Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 november 1997
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 1 september 1997 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissi

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029079
pub.
07/03/1998
prom.
04/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBER 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 1 september 1997 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit d.d. 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichting voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet d.d. 22 juni 1964 betreffende het statuut van de personeelsleden van het Rijksonderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, inz. op de artikelen 14ter, § 2 en 14quater, § 2, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 4° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 1 september 1997 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen worden de woorden « de heer Robert Waeles, place C. Meunier 1, bus 19, 1180 Brussel » vervangen door de woorden « de heer Francis Lees, rue A. Markelbach 23, 1030 Brussel ».

Art. 2.In artikel 2, 5° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Francis Lees, rue A. Markelbach 23, 1030 Brussel » vervangen door de woorden « Mevr. Christine Paqui, avenue de l'Ontario 23 te 1410 Waterloo »; de woorden « de heer Robert Manchon, rue du Congrès 17-19, 1000 Brussel » worden door de woorden « de heer Serge Petre, avenue Emile de Beco 70, bus 1, 1050 Brussel » vervangen.

Art. 3.In artikel 3, 5° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Hanard, avenue Chant d'Oiseaux 8, 7090 's-Gravenbrakel » door de woorden « de heer Johannes Hamm, chemin des Postes 71, 1410 Waterloo » vervangen.

Art. 4.In artikel 5, 4° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Robert Neuray, place Saint-Paul 9-11, 4000 Luik » door de woorden « de heer Emile Thirion, rue Beauregard 2, 4100 Boncelles » vervangen.

Art. 5.In artikel 5, 5° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Emile Thirion, rue Beauregard 2, 4100 Boncelles » vervangen door de woorden « de heer René Puelinckx, rue Docteur Bordet 32, 4030 Grivegnée »; de woorden « de heer Jules Jasselette, place Saint-Paul 9-11, 4000 Luik » worden de woorden « Mevr. Caroline Doucy, rue J.L. Conninx 1-2, 4432 Alleur » vervangen.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 4 november 1997.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^