Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 april 2003
gepubliceerd op 18 juni 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot toekenning van een subsidie voor de compenserende aanwerving in het kader van de maatregelen met betrekking tot de arbeidsduurvermindering van bepaalde gesubsidieerde wer

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031311
pub.
18/06/2003
prom.
11/04/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2003. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot toekenning van een subsidie voor de compenserende aanwerving in het kader van de maatregelen met betrekking tot de arbeidsduurvermindering van bepaalde gesubsidieerde werknemers van de non-profitsectoren vanaf 6 december 2002


Het Verenigd College, Gelet op de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, inzonderheid op het artikel 15;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op Gelet op het advies van het Bureau van de Commissie voor Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg, gegeven op 1 april 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Leden van het College, bevoegd voor de Begroting;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verschillende genomen maatregelen met het oog op een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers van de non-profitsector, alsmede van de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking, uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2001, dat derhalve de betrokken diensten daarvan onverwijld in kermis dienen te worden gesteld;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen;

Besluit :

Artikel 1.Elk erkend of gesubsidieerd centrum of dienst van de sectoren bedoeld in artikel 3, 2°, 3° en 4°, van de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, heeft recht op een financiële compensatie voor de eindeloopbaanregeling via een progressieve vermindering van de arbeidsduur met handhaving van loon en compenserende aanwerving.

Art. 2.§ 1. Per verminderd werkuur wordt er aan de werkgever een forfaitair bedrag van 20 euro toegekend voor de indienstneming van een nieuw personeelslid of de uitbreiding van de arbeidsduur van een reeds aangeworven werknemer tot een identiek aantal uren. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van de spilindex 105,20. § 2. De aanwerving of de uitbreiding van de arbeidsduur gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het personeelslid dat de maatregel inzake arbeidsduurvermindering genie 45, 50 of 55 jaar wordt. § 3 De drie sectoren of deel van een sector bedoeld in artikel 1, mogen in voorkomend geval de te compenseren uren gezamenlijk verdelen, mits dit geen beheerskosten met zich meebrengt.

Art. 3.Het beheer van de compenserende aanwervingen voor de periode van 1 januari 2001 tot 5 december 2002 wordt geregeld door de diensten van het Verenigd College.

Art. 4.Het besluit van het Verenigd College van 11 april 2003 tot toekenning van een subsidie voor de compenserende aanwerving in het kader van de maatregelen met betrekking tot de arbeidsduurvermindering van bepaalde gesubsidieerde werknemers van de non-profitsectoren voor de periode van 1 januari 2001 tot 5 december 2002, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 6 december 2002.

Art. 6.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Bijstand aan personen, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 april 2003.

Voor het Verenigd College, De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^