Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 juni 1997
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een bestuurder bij de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Namen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029279
pub.
06/11/1997
prom.
18/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JUNI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een bestuurder bij de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Namen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet d.d.5 juli 1993 tot oprichting van zes publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs, inz. op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d.9 november 1993 tot vaststelling van de statuten van de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Namen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 17 juli 1995 tot vaststelling van de verdeling der bevoegdheden onder de Ministers van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 1 april 1996 houdende benoeming van de leden van de raden van besturen van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen in het door de overheid ingericht onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 9 juni 1997;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.De heer Willy Perot wordt benoemd tot lid van de Raad van Bestuur bij de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Namen, ter vervanging van de heer Jean-Marc Gaspard, ontslagnemend.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juni 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, belast met het Onderwijs voor Sociale Promotie, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^