Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 januari 1998
gepubliceerd op 30 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende mandaatsontheffing en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de "Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029173
pub.
30/05/1998
prom.
23/01/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende mandaatsontheffing en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de "Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op de artikelen 8, 14, 15 en 64bis, zoals die tot nu toe is gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1971 tot vaststelling van de procedure tot de aanwijzing van de leden van de raad van beheer van de rijksuniversiteiten en van het rijksuniversitair centrum, inzonderheid op artikel 27, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 1975;

Gelet op het schrijven van de heer Jean-Pierre Vanroye op datum van 23 oktober 1997;

Gelet op de lijst van twee kandidaten, voorgedragen door de Waalse Interregionale van het ABVV, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean-Pierre Vanroye, die de sociale kringen vertegenwoordigt, wordt van zijn mandaat van lid van de Raad van bestuur ontheven.

Art. 2.De heer Jacques Aerts, Andenne, wordt tot lid van de Raad van bestuur benoemd ter vervanging van de heer Jean-Pierre Vanroye.

Art. 3.Dit besluit treedt ln werking op 1 januari 1998.

Brussel, 23 januari 1998.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappeljk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^