Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2001
gepubliceerd op 13 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gem

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035075
pub.
13/02/2002
prom.
28/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2001. - Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, I, 6°, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, en op artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de wet van 1 september 1920Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/09/1920 pub. 08/10/2012 numac 2012205398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 september 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzaak om de samenstelling van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring te vernieuwen, in afwachting van een fundamentele hervorming van de wetgeving terzake;

Overwegende dat het noodzakelijk is de continuïteit van de openbare dienst inzake de filmkeuring te verzekeren; dat de samenstelling van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring, die vervat ligt in de bijlage bij het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 en die sindsdien niet meer werd aangepast, dringend moet worden geactualiseerd om de continuïteit van de werking van die commissie niet in het gedrang te brengen; dat de Vlaamse regering daarom onmiddellijk moet instemmen met het samenwerkingsakkoord dat de bijlage bij het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 beoogt te vervangen;

Overwegende dat de materie 'filmkeuring' in de Vlaamse Gemeenschap voorlopig nog behoort tot het domein van de jeugdbescherming;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse regering en de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit gevoegd is, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De minister-president van de Vlaamse regering en de Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit en met de ondertekening van het samenwerkingsakkoord, bedoeld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 3 oktober 2001.

Brussel, 28 september 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS

Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring Gelet op de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, I, 6°, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, en artikel 92 bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 55bis, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd bij de wet van 5 mei 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 63, gewijzigd bij de bijzondere wet van 5 mei 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de wet van 1 september 1920Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/09/1920 pub. 08/10/2012 numac 2012205398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring ;

Overwegende dat de materie filmkeuring behoort tot de jeugdbescherming;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de samenstelling van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring te vernieuwen;

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president en van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de minister-president en van de minister van Jeugdbijstand en Gezondheid;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de minister-president en van de minister van Jeugd en Gezin, Monumenten en Landschappen, Gezondheid en Sociale Zaken;

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het Verenigd College, in de persoon van haar leden bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Ambtenarenzaken;

Zijn overeengekomen wat volgt :

Artikel 1.De bijlage bij het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring wordt vervangen door de bij dit akkoord gevoegde bijlage.

Art. 2.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op 3 oktober 2001.

Het wordt volledig in de drie landstalen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 3 oktober 2001.

Voor de Vlaamse Gemeenschap : De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr M. VOGELS Voor de Franse Gemeenschap : De minister-president, H. HASQUIN De minister van Jeugdhulp en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL Voor de Duitstalige Gemeenschap : De minister-president, K.-H. LAMBERTZ De minister van Jeugd en Gezin, Monumenten en Landschappen, Gezondheid en Sociale Zaken, H. NIESSEN Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Het lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Bijstand aan Personen en Ambtenarenzaken, E. TOMAS Het lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Bijstand aan Personen en Ambtenarenzaken, G. VANHENGEL

Bijlage bij het samenwerkingsakkoord Samenstelling van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring De volgende personen worden benoemd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 3 oktober 2001 : - voorzitter : RENIERS Georges - ondervoorzitters : HANSEL Marion RINGELHEIM Foulek - leden van de herkeuringsafdeling : BERTIN Jean-Paul BILTEREYST Daniël BOLSIUS Henri BOUCQUEY Jacques CAVALERI Vénéra DE HAENE Thérèse DELATTE Danièle DELVOIE Guy DEMOITIE Pierre DUMONT Marie GROUWELS Joseph LOOP Raymond MORLION Guy SACRE Robert SOMMERLATTE André STEINBERG Pascale VANDEKERCKHOVE Ankie VAN DE WYNKELE Rudy VAN HECKE Alex ZAROUALI Farida - leden van de keuringsafdeling : AUVERTUS Pascal BECU Willy BEELAERT Véronique BERGHS Bruno BERTRAND Béatrice BLAAUWENDRAAD Willem CARPENTIER Michèle CLAES Marie COPPIETERS Brigitte CUVELIER Olivier DE BACKER Marie-Josée DE HEUSCH Luc DENEYER Aurélia DEPRENE Valérie DEROBERTMASURE Didier DE RUYVER Ciska DE RYBEL Lionel DETANDT Marinelle DE VOS Agnes DE VROME Vicky DIAS Manuel DOR Kathleen ELIAS Michel GEUKENS Mia GHOOS Maria GITTENS Christiane GOLDSTEIN Myriam GORIS Philippe GUILLAUME Ivan HABRAN Daniel HALSBERGHE Ludo HANNE Eric HELLINCKX Magda HERBOTS Hans HOUTHUYS Maria JOTTARD Françoise JUNGERS Alain KROLS Nico KROONEN Anne-Catherine LADRIERE Stéphanie LAMAIRE Luc LATHOUWERS Tom LEBRUN Frans LECLERCQ Christian LEGROS Muriel LEYS Christian LIGOT Bernard MALBRECQ Adeline MARLIER Dominique MARRA Gerardo MATHEN Denis MATHIEU Joël MEGANCK Francine MICHIELSEN Nicole MOUNITION Orane NOTTEBOOM Filip NYATANYI Gilbert NYSSEN Geneviève OUACHEN Mohamed PATESSON René PIRET Geneviève POHL Francis POLAT Belgiz POPOVITCH Mirko POUCET Jean PREUX Philippe RAES Hugo RENMANS Luc ROUANET Diane RUBINSTEIN David RUBINSTEIN Renée RYCKMANS Nathalie SCHEWEBACH Alexis SCHILTZ Marie-Thérèse SCHOPP Sabine SELLESLAGH Isabelle SPRANGERS Pieter STAS Dominic STAS Martine STOFFELEN Dirk TUERLINCK Jos VAN BELLINGEN Liesbeth VAN BESIEN Zouzou VAN BRUSSEL Johan VAN CAMP André VANDEPUTTE Chantal VAN DER JEUGT Gerd VANDERLICK Lieve VAN GEEL Edy VAN HAELST Joost VAN HAMME Jan VANHENGEL Luc VAN LAERT Gil VANMEERBEECK Michèle VAN STEENE Jurgen VANWELDE Paul VENCHIARUTTI Marc VERDONCK Els VINCENT Samuel WAUTERS Gerda Gezien om gevoegd te worden als bijlage bij het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring.

Brussel, 3 oktober 2001.

Voor de Vlaamse Gemeenschap : De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS Voor de Franse Gemeenschap : De minister-president, H. HASQUIN De minister van Jeugdhulp en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL Voor de Duitstalige Gemeenschap : De minister-president, K.-H. LAMBERTZ De minister van Jeugd en Gezin, Monumenten en Landschappen, Gezondheid en Sociale Zaken, H. NIESSEN Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Het lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Bijstand aan Personen en Ambtenarenzaken, E. TOMAS Het lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Bijstand aan Personen en Ambtenarenzaken, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^