Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 28 april 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging, voor het jaar 2005, van het aan het Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn toe te kennen bedrag dat bestemd is voor de O.C.M.W.'s van de gemeenten van het Waalse Gewest, met uitzondering van de O.C.M.W

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201255
pub.
12/05/2005
prom.
28/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging, voor het jaar 2005, van het aan het Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn toe te kennen bedrag dat bestemd is voor de O.C.M.W.'s van de gemeenten van het Waalse Gewest, met uitzondering van de O.C.M.W.'s van de gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 22, § 1;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 105, tweede lid;

Gelet op het decreet van 5 november 1992 tot wijziging van het decreet van 20 juli 1989 tot vaststelling van de regelen inzake algemene financiering van de Waalse gemeenten, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen;

Overwegende dat de uitoefening van de bevoegdheden inzake het gezondheidsbeleid bedoeld in artikel 5, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, aan het Waalse Gewest is overgedragen bij het decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 en het decreet II van het Waalse Gewest van 22 juli 1993;

Overwegende dat het Waalse Gewest krachtens de artikelen 3, 7°, en 9, van het decreet II van 22 juli 1993 de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap inzake de bijstand aan personen binnen de bij het decreet bepaalde perken uitoefent en dat het aldus de rechten en verplichtingen van de Franse Gemeenschap overneemt en alle decretale en verordeningsbepalingen van kracht op 31 december 1993 op de overgedragen aangelegenheden moet toepassen;

Overwegende dat het voor de O.C.M.W.'s bestemde bedrag hen in staat moet stellen om het hoofd te bieden aan hun lastenverzwaring; dat dit bedrag voor het jaar 2005 op euro 44.272.350,00 vastgelegd is;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Het voor het jaar 2005 aan het Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn toe te kennen bedrag wordt op euro 44.272.350,00 vastgelegd.

Art. 2.De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 april 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^