Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 oktober 1997
gepubliceerd op 07 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende delegaties van bevoegdheden en handtekeningen voor de algemene functionarissen van het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029387
pub.
07/01/1998
prom.
15/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende delegaties van bevoegdheden en handtekeningen voor de algemene functionarissen van het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 juli 1982 ter oprichting van een Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 inzake de institutionele hervormingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993, met name de artikels 13 en 96;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de openbare contracten en bepaalde contracten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de openbare contracten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 1997 ter bepaling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1995 betreffende het reglement van zijn werking;

Overwegende dat de maatregelen moeten worden genomen om het beheer van het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen doeltreffender te maken en daartoe de delegaties voorzien in het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 5 februari 1985, te verbeteren en uit te breiden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 22 juli 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Openbaar Ambt, gegeven op 18 juli 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 27 augustus 1997;

Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Betrekkingen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 8 september 1997, Besluit : HOOFDSTUK I. - Delegaties inzake de ondertekening en de uitvoering van de openbare contracten voor werken, leveringen en diensten

Artikel 1.Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, onverminderd de beperkingen opgelegd door de wet van 24 december 1993 betreffende de openbare contracten en bepaalde contracten voor werken, leveringen en diensten, met name de artikels 6 tot 10, alsook van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de openbare contracten voor werken, leveringen en diensten, worden de algemene functionarissen gemachtigd het speciaal lastenkohier of de plaatsvervangende documenten goed te keuren, de manier waarop het contract wordt aangegaan, te kiezen, de procedure op te starten en het contract voor de aanvang van werken, leveringen en diensten te sluiten voor contracten van minder dan : - 1 000 000 frank voor de contracten aangegaan door openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag; - 500 000 frank voor de contracten aangegaan door beperkte aanbesteding of beperkte offerteaanvraag; - 100 000 frank voor de contracten aangegaan door onderhandelingsprocedure.

Art. 2.De bepalingen van artikel 1 zijn van toepassing op de Commissaris-generaal. De bedragen van 1 000 000 frank, 500 000 frank en 100 000 frank worden evenwel opgetrokken tot respectievelijk 10 000 000 frank, 5 000 000 frank en 1 000 000 frank.

Art. 3.Bovenvermelde delegaties zijn slechts geldig voor zover het voorwerp van het contract van de Regering of haar bevoegde leden de toelating kreeg, hetzij door de goedkeuring van een specifiek programma dat dit voorwerp bevat, hetzij door een specifieke beslissing betreffende dit voorwerp, met name indien het programma nog niet werd goedgekeurd of de uitgave het voorwerp was van een nominatieve inschrijving in de begroting.

Wanneer de begroting van het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen eenmaal is goedgekeurd, is deze toelating niet vereist voor uitgaven voor de gebruikelijke behoeften van de diensten (courante uitgaven voor werking, verbruik en uitrusting) of voor uitgaven die niet hoger dan 500 000 frank worden geraamd. Voor de Commissaris-generaal wordt dit bedrag evenwel op 1 000 000 frank gebracht.

Art. 4.De contracten betreffende informatica inzake hardware, software en diensten zijn van onderhavig besluit uitgesloten.

Art. 5.Voor de contracten waarvan de financiële raming niet meer dan 1 miljoen frank bedraagt, wordt aan de Commissaris-generaal de bevoegdheid verleend om, na de bevoegde Minister hierover te hebben ingelicht, te beslissen over de afwijkingen van het algemeen lastenkohier, om te onderhandelen tegen voorlopige prijzen of tegen terugbetaling, de prijzencontrole op te leggen en de toekenningen van voorschotten te voorzien.

Art. 6.De bevoegdheid inzake goedkeuring van de uitvoering van het contract wordt toegewezen aan de gedelegeerde instantie die het contract heeft toegewezen.

Art. 7.De algemene functionarissen worden, binnen de grenzen voorzien in de artikels 1, 2 en 3 voor de goedkeuring van de lastenkohiers, de ramingen en afrekeningen, gedelegeerd om verlengingen van termijnen toe te staan, hetzij proportioneel bepaald, hetzij als resultaat van de administratie of wegens het zich voordoen van feiten die de medecontractant niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon ondervangen hoewel hij alles in het werk heeft gesteld, hetzij als resultaat van de afrekeningen.

Voormelde termijnverlengingen mogen niet meer bedragen dan vijftig procent van de oorspronkelijke termijn.

Elke andere verlenging zal steeds door de Minister worden goedgekeurd, op gestaafd verslag van de Administratie.

Art. 8.De Commissaris-generaal wordt gemachtigd boeten en straffen wegens vertraging op te leggen ten belope van een som die niet meer dan tien procent van de oorspronkelijke som van het contract mag bedragen, tot een som van vijf miljoen frank.

