Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 september 2012
gepubliceerd op 26 september 2012

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2012031698
pub.
26/09/2012
prom.
10/09/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


10 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 08/02/2010 numac 2010011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens sluiten tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, Gelet op het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de artikelen 9, 39, 4°, en 40;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 08/02/2010 numac 2010011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens sluiten tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, artikelen 2 en 15;

Op de voordracht van de Directieraad van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, Besluiten :

Artikel 1.- Artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 20 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 08/02/2010 numac 2010011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens sluiten tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, wordt vervangen als volgt : « 3° Directie Welzijnszorg :

Art. 2.- Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende : « Eén van de attachés wordt belast met het opstellen van de voorontwerpen van ordonnantie en besluit van het Verenigd College, met betrekking tot opdrachten die zowel tot de Directie Welzijnszorg behoren als tot de andere Directies van de Diensten van het Verenigd College; bovendien wordt hij belast met de geschildossiers waarbij de Diensten van het Verenigd College zijn betrokken alsook met de uitvoering en de opvolging van de Europese richtlijnen betreffende aangelegenheden die onder de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ressorteren. »

Art. 3.- Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende : « De kandidaat voor de in artikel 15, tweede lid, bedoelde betrekking van attaché dient te beschikken over een diploma van licentiaat/master in de rechten. »

Art. 4.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012.

Art. 5.- De Leidend Ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 september 2012.

B. GROUWELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^