Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 2004
gepubliceerd op 16 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1971 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031109
pub.
16/03/2004
prom.
19/02/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2004. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1971 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten


Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, I, 2°;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 60;

Gelet op de gezondheidswet van 1 september 1945;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989, inzonderheid op de artikelen 133 en 135;

Gelet op de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, inzonderheid op artikel 10, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1971 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 november 1976;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg, gegeven op 28 januari 2004;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de huidige evolutie inzake besmettelijke en overdraagbare ziekten en inzonderheid de mogelijkheid tot overdracht van dierziekten op de mens een echt gevaar inhoudt voor de volksgezondheid;

Overwegende dat het aantal gevallen van legionelloses schijnt toe te nemen en dat het dus dringend noodzakelijk is om deze overdraagbare ziekte op te nemen in de lijst van de aan te geven ziekten;

Overwegende dat elke in deze aangelegenheid opgelopen achterstand ernstige problemen veroorzaakt op het het vlak van de volksgezondheid;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 maart 1971 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 november 1976, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.§ 1. Op het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad moet aangifte worden gedaan van alle bewezen of verdachte gevallen van ziekten waarvan de lijst in de bijlage bij dit besluit wordt vastgesteld.

In dringende gevallen kunnen de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de lijst bedoeld in voorgaand lid, aanvullen.

Er moet tevens melding worden gemaakt van elk pathologisch geval waarover een onzekere diagnose bestaat, maar waarvan het epidemische karakter vaststaat of waarvan de symptomatologie die is van een ernstige epidemische aandoening.

De met de aangifte belaste personen moeten melding maken van elk geval dat de kenmerken vertoont van een besmettelijke ziekte of van een epidemie die niet door of krachtens het huidige besluit vastgesteld wordt, zelfs indien de diagnose nog niet definitief is gesteld. § 2. De in § 1 bedoelde verplichting wordt opgeheven indien nationale profylactische maatregelen genomen worden door de Federale Overheid. »

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.De aangifte moet door de geneesheer die het geval vastgesteld heeft, of, indien er geen geneesheer is, door de persoon die de zieke verzorgt, gedaan worden aan de burgemeester die de aangifte zal versturen naar de Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, overeenkomstig de instructies die hij van deze laatste krijgt.

De aangifte moet echter binnen de termijn bedoeld in de bijlage bij onderhavig besluit rechtstreeks gericht worden aan de Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, per vaste telefoon, mobiele telefoon of door middel van ieder ander nuttig geacht middel : 1° wanneer de ziekte dadelijk een ernstige of epidemische vorm aanneemt;2° wanneer, rekening houdend met de omstandigheden, de zieke een buitengewoon gevaar betekent voor de omgeving;3° wanneer de afzondering in het ziekenhuis, door de zieke of door welk ander beletsel ook, wordt verhinderd. In afwijking van het eerste lid kan de aangifte rechtstreeks gericht worden aan de Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie indien de persoon die gehouden is tot de aangifteplicht dit onontbeerlijk acht in het belang van de zieke en tegelijkertijd in het belang van de volksgezondheid. »

Art. 3.Artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt als volgt gewijzigd : 1° de woorden « Buiten de afwijkingen bedoeld in het tweede en het derde lid van artikel 2 » worden in limine ingevoegd aan het lid;2° de woorden « de in de twee voorgaande artikelen bepaalde » worden geschrapt;3° de woorden « de Minister van Volksgezondheid » worden vervangen door de woorden « de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid ». Het tweede lid van hetzelfde artikel wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « de Minister van Volksgezondheid » en « de gezondheidsinspecteur » respectievelijk vervangen door de woorden « de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid » en « de Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie »;2° in het derde lid worden de woorden « de gezondheidsinspecteur » vervangen door de woorden « de Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ».

Art. 5.In artikel 6bis van hetzelfde besluit wordt het woord « quarantainabele » vervangen door het woord « overdraagbare » en worden de woorden « eerste lid, 1° en 2° » geschrapt.

Art. 6.In artikel 6quinquies van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid wordt het woord « quarantainabele » vervangen door het woord « overdraagbare »;2° in het laatste lid worden de woorden « de provincie » vervangen door de woorden « het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad ».

Art. 7.In artikel 6septies van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden a) en b) vervangen door de volgende teksten : « a) de Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; « b) een geneesheer aangesteld door de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid »; 2° in het derde lid wordt het woord « gezondheidsinspecteur » vervangen door de woorden « Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ».

Art. 8.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden « de gezondheidsinspecteur » en « de Minister van Volksgezondheid » respectievelijk vervangen door de woorden « de Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie » en « de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid ».

Art. 9.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « de gezondheidsinspecteurs hebben vrije toegang » vervangen door de woorden « de Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft vrije toegang ».

Art. 10.In artikel 11 van hetzelfde besluit : 1° in het eerste lid worden de woorden « zijn de gezondheidsinspecteurs speciaal belast » vervangen door de woorden « is de Geneesheer-Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie speciaal belast »;2° in het tweede lid wordt het woord « hun » vervangen door het woord « zijn ».

Art. 11.De artikelen 3, 6quater, 8 en 10 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 13.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 februari 2004.

Voor het Verenigd College, De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT

BIJLAGE 1 1. Ziekten waarvan de aangifte onmiddellijk mondeling of telefonisch moet gebeuren en daarbij binnen de 24 uur schriftelijk bevestigd : 1° Botulisme;2° Febris recurrens;3° Hondsdolheid;4° Legionellose;5° Malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Belgisch grondgebied;6° Meningokokkeninfecties van bloed of hersenvliezen;7° Pest;8° Poliomyelitis;9° Hemorragische koorts veroorzaakt door Ebola-, Lassa-, Marburgkoorts en gelijkaardige virussen;10° Vlektyfus;11° Elke andere ernstige besmettelijke ziekte die niet in de lijst is opgenomen en die een epidemisch karakter dreigt aan te nemen.2. Ziekten waarvan de aangifte binnen de 48 uur schriftelijk moet gebeuren : 1° Brucellose;2° Buiktyfus;3° Cholera;4° Difterie;5° Gele koorts;6° Gonorroe;7° Hantavirose; 8° Hepatitis A;. 9° Hepatitis B;10° Hepatitis C;11° Hersenvliesontsteking, veroorzaakt door Haemophilus influenzae;12° Kinkhoest;13° Leptospirose;14° Listeriose;15° Miltvuur;16° Protozoaire besmettingen van het centraal zenuwstelsel;17° Psittacose;18° Rickettsiose, andere dan vlektyfus;19° Scabies;20° Shigellose;21° Syfilis;22° Tetanus;23° Trichinose;24° Tuberculose;25° Elk incident van gastro-enteritis dat ten minste drie gevallen telt binnen éénzelfde leefgemeenschap en binnen de tijdspanne van één week en veroorzaakt wordt door éénzelfde ziektekiem. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van 19 februari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1971 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^