Art. 9.De algemene functionarissen worden gedelegeerd om ambtshalve te beslissen over de maatregelen voorzien in artikel 20 § 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996, die moeten worden genomen tegen de opdrachtnemer die in gebreke blijft en hem deze beslissing te betekenen, overeenkomstig de artikels 20, § 6, 48 § 3, 1°, 66 § 2,2° of 75 § 2,2° van het algemeen lastenkohier.

Deze delegatie van bevoegdheden is beperkt tot de contracten waar de uitvoeringsvertraging meer bedraagt dan 1/2 N (N is de oorspronkelijke termijn in. werkdagen).

Art. 10.Bij de financiële beperkingen van de delegaties die door dit besluit worden beoogd, is de belasting op de toegevoegde waarde niet inbegrepen.

HOOFDSTUKII. - Delegaties inzake subsidies

Art. 11.In verband met de reglementaire subsidies warvoor de toekenningscriteria door een decreet of een besluit zijn vastgelegd, worden de algemene functionarissen, rekening houdend met alle geldende reglementeringen, gemachtigd subsidies toe te staan tot 1 000 000 frank. HOOFDSTUK III. - Delegaties inzake kosten voor missies en activiteiten

Art. 12.De Commissaris-generaal wordt gedelegeerd om de uitgaven tot 100 000 frank aan te gaan, goed te keuren en te machtigen voor missies naar het buitenland, deelneming aan seminaris en colloquia, alsook kosten voor vergaderingen.

Art. 13.De Commissaris-generaal legt aan de Minister van Buitenlandse Betrekkingen de samenstelling van de delegaties van de Franse Gemeenschap voor de gemengde commissies en voor de vergaderingen van de internationale instanties ter goedkeuring voor.

In verband met de andere missies van functionarissen organiseert de Commissarisgeneraal de zendingen naar het buitenland na akkoord van de Minister van Buitenlandse Betrekkingen en de sectorieel bevoegde Minister. Voor de medewerkers van het CGIB brengt de Commissaris-generaal de Minister van Buitenlandse Betrekkingen op de hoogte. HOOFDSTUK IV. - Delegaties inzake de uitvoering van de culturele akkoorden

Art. 14.De Commissaris-generaal is bevoegd voor de realisatie van de activiteiten voorzien door de programma's van de gemengde commissies, ten belope van de bedragen vermeld in hoofdstuk 1, artikels 1 en 2.

Dit geldt eveneens voor de functionarissen van rang 15, binnen de financiële grenzen bepaald in hoofdstuk 1, artikel 1.

In het kader van deze toepassing is, voor de zending van personen of groepen naar het buitenland, het akkoord nodig van de Minister die de internationale betrekkingen onder zijn bevoegdheden heeft, behalve wanneer de personen of groepen uitdrukkelijk in het programma zijn opgenomen. HOOFDSTUK V. - Volmachten inzake personeel

Art. 15.Aan de Commissaris-generaal wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de eedaflegging van de medewerkers van niveau 2+, 2, 3 en 4 te ontvangen.

