Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 02 december 1999
gepubliceerd op 01 maart 2000

Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031538
pub.
01/03/2000
prom.
02/12/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 1999. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


Het Verenigd College, Gelet op de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 14 november 1991 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de besluiten van het Verenigd College van 25 november 1993, 1 december 1994 en 25 maart 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gerechtvaardigd is doordat het dringend geboden is de verdere werking van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de voornoemde adviesraad te verzekeren; dat de ontslagnemenden leden van bedoelde Commissies derhalve onverwijld dienen te worden vervangen;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de besluiten van het Verenigd College van 25 november 1993 en 25 maart 1999, worden de vermeldingen : "Mevr. Persoone, M., van Herent, en Mevr. Fraipont, M., van Grand-Leez" respectievelijk vervangen door "de heer Epis, F., van Tubize, en Mevr. Olbrechts, V., van Groot-Bijgaarden".

Art. 2.In artikel 4 van voornoemd besluit, gewijzigd bij de besluiten van het Verenigd College van 25 november 1993, 1 december 1994 en 25 maart 1999, worden de vermeldingen : "de heer Epis, F., van Tubize, de heer Fobelets, J., van Wilsele, en Mevr. Verhaegen, L., van Brussel" vervangen door "Mevr. Persoone, M., van Herent, de heer Epis, F., van Tubize, en Mevr. Braive, C., van Brussel".

Art. 3.In artikel 5 van voornoemd besluit, gewijzigd bij de besluiten van het Verenigd College van 25 november 1993 en 25 maart 1999, wordt de vermelding : "Mevr. Herscovici, A., van Brussel" vervangen door "Mevr. Dewaele, J., van Brussel".

Art. 4.In artikel 6 van voornoemd besluit, gewijzigd bij het besluit van het Verenigd College van 25 maart 1999, wordt de vermelding : "Mevr. Roland, F., van Brussel" vervangen door " Mevr. Cleeren, V., van Braine-le-Comte".

Art. 5.In artikel 7 van voornoemd besluit, gewijzigd bij de besluiten van het Verenigd College van 25 november 1993, 1 december 1994 en 25 maart 1999, wordt de vermelding : "Mevr. Herscovici, A., van Brussel" vervangen door "Mevr. Dewaele, J., van Brussel".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 10 december 1999.

Art. 7.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en voor het beleid inzake Bijstand aan personen, zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 december 1999.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^