Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 november 2001
gepubliceerd op 02 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor ma

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031011
pub.
02/02/2002
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Het Verenigd College, Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de ordonnantie van 27 april 1995;

Gelet op het reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofstedelijk Gewest van 26 oktober 1995, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar;

Gelet op de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd op 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is door het feit dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onverwijld de verrichtingen m.b.t. de schuldbemiddeling en de overgang naar de Europese eenheidsmunt in hun boekhouding moeten kunnen inschrijven;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De rekeningstelsels van de nieuwe comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vastgesteld op 19 februari 1998 door het Verenigd College, worden als volgt aangevuld : Economisch rekeningstelsel Economische codes met betrekking tot de subfunctie 0000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2001.

Brussel, 22 december 2001.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^