Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 september 1997
gepubliceerd op 25 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 22, § 1, 3°, van het decreet van 17 juli 1987 over de Audiovisuele Sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029388
pub.
25/12/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 22, § 1, 3°, van het decreet van 17 juli 1987 over de Audiovisuele Sector


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 1987 over de Audiovisuele Sector, zoals inzonderheid gewijzigd bij het decreet van 19 juli 1991;

Gelet op het advies nr. 66 van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van 29 maart 1990 betreffende de voorwaarden waaronder een internationale instelling waaraan de openbare radio-omroepdienst van de Franse Gemeenschap deelneemt, een verplichting inzake kabeldistributie geniet;

Gelet op het advies nr. 209 van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van 26 augustus 1997 betreffende de mogelijkheid om TV5 een "must carry" op te leggen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 15 september 1997;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, Besluit :

Artikel 1.De radio-omroepinstelling Satellimages TV5, S.A., met zetel te Parijs, rue Cognacq-Jay 15, wordt aangewezen als internationale radio-omroepinstelling waaraan de openbare dienst van de Franse Gemeenschap deelneemt, waarbij de verplichting inzake kabeldistributie ontstaat in toepassing van artikel 22, § 1, 3°, van het decreet van 17 juli 1987.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 september 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^