hoofdsteun

765 euro


9.3.4. Brancard voor douche of bad Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager een ernstige handicap vertonen die het gebruik van de douche of het bad bemoeilijkt of onmogelijk maakt zonder de gevraagde steun.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Brancard zonder hoogteregeling

1.377 euro

Brancard met hoogteregeling

2.403 euro


9.3.5. Ergonomische werkstoel Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische deficiëntie vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel gebruiker zijn van een rolstoel.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Model met hydraulische vijzel

1.038 euro

Elektrisch en moduleerbaar model

2.179 euro


9.3.6. Motoriseringsysteem voor elektrische relaxzetel Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische deficiëntie vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel gebruiker zijn van een rolstoel.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten Alleen tegemoetkoming voor de motorisering van de zetel.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Motorisering van de zetel

530 euro


10. Kleine uitrustingen Algemene voorwaarden Het moet gaan om kleine uitrustingen die de gehandicapte persoon een grotere autonomie in het dagelijks leven bezorgen. Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager ernstige functionele beperkingen vertonen die uit zijn handicap voortvloeien en die hem beletten bepaalde activiteiten uit te voeren zonder de gevraagde technische hulp.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden Het gegeven dat nodig is om de aanvraag te staven, is een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten Tegemoetkoming in de eenheidsprijs of in de toeslag ten opzichte van het basisproduct van een uitrusting die door een valide persoon kan worden gebruikt.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

eenheidsprijs of toeslag ten opzichte van basisproduct moet lager zijn dan

142 euro

per aanvrager bedraagt het totaalbedrag van tegemoetkomingen voor kleine uitrustingen

600 euro


11. Onderhoud en herstel van bepaalde hulpmiddelen Algemene voorwaarden Het moet gaan om een prestatie die in aanmerking genomen is of kan worden door de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen, met uitzondering van : - punt 7.1. : bouw en verbouwing; - in punt 2.5. : gewone computers en printers; - in punt 5.3.1. : automatische transmissie.

Voor punt 5.3. (aanpassing voertuig) wordt geen enkel onderhoud in aanmerking genomen. 11.1. Onderhoud Modaliteiten Jaarlijkse tegemoetkoming in de onderhoudskosten beperkt tot :

Onderhoud

10 % van de waarde van de tegemoetkoming bij aankoop


11.2. Herstel Modaliteiten Tegemoetkoming in de herstelkosten beperkt tot :

Herstel

40 % van de waarde van de tegemoetkoming bij aankoop, berekend over de totale duur van het gebruik van het hulpmiddel


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit 2009/176 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 mei 2009 houdende wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces Brussel, 28 mei 2009.

Voor het College : De Voorzitter van het College, B. CEREXHE Het Collegelid bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan personen met een handicap, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^