Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 06 juli 2000
gepubliceerd op 30 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Verenigd College tot regeling van de samenstelling en werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de Bestuursdocumenten bedoeld in de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031310
pub.
30/09/2000
prom.
06/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2000. - Besluit van het Verenigd College tot regeling van de samenstelling en werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de Bestuursdocumenten bedoeld in de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur


Het Verenigd College, Gelet op de ordonnantie van 26 juni betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Begroting;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 19 april 2000;

Gelet op de beslissing van het Verenigd College van 18 februari 2000 omtrent het door de Raad van State te geven advies binnen een termijn die geen maand overschrijdt;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2000, in toepassing van artikel 84, lid 1, van de gecoördineerde wetten over de Raad van State;

Op de voordracht van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor Ambtenarenzaken, Besluit : HOOFDSTUK I. - Samenstelling

Artikel 1.De Commissie voor toegang tot de administratieve documenten bedoeld in artikel 21 van de ordonnantie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur, betstaat uit vijf leden waaronder een voorzitter wordt aangewezen.

De leden van de Commissie worden aangesteld door het Verenigd College.

Art. 2.De voorzitter wordt aangewezen onder de leden van de Raad van State of van het auditoraat ervan.

Art. 3.§ 1. De leden worden aangewezen voor een termijn van vijf jaar, hernieuwbaar.

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Ambtenarenzaken, worden twee leden aangewezen onder de ambtenaren van rang 11 of hoger van de diensten van Verenigd College.

Twee leden worden aangewezen wegens hun grondige kennis op het vlak van de openbaarheid van bestuur. Zij dienen in het bezit te zijn van een universitair diploma en mogen geen ambtenaar zijn van de diensten van het Verenigd College. § 2. Voor elk van de leden, met uitzondering van de voorzitter, wordt een plaatsvervanger aangewezen onder dezelfde voorwaarden als de werkende leden.

De plaatsvervanger vervangt een verhinderd of afwezig lid.

De plaatsvervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger indien deze ontslag neemt of om een of andere reden ophoudt deel uit te maken van de Commissie.

Art. 4.Het is de leden van de Commissie verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij zij of hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.

Het is de leden, bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid, bovendien verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij de dienst waartoe zij behoren, betrokken is.

Art. 5.De leden van de Commissie kunnen van hun opdracht worden ontheven wegens tekortkomingen in hun taken of wegens inbreuk op de waardigheid van hun ambt.

Art. 6.Een forfaitaire vergoeding van F 750 per vergadering wordt toegekend aan de werkende en de plaatsvervangende leden die eraan deelnemen.

Dit bedrag wordt op F 1 000 gebracht voor de voorzitter. HOOFDSTUK II. - Werkwijze

Art. 7.De Commissie stelt binnen een maand na haar aanstelling een huishoudelijk reglement vast. Het reglement wordt met een gekwalificeerde meerderheid, hetzij tweederde van de stemmen van de aanwezige leden, aangenomen en door de Leden van het Verenigd College bevoegd voor Ambtenarenzaken goedgekeurd.

Art. 8.De voorzitter leidt de vergaderingen en ondertekent namens de Commissie alle briefwisseling, aanbevelingen en adviezen.

Indien de voorzitter verhinderd of afwezig is of in afwachting van zijn vervanging, worden zijn opdrachten waargenomen door het oudste lid.

Art. 9.De Commissie beraadslaagt slechts dan op geldige wijze indien de meerderheid van haar leden aanwezig is. Zij beslist bij volstrekte meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, van de dienstdoende voorzitter doorslaggevend.

De adviezen van de Commissie zijn met redenen omkleed. Eenieder kan kennis nemen van de adviezen van de Commissie. Een verzoek tot inzage of mededeling in afschrift wordt schriftelijk gericht aan de secretaris van de Commissie. Dit verzoek vermeldt duidelijk het voorwerp waarop het advies betrekking heeft.

Art. 10.De Commissie kan deskundigen raadplegen als zij zulks voor het vervullen van haar taak noodzakelijk acht.

Op verzoek van de voorzitter en voor de toepassing van de ordonnantie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur, zijn de gewestelijke administratieve overheden gehouden alle nuttige documenten en inlichtingen aan de Commissie mede te delen.

Art. 11.De zetel van de Commissie is gevestigd in de lokalen van de diensten van het Verenigd College.

Die diensten dragen de werkingskosten van de Commissie en van haar secretariaat.

De leden van het Verenigd College bevoegd voor Ambrenarenzaken wijzen een ambtenaar van niveau 1 van de diensten van het Verenigd College aan als secretaris van de Commissie. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op de publicatiedatum ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 13.De Leden van het Verenigd College bevoegd voor Ambtenarenzaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2000.

Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^