Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 januari 1998
gepubliceerd op 09 april 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon s

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029110
pub.
09/04/1998
prom.
20/01/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 1998. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij decreten van 10 april 1995 en 25 juli 1996, inzonderheid op de artikelen 75 en 76;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 houdende oprichting van raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 1996;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster belast met Onderwijs, de Audovisuele Sector, Hulpverlening aan de jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, worden de termen « Mevr. Martine REGOUT wordt tot 1e plaatsvervangend voorzitter benoemd » vervangen door de termen « De heer Jean-Louis DELLIS wordt tot 1e plaatsvervangend voorzitter benoemd » en de termen « Mevr. Juliette LAVEYT » door de termen « Mevr. Laurence TAMINIAUX ».

Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van de personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 20 januari 1998.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^