Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 juli 1997
gepubliceerd op 30 augustus 1997
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanvulling van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de weddeschalen van het personeel van de leergangen voor sociale promotie die onder het Ministerie van

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029259
pub.
30/08/1997
prom.
09/07/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanvulling van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de weddeschalen van het personeel van de leergangen voor sociale promotie die onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur ressorteren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet d.d. 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, laatst gewijzigd bij decreet van 10 april 1995;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 25 oktober 1993 houdende bezoldigingsregeling van het bestuurs- en onderwijzend personeel en het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 15 maart 1974 houdende bepaling op 1 april 1972 van de weddeschalen van het personeel van de leergangen voor sociale promotie die onder het « Ministère de l'Education nationale et de la Culture française » en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur ressorteren, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap d.d. 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen der personeelsleden van het onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap d.d. 14 mei 1993 tot vaststelling en indeling van de algemene vakken, de vakken psychologie, opvoedkunde en methodiek, de bijzondere vakken, de technische vakken, de beroepspraktijk en de technische vakken en beroepspraktijk in het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie;

Gelet op het protocol d.d. 19 juni 1997 van Sectorcomité IX en van het Comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 mei 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 21 mei 1997;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 30 juni 1997;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid en van de Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.De rubrieken « lesgevers algemene vakken », « lesgevers technische vakken », opgenomen in hoofdstuk A van het koninklijk besluit d.d. 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de weddeschalen van het personeel van de leergangen voor sociale promotie die onder het « Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur » en het « Ministère de l'Education nationale et de la Culture française » ressorteren, worden als volgt gewijzigd : Lesgevers algemene vakken a) houder van een diploma van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs, een diploma van architect overeenkomstig de wet d.d. 18 februari 1977 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type of van een diploma gelijkgesteld met dat van industrieel ingenieur overeenkomstig bovenvermelde wet : 1/20 van 415; overgangstelsel : als lesgever algemene vakken in dienst getreden en houder van een universitair diploma en die op 31 maart 1972 de weddeschaal 1/20 van 422 genoot : 1/20 van 422; als lesgever algemene vakken vóór het schooljaar 1997-1998 in dienst getreden en die de weddeschaal 1/20 van 422 genoot : 1/20 van 422; b) houder van een diploma van hoger niveau van de 2e graad : 1/20 van 340;c) houder van andere bekwaamheidsbewijzen : 1/20 van 240. Lesgevers technische vakken a) houder van een diploma van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs, een diploma van licentiaat, van doctor, van burgerlijk ingenieur, van apotheker, van architect uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 houdende organisatie van het architectuuronderwijs, van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet d.d. 18 februari 1977 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het longe type of van een van een diploma gelijkgesteld met dat van industrieel ingenieur overeenkomstig bovenvermelde wet : 1/20 van 415; overgangstelsel : in deze hoedanigheid in dienst getreden vóór het schooljaar 1997-1998 en die de weddeschaal 1/20 van 422 genoot : 1/20 van 422; b) houder van een diploma van hoger onderwijs van de 2e graad : 1/20 van 350;c) houder van een diploma van hoger onderwijs van de 1e graad : 1/20 van 260;d) houder van andere bekwaamheidsbewijzen : 1/20 van 240.

Art. 2.1. In afwijking van artikel 1 geniet het personeelslid bedoeld in de rubriek « lesgever algemene vakken » littera a) dat vanaf 1 september 1997, 9 jaar anciënniteit heeft verkregen in het hoger niveau voor hoger onderwijs voor sociale promotie en dat het getuigschrift bezit voor pedagogische bekwaamheid dat past voor het hoger onderwijs, de weddeschaal 1/20 van 422. 2. In afwijking van artikel 1 wordt het personeelslid bedoeld in de rubriek « lesgevers technische vakken » littera a) dat vanaf 1 september 1997, 9 jaar anciënniteit heeft verkregen in het hoger niveau voor hoger onderwijs en dat het getuigschrift bezit voor pedagogische bekwaamheid dat past voor het hoger onderwijs, de weddeschaal 1/20 van 422.

Art. 3.Dit besluit treedt op 1 september 1997 in werking.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheid het onderwijs voor sociale promotie behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juli 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^