Art. 16.Overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter bepaling van het administratieve en geldelijke statuut van het Personeel van het Commissariaatgeneraal voor Internationale Betrekkingen wordt aan de Commissaris-generaal de bevoegdheid gedelegeerd om : 1° a) de laureaten door de vastwervingssecretaris aanvaard voor de functies van niveau 3 en 4 te aanvaarden en de stagiairs van deze niveaus definitief te benoemen;b) de tijdelijke medewerkers die door de vastwervingssecretaris worden aangeduid, te benoemen;2° na aanduiding door de Minister, de aanwervingscontracten of handelingen voor tewerkstelling te ondertekenen : a) van de contractuele medewerkers;b) van de leden van het hulppersoneel; c) van de gesubsidieerde contractuele medewerkers; d) van de jongeren met het oog op hun tewerkstelling als stagiairs (in het kader van de jongerenstage) 3° de administratieve positie van de personeelsleden van niveau 2+, 2, 3 en 4 te bepalen, zij het na het akkoord van de Minister in geval van verlof om een functie te vervullen in het Kabinet van een Minister of Staatssecretaris of het Kabinet van de Voorzitter of van een Lid van een Regering, een Gemeenschap of Gewest of wegens aanduiding voor het vervullen van een missie;4° de nodige administratieve daden - inclusief het ontslag of de pensionering - te stellen wanneer de administratieve Gezondheidsdienst de fysische ongeschiktheid van de kandidaat of het personeelslid afleidt;5° alle relaties met het Vastwervingssecretariaat te onderhouden;6° het salaris van de personeelsleden vast te leggen, het voorschot op het salaris te bepalen en het bedrag van de vergoeding voor de uitoefenig van hogere functies vast te leggen;7° het vereiste voorstel voor de verandering van graad of de promotie door graadverhoging of door toegang tot een hoger niveau op te stellen;8° prestaties bij wijze van uitzondering toe te staan en de desbetreffende kostenstaten goed te keuren;9° de medewerkers op non-actief te zetten wegens ziekte of invaliditeit die niet tot de volledige ongeschiktheid voor de dienst leiden, maar die afwezigheden veroorzaken die langer duren dan het verlof voor ziekte of invaliditeit; het voorlopige salaris vast te leggen dat wordt toegekend aan de medewerker die wegens ziekte of invaliditeit op non-actief is gezet; 10° de medewerkers van niveau 2+, 2, 3 en 4 die daartoe een aanvraag indienen, wegens persoonlijke redenen op non-actief te zetten;11° de personeelsleden van niveau 2+, 2, 3 en 4 toe te staan voor een lange periode die door sociale of familiale redenen wordt gerechtvaardigd, afwezig te zijn;12° de medewerkers van niveau 2+, 2, 3 en 4 hetzij op verzoek, hetzij omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, ontslag uit hun functies toe te staan; het recht op pensioen van de medewerkers van niveau 2+, 2, 3 en 4 ten laste van de Schatkist vast te leggen; 13° een medewerker op non-actief te plaatsen indien hij zonder toelating afwezig blijft of zonder geldige reden de termijn van zijn verlof overschrijdt;14° de contractueel aangeworven personeelsleden wegens ernstige fout te ontslaan;15° een medewerker in het belang van de dienst van zijn functie te ontheffen;16° de daden inzake schadeloosstelling bij werkongevallen en beroepsziekten te stellen 17° de toelating te geven deel te nemen aan in België georganiseerde congressen, colloquia, studiedagen, seminaries en conferenties;18° de personeelsleden de toelating te geven hun persoonlijke wagen te gebruiken voor occasionele verplaatsingen betreffende de dienst;19° jaarlijkse vakanties en uitzonderlijk verlof toe te staan; 20° aan de medewerkers van niveau 2+, 2, 3 en 4 verlof toe te staan in de volgende gevallen : a) wegens dwingende redenen van familiale aard;b) om een stage of proefperiode te doorlopen in een andere betrekking van een openbare dienst, het gesubsidieerde onderwijs, een gesubsidieerd medisch-pedagogisch-sociaal centrum of een gesubsidieerd medisch-pedagogisch instituut, het universitair onderwijs;c) om een interimfunctie in een offficiële school of een gesubsidieerde vrije school uit te oefenen;d) om zich kandidaat te stellen voor de wetgevende of provinciale verkiezingen e) voor beperkte prestaties gerechtvaardigd door sociale, familiale of persoonlijke redenen;f) om cursussen te volgen om de intellectuele, morele of sociale vorming te vervolmaken in het kader van verlof voor sociale promotie of studieverlof;g) om cursussen in de school van de civiele bescherming te volgen, hetzij als vrijwillige medewerker van dit corps, hetzij als leerling die niet tot dit corps behoort;h) om, in vredestijd, bij de civiele bescherming prestaties als vrijwilliger van dit corps te vervullen;i) voor de opvang van een kind van jonger dan 10 jaar met het oog op zijn aanpassing of de uitoefening van een officieuze voogdij;j) bij de geboorte van een kind, het ouderschapsverlof;21° een medewerker die wegens ziekte of invaliditeit afwezig was en waarvan de administratieve Gezondheidsdienst heeft geoordeeld dat hij in staat is zijn functies deeltijds op te nemen, voor zijn functie op te roepen;22° de identificatiecertificaten van de definitieve medewerkers, stagiairs, tijdelijke en contractuele medewerkers af te leveren of in te trekken; De Commissaris-generaal informeert de Minister over de rnaatregelen die worden genomen in toepassing van de punten 13°, 14° en 15° van onderhavig artikel.

De Commissaris-generaal verschaft de Minister van Buitenlandse Betrekkingen en de Minister van Openbaar Ambt eenmaal om de zes weken een geactualiseerde lijst met de medewerkers in hun functies en met hun werkelijke graden. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 17.In geval van afwezigheid of verhindering van de Commissaris-generaal, wordt hij door een functionaris van rang 15 vervangen.

Art. 18.Na akkoord van de Minister van Buitenlandse Betrekkingen kan de Commissaris-generaal zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen.

Art. 19.De Commissaris-generaal is bevoegd om de taken binnen het Commissariaat-generaal te verdelen.

Art. 20.Wordt afgeweken van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 5 februari 1985 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemene functionarissen van het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen.

Brussel, 15 oktober 1997.

Door de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Internationale Betrekkingen, W. ANCION Minister van Openbaar Ambt, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^