Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 maart 1999
gepubliceerd op 31 juli 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Adviesraa

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031189
pub.
31/07/1999
prom.
25/03/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 MAART 1999. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


Het Verenigd College, Gelet op de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 14 november 1991 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gerechtvaardigd is doordat het dringend geboden is de verdere werking van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de voornoemde adviesraad te verzekeren; dat de ontslagnemende leden van bedoelde Commissies derhalve onverwijld dienen te worden vervangen;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt de vermelding : "de heer Cassiers, L., van Brussel" vervangen door "de heer Rousseaux, J.P., van Brussel".

Art. 2.In artikel 2, 4°, van voornoemd besluit wordt de vermelding : "de heer Cassiers, L., van Brussel" vervangen door "de heer Rousseaux, J.P., van Brussel".

Art. 3.In artikel 2, 6°, van voornoemd besluit wordt de vermelding : "Mevr. Fagnart, D., van Brussel" vervangen door "Mevr. Crahay, J.F., van Brussel".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 1999.

Art. 5.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en voor het beleid inzake Bijstand aan personen, zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 maart 1999.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, R. GRIJP

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^