Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 februari 1999
gepubliceerd op 21 april 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031136
pub.
21/04/1999
prom.
25/02/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 1999. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Het Verenigd College, Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 87 vervangen door de ordonnantie van 27 april 1995;

Gelet op het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995, inzonderheid op artikel 43, gewijzigd bij besluit van het Verenigd College van 19 februari 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Aangezien het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onverwijld dient te worden vastgesteld;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen, Besluit :

Artikel 1.Het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2.In voornoemd model voor de begroting is de zesde kolom met als opschrift "Budget 1997 Begroting - Modifié/Gewijzigd" wenselijk, maar niet verplicht, rekening houdend met de moeilijkheden met de opmaak welke de gebruikte computertechniek aan het licht kan brengen.

De vijfde en zesde kolom mogen eventueel worden samengevoegd en in de eerste plaats het initieel krediet vermelden en in de tweede plaats in een specifiek lettertype het gewijzigd krediet.

In de overzichtstabellen van de exploitatie- en investeringsdienst na iedere subfunctie vastgesteld, kunnen de onder elke economische rubriek vermelde bedragen worden gespecificeerd per beschouwde economische aard tot op de eerste twee cijfers als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het wenst.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 februari 1999.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen, D. GOSUIN R. GRIJP

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^